Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-12-16
Ändring införd
SFS 1999:1305 i lydelse enligt SFS 2020:856
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-02-01

Uppgifter m.m.

1 §  Forskarskattenämnden prövar om de förutsättningar för skattelättnader som anges i 11 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229) är uppfyllda.

[S2]Vid tillämpningen av denna lag är arbetstagare den som tar emot ersättning och arbetsgivare den som betalar ut ersättning. Lag (2000:1162).

Prop. 2000/01:12: I paragrafen föreskrivs att arbetstagare är den som tar emot ersättning och arbetsgivare är den som betalar ut ersättning dvs. samma begrepp som används i 1 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483).

Sammansättning m.m.

2 §  Forskarskattenämnden består av sex ledamöter och fem personliga ersättare. Ledamöterna och ersättarna förordnas av regeringen för högst fyra år i taget.

[S2]Regeringen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande samt bland ersättarna en ersättare för vice ordföranden. Dessa tre skall ha särskild insikt i beskattningsfrågor. Övriga ledamöter och ersättare skall ha särskild insikt i företagslednings-, forsknings- eller produktutvecklingsfrågor.

[S3]Föreningen Svenskt Näringsliv skall ges möjlighet att lämna förslag till en ledamot och en ersättare. Vetenskapsrådet skall ges möjlighet att lämna förslag till två ledamöter och två ersättare. Verket för innovationssystem skall ges möjlighet att lämna förslag till en ledamot och en ersättare. Lag (2001:530).

Prop. 2000/01:12: I paragrafen finns bestämmelser av organisatorisk natur. Bl.a. anges hur många ledamöter och ersättare som skall ingå i Forskarskattenämnden samt hur de skall utses. Vetenskapsrådet som fr. o. m. 1 januari 2001 ersätter forskningsråden skall lämna förslag på två ledamöter och två ersättare. För att få samma breda kompetens som tidigare bör dessa ledamöter och ersättare komma från de tre ämnesråd som motsvarar de tidigare Naturvetenskapliga, Medicinska och Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsråden....

3 §  Om ersättaren har särskild sakkunskap inom det område som ärendet avser får han kallas att delta i behandlingen av ett ärende i stället för ledamoten. Lag (2000:1162).

Prop. 2000/01:12: Normalt skall ersättare kallas endast vid förfall för ledamot. Av paragrafen framgår emellertid att en ersättare får kallas i stället för en ledamot i det fall han har särskild sakkunskap på det område som berörs av ärendet.

4 §  Forskarskattenämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Nämnden är dock beslutför med tre ledamöter, bland dem ordföranden, om samtliga är ense om beslutet.

[S2]Vid beslut som gäller skattelättnader för sådan arbetstagare som avses i 11 kap. 22 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), är nämnden beslutför med ordföranden eller vice ordföranden ensam. Lag (2011:1284).

Prop. 2000/01:12: Här anges först att antalet ledamöter normalt skall uppgå till fyra för att Forskarskattenämnden skall vara beslutför. Vidare anges att ärenden kan avgöras i en mindre sammansättning

4 a §  Forskarskattenämnden får lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller någon som tjänstgör vid nämndens kansli att fatta andra beslut än att pröva om förutsättningar för skattelättnader finns eller avvisa en ansökan om skattelättnader. Lag (2020:856).

Prop. 2019/20:197: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om Forskarskattenämndens möjligheter att besluta om delegation.

I paragrafen anges att Forskarskattenämnden får lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller någon som tjänstgör vid nämndens kansli att fatta andra beslut än att pröva om förutsättningar för skattelättnader finns eller avvisa en ansökan om skattelättnader. Det kan t.ex. röra sig om beslut om utlämnande av allmän handling, rättidsprövning av ett överklagande ...

5 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Lag (2000:1162).

Prop. 2000/01:12: I paragrafen finns en bestämmelse om omröstning i de fall det förekommer skiljaktiga meningar.

Ansökan

6 §  En ansökan till Forskarskattenämnden skall vara skriftlig och avse en viss person. Ansökan får göras av arbetsgivaren eller arbetstagaren.

[S2]Ansökan skall ha kommit in till nämnden senast tre månader efter det att arbetstagaren påbörjat arbetet i Sverige. Ansökan skall innehålla de uppgifter som behövs för att nämnden skall kunna pröva ansökan. Lag (2000:1162).

Prop. 2000/01:12: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur ärendet i Forskarskattenämnden inleds. Av första stycket framgår att ansökan skall vara skriftlig och att såväl arbetstagaren som arbetsgivaren har rätt att ansöka.

I andra stycket regleras den tidsfrist inom vilken en ansökan om skattelättnader enligt denna lag skall ha kommit in till Forskarskattenämnden.

Beslut

7 §  Beslut om skattelättnader skall innehålla uppgift om den tid beslutet avser. Lag (2000:1162).

Prop. 2000/01:12: Av paragrafen framgår att beslut om skattelättnader alltid skall innehålla uppgift om den tid beslutet avser.

8 §  Arbetsgivaren, arbetstagaren och Skatteverket skall underrättas om Forskarskattenämndens beslut. Lag (2003:729).

Prop. 2000/01:12: Paragrafen innehåller bestämmelser om vem som skall underrättas om beslutet. Av praktiska skäl skall beslutet sändas – utöver till arbetstagaren om han är sökande – till arbetsgivaren. Eftersom ett ärende inte bör kunna prövas utan att arbetstagaren får kännedom om beslutet, skall också denne underrättas även om han inte är sökande.

I de fall arbetet inte påbörjats vid tidpunkten för ansökan kan det råda osäkerhet om vilken skattemyndighet som bör underrättas om beslutet. Det ...

Överklagande

9 §  Beslut av Forskarskattenämnden får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av arbetsgivaren, arbetstagaren och Skatteverket.

[S2]Om arbetsgivaren eller arbetstagaren överklagar beslutet skall Skatteverket föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2003:729).

Prop. 2000/01:12: En bestämmelse om rätt till överklagande av Forskarskattenämndens beslut föreslås i överensstämmelse med vad Lagrådet anfört. Beslutet får enligt bestämmelsen överklagas av arbetsgivaren, arbetstagaren och Riksskatteverket.

Enligt andra stycket är det Riksskatteverket som för det allmännas talan i domstolen.

Enligt tredje stycket krävs prövningstillstånd i kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:1162) om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
  2. I fall då arbetet påbörjas före den 1 april 2001 skall, i stället för 6 § andra stycket första meningen, gälla att ansökan skall ha kommit in till Forskarskattenämnden senast den 1 juli 2001.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:70, Prop. 2000/01:12, Bet. 2000/01:SkU6
Omfattning
upph. nuvarande 3 §, rubr. närmast före nuvarande 5 §; nuvarande 4, 5, 6 §§ betecknas 3, 6, 5 §§; ändr. 1, 2 §§, de nya 3, 5, 6 §§, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 1, 2 §§; ny 4 §, rubr. närmast före den nya 6 §, 7 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:530) om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Förarbeten
Rskr. 2000/01:212, Prop. 2000/01:123, Bet. 2000/01:AU11
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2003:729) om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 8, 9 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2011:1284) om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2020:856) om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Förarbeten
Rskr. 2020/21:26, Prop. 2019/20:197, Bet. 2020/21:SkU4
Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2020-12-01