Inaktuell version

Förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2010:262
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Rättelseblad 2007:813 har iakttagits.

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om jobbgaranti för ungdomar.

[S2]Syftet med jobbgarantin för ungdomar är att erbjuda ungdomar särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser på ett tidigt stadium för att de så snabbt som möjligt ska få arbete motsvarande hela sitt arbetsutbud eller påbörja eller återgå till en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

2 §  Arbetsförmedlingen ska för deltagare i jobbgarantin för ungdomar genomföra en fördjupad kartläggning som kompletterar den individuella handlingsplan som redan upprättats enligt 6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Den fördjupade kartläggningen ska visa vilka aktiviteter deltagaren behöver för att ytterligare kunna stärka sin position på arbetsmarknaden. En fördjupad kartläggning behöver dock inte göras för den som har deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspo-litiska program, om motsvarande kartläggning redan har gjorts inom ramen för det programmet.

[S2]Den individuella handlingsplanen ska revideras utifrån resultatet av den fördjupade kartläggningen. Sedan handlingsplanen reviderats ska Arbetsförmedlingen lämna deltagaren det intensifierade stöd som han eller hon bedöms behöva för att kunna uppfylla det som överenskommits i handlingsplanen. Förordning (2009:1604).

Anvisningar till jobbgarantin för ungdomar

3 §  En anvisning till jobbgarantin för ungdomar innebär att den som anvisas erbjuds att ta del av garantin. Inom ramen för garantin kan den enskilde ta del av aktiviteter där aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd kan lämnas.

[S2]När Arbetsförmedlingen anvisar en enskild till jobbgarantin ska anvisningen ske när den enskilde varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under en period om tre sammanhängande månader.

[S3]Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen. Förordning (2007:933).

/Träder i kraft I: 2010-06-28/

4 §  En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska avse verksamhet på heltid.

[S2]En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och detta beror på

 1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
 2. föräldraledighet, eller
 3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.

[S3]I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för den tid som motsvarar arbetsutbudet.

[S4]En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger arbetsutbudet om den enskilde samtidigt

 1. arbetar, under förutsättning att han eller hon har rätt till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och att arbetstiden och tiden i garantin sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud, eller
 2. studerar inom ramen för svenskundervisning för invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning enligt 13 kap.skollagen (1985:1100) eller har fyllt 20 år och studerar inom ramen för kommunal vuxenutbildning (komvux), under förutsättning att studietiden och tiden i garantin sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud. Förordning (2010:262).

4 a §  För den som har ett nedsatt arbetsutbud på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska en anvisning göras på heltid, trots att den enskilde har ett lägre arbetsutbud. Detta gäller dock endast under förutsättning att han eller hon inte kan få sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring med anledning av sjukdomen eller funktionsnedsättningen samtidigt som han eller hon är inskriven i programmet och får aktivitetsstöd.

[S2]För den som avses i första stycket och samtidigt har ett nedsatt arbetsutbud på grund av föräldraledighet eller annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen eller ägnar sig åt sådana aktiviteter som avses i 4 § fjärde stycket, ska anvisningen avse verksamhet i sådan omfattning att den sammanlagda tiden motsvarar verksamhet på heltid. Förordning (2010:64).

4 b §  Om en anvisning görs till verksamhet på deltid, ska skälen för beslutet anges i beslutet. Vidare ska de uppgifter som ligger till grund för beslutet dokumenteras hos Arbetsförmedlingen. Förordning (2010:64).

Vem som får anvisas till jobbgarantin för ungdomar

5 §  En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får göras för en person som har fyllt 16 men inte 25 år och har varit sammanhängande arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen under tre månader.

[S2]En anvisning till garantin får även göras för en person som har fyllt 16 men inte 25 år, är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och som har

 1. deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, eller
 2. dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalt enligt 54 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt eller blivit villkorligt frigiven men inte fullgjort ett år av prövotiden. Förordning (2009:1604).

Vad man kan ta del av inom jobbgarantin för ungdomar

6 §  Inledningsvis, i normalfallet minst tre månader, ska aktiviteterna i jobbgarantin för ungdomar, inklusive sådant arbete eller sådan utbildning som enligt 10 § andra stycket kan ingå i garantin, täcka den enskildes arbetsutbud inom garantin och omfatta

 • fördjupad kartläggning,
 • studie- och yrkesvägledning, och
 • jobbsökaraktiviteter med coachning.

[S2]Därefter bör aktiviteterna i första stycket kombineras med

 • arbetspraktik,
 • lyft,
 • utbildning,
 • stöd till start av näringsverksamhet, och
 • arbetslivsinriktad rehabilitering.

[S3]Jobbsökaraktiviteter ska under arbetspraktik, utbildning och arbetslivsinriktad rehabilitering motsvara minst fyra timmar per vecka och regelbundet redovisas till och följas upp av coachen. För den som deltar i lyft ska jobbsökaraktiviteter täcka 25 procent av arbetsutbudet och redovisas till Arbetsförmedlingen. Förordning (2010:82).

7 §  Med arbetspraktik enligt 6 § andra stycket avses praktik på en arbetsplats. Arbetspraktik får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om arbetspraktik med. Sådan arbetspraktik får anordnas även i form av praktisk kompetensutveckling.

[S2]Arbetspraktik, även i form av praktisk kompetensutveckling, inom ramen för jobbgarantin för ungdomar får pågå under längst tre månader. Förordning (2008:1436).

7 a §  Med lyft avses aktiveringsplatser som syftar till att deltagarna ska upprätthålla kontakten med arbetslivet. Lyft får anordnas av den som Arbetsförmedlingen träffar överenskommelse om lyft med. Sådana överenskommelser får träffas med

 1. en statlig arbetsgivare, ett landsting, en kommun, ett kommunalförbund eller entreprenörer som de har anlitat,
 2. bolag som ägs av staten, ett landsting, en kommun eller ett kommunalförbund, och
 3. privatägda bolag, ideella föreningar, stiftelser, församlingar och kyrkliga samfälligheter.

[S2]Överenskommelser om lyftplatser får träffas med dem som anges i första stycket 3 endast i verksamhet inom miljö, skogsvård, kulturarv, omsorg eller skola.

[S3]Lyft får pågå under längst tre månader. Förordning (2010:82).

8 §  Med utbildning enligt 6 § andra stycket avses följande:

 • kortare yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta för den enskilde att få ett arbete, eller
 • kortare teoretisk utbildning som syftar till att underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

9 §  Med stöd till start av näringsverksamhet avses stöd till en näringsidkares försörjning under inledningsskedet av näringsverksamheten. Sådant stöd får lämnas

 1. till den som har fyllt 20 år, bedöms ha goda förutsättningar att driva näringsverksamheten med tillfredsställande lönsamhet och som genom verksamheten kan få varaktig sysselsättning, och
 2. under förutsättning att det sker i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och 18-20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

[S2]Arbetsförmedlingen bör inhämta upplysningar om den enskilde och dennes förutsättningar att driva näringsverksamhet innan Arbetsförmedlingen beslutar om stöd till start av näringsverksamhet.

[S3]Stöd till start av näringsverksamhet får lämnas under längst sex månader. Tiden kan dock förlängas om det behövs på grund av sjukdom eller av att myndighets tillstånd som behövs för verksamheten blivit försenat. Förordning (2010:82).

9 a §  Arbetslivsinriktad rehabilitering inom ramen för jobbgarantin för ungdomar får pågå under längst sex månader.

[S2]Närmare bestämmelser om arbetslivsinriktad rehabilitering finns i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Förordning (2009:1604).

Hur lång tid man får ta del av jobbgarantin för ungdomar

/Träder i kraft I: 2010-06-28/

10 §  Den som har anvisats till jobbgarantin för ungdomar får ta del av aktiviteterna inom garantin till dess att han eller hon

 1. påbörjar ett arbete på heltid, med eller utan statligt stöd,
 2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning,
 3. påbörjar en period med föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring på heltid,
 4. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid, eller
 5. har deltagit i garantin under sammanlagt 15 månader.

[S2]Första stycket 2 gäller inte den som studerar inom ramen för sfi eller motsvarande utbildning enligt 13 kap.skollagen (1985:1100) eller komvux i enlighet med 4 § fjärde stycket 2.

[S3]Den som inte längre deltar i garantin enligt första stycket ska skrivas ut ur den. Detta gäller dock endast om frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd.

[S4]Ärenden om utskrivning ska handläggas skyndsamt. Förordning (2010:262).

10 a §  I fråga om den som är frånvarande från jobbgarantin för ungdomar på grund av sjukdom ska Arbetsförmedlingen inom 30 kalenderdagar från första sjukdagen undersöka om en utskrivning enligt 10 § tredje stycket kan undvikas genom att aktiviteterna i programmet anpassas så att den enskilde åter kan delta i garantin. Förordning (2009:1604).

Återinträde i jobbgarantin för ungdomar

11 §  Den som har skrivits ut ur jobbgarantin för ungdomar enligt 10 § första stycket 1 har möjlighet att återinträda i garantin, under förutsättning att han eller hon inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

[S2]Den som har skrivits ut ur garantin enligt 10 § första stycket2-4 har möjlighet att återinträda i garantin, under förutsättning att avbrottet har varat i högst ett år.

[S3]Återinträde enligt första och andra stycket ska anses ske dagen efter den ersättningsdag då den enskilde lämnade garantin. Förordning (2009:1604).

Återkallelse av anvisning till jobbgarantin för ungdomar

12 §  En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska återkallas om den som anvisats

 1. avvisar någon aktivitet inom garantin eller någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd, avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtagbara skäl eller inte redovisar sina jobbsökaraktiviteter,
 2. missköter sig eller stör verksamheten, eller
 3. uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

[S2]En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för att återkalla den.

[S3]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Ny anvisning till jobbgarantin för ungdomar

13 §  Om en anvisning till jobbgarantin för ungdomar har återkallats enligt 12 § första stycket 1 eller 2 får den enskilde på nytt anvisas till garantin om han eller hon

 1. anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen, och
 2. efter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under 45 dagar för vilka aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning skulle ha lämnats om inte återkallelsen gjorts.

[S2]Vid tillämpning av första stycket 2 ska dagar då den enskilde utfört förvärvsarbete räknas in i de 45 dagarna.

[S3]Den som på nytt anvisas till garantin träder in i garantin dagen efter den ersättningsdag då han eller hon lämnade den. Förordning (2009:1604).

Ersättning till den enskilde

14 §  Ersättning till den som deltar i jobbgarantin för ungdomar kan lämnas i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

Ekonomiskt stöd till anordnare

14 a §  Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling enligt 7 § eller lyft enligt 7 a §. Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut stödet.

[S2]Om anordnaren är en kommun får stöd även lämnas när kommunen anordnar studie- och yrkesvägledning eller jobbsökaraktiviteter med coachning.

[S3]När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet ska Arbetsförmedlingen säkerställa att inte vissa företag eller viss produktion gynnas på det sätt som framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Förordning (2010:82).

14 b §  Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna förordning används på föreskrivet sätt. Förordning (2010:82).

Återkrav

14 c §  Om en anordnare har fått stöd utan att vara berättigad till det, ska Arbetsförmedlingen kräva tillbaka det som mottagaren har fått för mycket. Om det finns särskilda skäl, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis låta bli att återkräva utbetalat stöd. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2010:82).

Tillsyn

15 §  Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för inspektionens granskning av handläggningen av och rutinerna för handläggningen av ärenden om återkallande av anvisningar till jobbgarantin för ungdomar. Förordning (2007:933).

Omprövning m.m.

16 §  Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet angår.

[S2]En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet. Förordning (2007:933).

16 a §  Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2007:933).

Verkställighetsföreskrifter

17 §  Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:933).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 3 december 2007.
 2. För ungdomar som vid ikraftträdandet uppfyller villkoren för deltagande enligt 5 §, och som har varit arbetslösa och anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under en sammanhängande period som överstiger tre månader, gäller i stället för 3 § andra stycket att anvisning till jobbgarantin ska ske senast den 31 maj 2008.
 3. För en person som fullföljt deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:816) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, ska i den period som avses i 5 § första stycket 2, inräknas den tid som personen deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
Ikraftträder
2007-12-03

Förordning (2007:933) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
nuvarande 16 § betecknas 16 a §; ändr. 2, 3, 7, 9, 15, den nya 16 a, 17 §§, rubr. närmast före nuvarande 16 §; ny 16 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:274) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1436) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2009-01-15

Förordning (2009:12) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
upph. 9 §; ändr. 10, 11 §§
Ikraftträder
2009-03-02

Förordning (2009:1604) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Vid tillämpning av 10 § första stycket 5 och andra stycket ska endast sjukdagar från och med den 1 januari 2010 beaktas.
Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13 §§; nya 4 a, 7 a, 9, 9 a, 10 a §§
CELEX-nr
32006R1998
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:64) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
nuvarande 4 a § betecknas 4 b §; ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:82) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 6, 7 a, 9, 10 §§; nya 14 a, 14 b, 14 c §§, rubr. närmast före 14 a, 14 c §§
Ikraftträder
2010-03-09

Förordning (2010:262) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 4, 10 §§
Ikraftträder
2010-06-28

Förordning (2010:398) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Förarbeten
Rskr. 2008/09:27, Prop. 2008/09:3, Bet. 2008/09:AU5
Omfattning
ändr. 11, 14 c, 16, 16 a §§, rubr. närmast före 14 c, 16, 17 §§; nya 14 d, 14 e, 14 f, 14 g, 14 h §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1465) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
upph. 7 a §; ändr. 6, 14 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1732) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 4 a, 10 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:2027) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-02-01

Förordning (2010:2033) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:151) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2012:171) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 4, 8, 10 §§
Ikraftträder
2012-05-15

Förordning (2012:609) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2012-11-15

Förordning (2012:690) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2012:986) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2013-02-01

Förordning (2013:688) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 2, 12 §§
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:702) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2013-09-04

Förordning (2014:879) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 10, 12, 13 §§
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2015:148) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 14 a §§; nya 9 b, 9 c §§
Ikraftträder
2015-05-04

Förordning (2015:512) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 4, 5, 10 §§
Ikraftträder
2015-08-03

Förordning (2015:950) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 2, 5, 7, 8, 10 a §§
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2016:464) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 4, 10 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:819) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2016-08-15

Förordning (2017:108) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 4, 5, 7, 10 §§
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:828) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2017:1165) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1023) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Omfattning
ändr. 16 a §
Ikraftträder
2018-07-01