Inaktuell version

Förordning (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd

Version: 2008:1441

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007:831 i lydelse enligt SFS 2008:1441
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1102) med instruktion för Statens ansvarsnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Statens ansvarsnämnd ansvarar för de uppgifter som framgår av 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning och 15 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning.

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

3 §  Nämnden ska bestå av fem ledamöter. För varje ledamot, utom ordföranden och vice ordföranden, ska det finnas en personlig ersättare.

[S2]Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha erfarenhet som domare.

Organisation

4 §  Vid nämnden tjänstgör en sekreterare.

5 §  Svea hovrätt utför administrativa uppgifter åt myndigheten.

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

7 §  Ärendena avgörs efter föredragning av sekreteraren. Ordföranden får ta över beredningen och föredragningen av ett ärende.

[S2]Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

8 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om ärendet gäller avstängning och inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får ordföranden ensam avgöra ärendet.

[S3]Ett beslut enligt denna paragraf ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

9 §  Ordföranden och sekreteraren får begära in upplysningar eller yttranden i ärendena.

[S2]Ordföranden och sekreteraren får också pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar samt pröva frågor som uppkommer med anledning av överklagande av nämndens beslut.

[S3]Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller sekreteraren att

  1. besluta i fråga om anmälningar som inte ska prövas av nämnden,
  2. besluta i fråga om anmälningar som har gjorts av någon som inte är behörig, eller
  3. utföra sådana uppgifter för nämnden som inte följer av 1 §. Förordning (2008:1441).

10 §  Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

[S2]Den som har varit närvarande har rätt att få skälig ersättning av allmänna medel för sina inställelsekostnader.

11 §  Den myndighet där arbetstagaren är eller senast har varit anställd ska i ärendet anses som arbetstagarens motpart, om inte särskilda skäl talar för något annat.

[S2]Första stycket avser inte ärenden som har tagits upp på anmälan av riksdagens ombudsmän eller justitiekanslern.

Årlig redogörelse

12 §  Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Anställningar och uppdrag

13 §  Vice ordföranden och sekreteraren utses av regeringen för en bestämd tid.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 §  Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

15 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]5 § om delegering,

[S3]15 och 16 §§ om beslutförhet, och

[S4]20 § om föredragning.

Överklagande

16 §  När det gäller beslut enligt 10 § andra stycket finns i 22 a § förvaltningslagen (1986:223) bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar

Förordning (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1441) om ändring i förordningen (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2009-02-01

Förordning (2018:1025) om ändring i förordningen (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2018-07-01