Upphävd författning

Förordning (1988:1102) med instruktion för Statens ansvarsnämnd

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1988-11-03
Ändring införd
SFS 1988:1102 i lydelse enligt SFS 1998:1090
Ikraft
1988-12-15
Upphäver
Förordning (1986:54) med instruktion för statens ansvarsnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens ansvarsnämnd har de uppgifter som framgår av 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning och 15 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning. Förordning (1994:982).

Sammansättning

2 §  Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra ledamöter. För var och en av de tre sistnämnda ledamöterna finns en personlig ersättare.

[S2]Ordföranden och vice ordföranden skall vara jurister och ha erfarenhet som domare. Förordning (1994:982).

Organisation

3 §  Hos nämnden tjänstgör en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S3]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:495).

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S6]29 § om myndighetens beslut.

Ärendenas handläggning

5 §  Föreskrifter om handläggningen av de ärenden som avses i 1 § finns i lagen (1994:260) om offentlig anställning och lagen (1994:261) om fullmaktsanställning. Förordning (1994:982).

6 §  Den myndighet där arbetstagaren är eller senast har varit anställd skall i ärendet anses som hans motpart, om inte särskilda skäl talar för något annat.

[S2]Första stycket avser inte ärenden som har tagits upp på anmälan av riksdagens ombudsmän, justitiekanslern eller en allmän åklagare.

7 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på sekreteraren eller på särskilt förordnad föredragande.

[S3]Ordföranden får ta över beredningen och föredragningen av ett ärende.

9 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om ärendet gäller avstängning och inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får ordföranden ensam avgöra ärendet.

[S3]Ett beslut enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

10 §  I 20 § anställningsförordningen (1994:373) finns bestämmelser om omröstning i vissa frågor.

[S2]Vid omröstning i andra frågor gäller 18 § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (1994:982).

11 §  Ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

[S2]Ordföranden och sekreteraren får också pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar samt pröva frågor som uppkommer med anledning av överklagande av nämndens beslut.

12 § har upphävts genom förordning (1994:982).

13 §  Nämnden får ge dem som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

[S2]Den som har varit närvarande har rätt att av allmänna medel få skälig ersättning för sina inställelsekostnader. Sådana frågor prövas av nämnden.

Förordnanden

14 §  Ledamöterna och ersättarna förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Sekreteraren förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S3]Överprövning

15 § har upphävts genom förordning (1994:982).

16 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 § andra stycket denna förordning får dock inte överklagas. Förordning (1998:1090).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1102) med instruktion för Statens ansvarsnämnd

  Ikraftträder
  1988-12-15

Förordning (1994:982) om ändring i förordningen (1988:1102) med instruktion för Statens ansvarsnämnd

  Omfattning
  upph. 12, 15 §§; ändr. 1, 2, 5, 10 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:495) om ändring i förordningen (1988:1102) med instruktion för Statens ansvarsnämnd

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:1090) om ändring i förordningen (1988:1102) med instruktion för Statens ansvarsnämnd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 2007:831

Omfattning
upph.