Inaktuell version

Förordning (2007:832) med instruktion för Statens pensionsverk

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2008-11-08
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (1997:131) med instruktion för Statens pensionsverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Statens pensionsverk ansvarar för frågor som rör den statliga tjänstepensioneringen och statens tjänstegrupplivförsäkring, allt i den utsträckning dessa frågor inte hör till någon annan myndighet.

[S2]Myndigheten har det övergripande ansvaret för att försäkringstekniskt korrekta kostnader beräknas för de åtaganden myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna till de statliga avtalsförsäkringarna har gentemot de anställda och att det totala försäkringsmässiga värdet av sådana åtaganden beräknas.

2 §  Myndigheten ska

  1. besluta om och betala ut tjänstepensionsförmåner, tjänstegruppliversättningar samt pensionsersättningar och särskilda pensionsersättningar enligt avtalet om trygghetsfrågor,
  2. svara för en automatisk matrikelföring av dem som omfattas av statliga tjänstepensionsbestämmelser,
  3. besluta om försäkringstekniska riktlinjer och premier och
  4. debitera myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna till de statliga avtalsförsäkringarna premier samt svara för att värdet av statens åtagande i fråga om dessa försäkringar kan redovisas.

3 §  Myndigheten får i anslutning till sitt verksamhetsområde i begränsad omfattning utföra uppdragsverksamhet åt andra än statliga myndigheter under förutsättning att den uppdraget avser har nära anknytning till statlig verksamhet och att de för uppdragsgivaren tillämpliga tjänstepensionsbestämmelserna liknar de statliga tjänstepensionsbestämmelserna.

[S2]Uppdragen ska utföras mot ersättning.

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en styrelse.

5 §  Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Organisation

6 §  Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd.

Ärendenas handläggning

7 §  Beslut som fattas genom automatiserad behandling ska anses fattade av myndighetschefen.

Anställningar och uppdrag

8 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  Bestämmelserna i 21 § 3-5 myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på beslut som fattas av myndigheten genom automatiserad behandling.

Överklagande

12 §  Myndighetens beslut enligt 2 §3 och 4 får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1259) om ändring i förordningen (2007:832) med instruktion för Statens pensionsverk

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:561) om ändring i förordningen (2007:832) med instruktion för Statens pensionsverk

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2011:1154) om ändring i förordningen (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk

Omfattning
ändr. 3 §; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2018:1137) om ändring i förordningen (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk

Omfattning
ändr. 2, 2 a, 3, 10 a §§
Ikraftträder
2018-08-01