Upphävd författning

Förordning (1997:131) med instruktion för Statens pensionsverk

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1997-03-20
Ändring införd
SFS 1997:131 i lydelse enligt SFS 2006:1369
Ikraft
1997-05-01
Upphäver
Förordning (1988:113) med instruktion för Statens löne- och pensionsverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens pensionsverk är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör den statliga tjänstepensioneringen och statens tjänstegrupplivförsäkring, allt i den utsträckning dessa frågor inte hör till någon annan myndighet.

[S2]Statens pensionsverk har det övergripande ansvaret för att försäkringstekniskt korrekta kostnader beräknas för de åtaganden myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna till de statliga avtalsförsäkringarna har gentemot de anställda och att det totala försäkringsmässiga värdet av sådana åtaganden beräknas. Förordning (2004:378).

2 §  Verket skall

 1. besluta om och betala ut tjänstepensionsförmåner, tjänstegruppliversättningar samt pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt avtalet om trygghetsfrågor,
 2. svara för en automatisk matrikelföring beträffande statliga tjänstepensionsbestämmelser,
 3. besluta om försäkringstekniska riktlinjer och premier,
 4. påföra myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna till de statliga avtalsförsäkringarna premieavgifter samt svara för att värdet av statens åtagande i fråga om dessa försäkringar kan redovisas. Förordning (2006:1369).

3 §  Verket får i anslutning till sitt verksamhetsområde i begränsad omfattning utföra uppdragsverksamhet åt andra än statliga myndigheter under förutsättning att den uppdraget avser har nära anknytning till statlig verksamhet och att de för uppdragsgivaren tillämpliga tjänstepensionsbestämmelserna liknar de statliga tjänstepensionsbestämmelserna. Förordning (2004:378).

Avgifter

4 §  Verkets verksamhet finansieras genom avgifter.

[S2]Uppdrag enligt 3 § skall utföras mot ersättning. Förordning (2004:378).

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket med undantag av 3-5, 12 och 34 §§.

[S2]I fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling skall 31 § verksförordningen tillämpas endast när det gäller uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll.

[S3]Det som sägs i 6-9 §§verksförordningen om myndighetens chef skall i stället gälla styrelsen. Förordning (2004:1092).

Internrevision

Myndighetens ledning

6 §  Verket leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten.

[S2]Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

[S3]Beslut som fattas genom automatiserad behandling skall anses fattade av generaldirektören. Förordning (2005:793).

Styrelsen

7 §  Verkets styrelse består av högst nio ledamöter, generaldirektören inräknad.

[S2]Styrelsen utser vice ordförande. Förordning (2004:378).

8 § Har upphävts genom förordning (2005:793).
9 § Har upphävts genom förordning (2005:793).

Personalföreträdare

Överklagande

11 §  Verkets beslut enligt 2 §3 och 4 får inte överklagas. Förordning (2004:378).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:131) med instruktion för Statens pensionsverk

  Ikraftträder
  1997-05-01

Förordning (1998:14) om ändring i förordningen (1997:131) med instruktion för Statens löne- och pensionsverk

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1998-02-15

Förordning (1998:419) om ändring i förordningen (1997:131) med instruktion för Statens löne- och pensionsverk

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:136) om ändring i förordningen (1997:131) med instruktion för Statens pensionsverk

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (1999:1171) om ändring i förordningen (1997:131) med instruktion för Statens pensionsverk

Omfattning
upph. 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 8, 9 §§; ändr. 5 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2004:378) om ändring i förordningen (1997:131) med instruktion för Statens pensionsverk

Omfattning
nuvarande 11 § betecknas 10 §; ändr. 1, 2, 3, 7 §§; nya 8, 9, 11 §§, rubr. närmast före 8, 11 §§; omtryck
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:1092) om ändring i förordningen (1997:131) med instruktion för Statens pensionsverk

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-02-01

Förordning (2005:793) om ändring i förordningen (1997:131) med instruktion för Statens pensionsverk

Omfattning
upph. 8, 9 §§, rubr. närmast före 8 §; ändr. 6 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1369) om ändring i förordningen (1997:131) med instruktion för Statens pensionsverk

Omfattning
ändr. 2 §; ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:832

Omfattning
upph.