Förordning (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007:832 i lydelse enligt SFS 2018:1137
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1997:131) med instruktion för Statens pensionsverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Statens tjänstepensionsverk ansvarar för frågor som rör den statliga tjänstepensioneringen och statens tjänstegrupplivförsäkring, allt i den utsträckning dessa frågor inte hör till någon annan myndighet.

[S2]Myndigheten har det övergripande ansvaret för att försäkringstekniskt korrekta kostnader beräknas för de åtaganden myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna till de statliga avtalsförsäkringarna har gentemot de anställda och att det totala försäkringsmässiga värdet av sådana åtaganden beräknas. Förordning (2010:561).

2 §  Myndigheten ska

  1. besluta om och betala ut tjänstepensionsförmåner, tjänstegruppliversättningar samt pensionsersättningar och särskilda pensionsersättningar,
  2. svara för matrikelföring av dem som omfattas av statliga tjänstepensionsbestämmelser,
  3. besluta om försäkringstekniska riktlinjer och premier,
  4. debitera myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna till de statliga avtalsförsäkringarna premier samt svara för att värdet av statens åtagande i fråga om dessa försäkringar kan redovisas och
  5. redovisa de statliga avtalsförsäkringarnas intäkter, kostnader och förpliktelser till den del förmånerna ska belasta anslaget Statliga tjänstepensioner m.m. Förordning (2018:1137).

2 a §  Myndigheten ska årligen till regeringen redovisa statistik avseende de statsanställdas utgående förmåner inom myndighetens ansvarsområde. Redovisningen ska omfatta kompetensnivåerna lednings-, kärn- och stödkompetens. Den individbaserade statistik som ingår i statistikrapporten ska vara uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Förordning (2018:1137).

3 §  Myndigheten får i anslutning till sitt verksamhetsområde utföra uppdragsverksamhet åt en statlig myndighet.

[S2]Myndigheten får även utföra uppdragsverksamhet åt någon annan än en statlig myndighet om den som uppdraget avser har en nära anknytning till statlig verksamhet och de för uppdragsgivaren tillämpliga tjänstepensions-bestämmelserna utgör eller liknar de statliga tjänstepensionsbestämmelserna. Förordning (2018:1137).

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en styrelse.

5 §  Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Organisation

6 §  Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd.

Ärendenas handläggning

7 §  Beslut som fattas genom automatiserad behandling ska anses fattade av myndighetschefen.

Anställningar och uppdrag

8 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

10 a §  Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 3 §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

[S2]Avgifterna ska bestämmas med det ekonomiska mål som regeringen uppställt för verksamheten. Förordning (2018:1137).

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  Bestämmelserna i 21 § 3-5 myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på beslut som fattas av myndigheten genom automatiserad behandling.

Överklagande

12 §  Myndighetens beslut enligt 2 §3 och 4 får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1259) om ändring i förordningen (2007:832) med instruktion för Statens pensionsverk

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:561) om ändring i förordningen (2007:832) med instruktion för Statens pensionsverk

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2011:1154) om ändring i förordningen (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk

Omfattning
ändr. 3 §; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2018:1137) om ändring i förordningen (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk

Omfattning
ändr. 2, 2 a, 3, 10 a §§
Ikraftträder
2018-08-01