Inaktuell version

Förordning (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk

Version: 2011:1154

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007:832 i lydelse enligt SFS 2011:1154
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1997:131) med instruktion för Statens pensionsverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Statens tjänstepensionsverk ansvarar för frågor som rör den statliga tjänstepensioneringen och statens tjänstegrupplivförsäkring, allt i den utsträckning dessa frågor inte hör till någon annan myndighet.

[S2]Myndigheten har det övergripande ansvaret för att försäkringstekniskt korrekta kostnader beräknas för de åtaganden myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna till de statliga avtalsförsäkringarna har gentemot de anställda och att det totala försäkringsmässiga värdet av sådana åtaganden beräknas. Förordning (2010:561).

2 §  Myndigheten ska

  1. besluta om och betala ut tjänstepensionsförmåner, tjänstegruppliversättningar samt pensionsersättningar och särskilda pensionsersättningar enligt avtalet om trygghetsfrågor,
  2. svara för en automatisk matrikelföring av dem som omfattas av statliga tjänstepensionsbestämmelser,
  3. besluta om försäkringstekniska riktlinjer och premier,
  4. debitera myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna till de statliga avtalsförsäkringarna premier samt svara för att värdet av statens åtagande i fråga om dessa försäkringar kan redovisas och
  5. redovisa de statliga avtalsförsäkringarnas intäkter, kostnader och förpliktelser till den del förmånerna ska belasta anslaget Statliga tjänstepensioner m.m. Förordning (2010:561).

2 a §  Myndigheten ska årligen till regeringen redovisa statistik avseende de statsanställdas utgående förmåner inom myndighetens ansvarsområde. Redovisningen ska omfatta kompetensnivåerna lednings-, kärn- och stödkompetens. Förordning (2010:561).

3 §  Myndigheten får på uppdrag av en annan myndighet vidta åtgärder för att underlätta den administrativa hanteringen av förmåner och ersättningar enligt 2 § 1.

[S2]Myndigheten får i anslutning till sitt verksamhetsområde i begränsad omfattning utföra uppdragsverksamhet åt andra än statliga myndigheter under förutsättning att den uppdraget avser har nära anknytning till statlig verksamhet och att de för uppdragsgivaren tillämpliga tjänstepensionsbestämmelserna liknar de statliga tjänstepensionsbestämmelserna. Förordning (2001:1154).

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en styrelse.

5 §  Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Organisation

6 §  Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd.

Ärendenas handläggning

7 §  Beslut som fattas genom automatiserad behandling ska anses fattade av myndighetschefen.

Anställningar och uppdrag

8 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

10 a §  Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 3 §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

[S2]Avgifterna för sådana uppdrag som avses i 3 § andra stycket ska bestämmas med det ekonomiska mål som regeringen uppställt för verksamheten. Förordning (2001:1154).

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  Bestämmelserna i 21 § 3-5 myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på beslut som fattas av myndigheten genom automatiserad behandling.

Överklagande

12 §  Myndighetens beslut enligt 2 §3 och 4 får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1259) om ändring i förordningen (2007:832) med instruktion för Statens pensionsverk

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:561) om ändring i förordningen (2007:832) med instruktion för Statens pensionsverk

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2011:1154) om ändring i förordningen (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk

Omfattning
ändr. 3 §; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2018:1137) om ändring i förordningen (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk

Omfattning
ändr. 2, 2 a, 3, 10 a §§
Ikraftträder
2018-08-01