Förordning (2007:907) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
SFS 2007:907 i lydelse enligt SFS 2017:251
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är, för det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning (det nationella socialfondsprogrammet), förvaltande och attesterande myndighet enligt artikel 123 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006.

[S2]Svenska ESF-rådet är, för det operativa programmet för social delaktighet för dem som har det sämst ställt, förvaltande och attesterande myndighet enligt artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Förordning (2014:1442).

2 §  Myndigheten ska särskilt

 1. pröva frågor om stöd inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2014–2020,
 2. inom sitt verksamhetsområde fullgöra övriga uppgifter som följer av det nationella socialfondsprogrammet och av
  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006, och
  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013,
 3. pröva frågor om stöd inom ramen för det operativa programmet för social delaktighet för dem som har det sämst ställt för programperioden 2014–2020,
 4. inom sitt verksamhetsområde fullgöra övriga uppgifter som följer av det operativa programmet för social delaktighet för dem som har det sämst ställt och av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014,
 5. verka för att genomförandet av det nationella socialfondsprogrammet samordnas med genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning,
 6. samråda med berörda myndigheter,
 7. bistå övervakningskommittéerna för det nationella socialfondsprogrammet och det operativa programmet för social delaktighet för dem som har det sämst ställt och offentliggöra en förteckning över respektive kommittés medlemmar, och
 8. vara behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, vid kontroller och inspektioner avseende de program som anges i 1 §. Förordning (2017:251).

3 §  Särskilda bestämmelser om stöd från EU:s strukturfonder finns i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder.

[S2]Särskilda bestämmelser om stöd från fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt finns i förordningen (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Förordning (2014:1442).

3 a §  Myndigheten får, efter överenskommelse med Migrationsverket respektive Polismyndigheten, tillhandahålla datoriserade ärendehanteringssystem för asyl-, migrations- och integrationsfonden och fonden för inre säkerhet samt tekniska plattformar för systemen. Förordning (2015:337).

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

5 § Har upphävts genom förordning (2014:1442).

6 §  Vid myndigheten finns en enhet med de uppgifter som den attesterande myndigheten har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014.

[S2]Chefen för enheten beslutar i ärenden som hör till enhetens ansvarsområde. I arbetsordningen får myndigheten meddela föreskrifter om att ärenden som inte behöver avgöras av chefen får avgöras av en annan tjänsteman på enheten. Även chefen för enheten får i enskilda fall besluta om en sådan delegering.

[S3]Enhetens personal ska medverka i myndighetens övriga verksamhet i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till verksamhetens art. Förordning (2014:1442).

7 §  För handläggning på regional nivå av ärenden som avser det nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2014–2020 ska det inom myndigheten finnas regionala enheter i Luleå, Östersund, Gävle, Örebro, Jönköping, Stockholm, Göteborg och Malmö. Förordning (2014:1442).

Anställningar och uppdrag

8 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

11 §  Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 3 a §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna i verksamheten. Förordning (2015:337).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:907) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige ska upphöra att gälla.
 2. I fråga om ärenden som avser programperioderna 1995-1999 och 2000-2006 samt för att avsluta dessa programperioder tillämpas dock 1-3, 13 och 15 §§ i den upphävda förordningen i bestämmelsernas lydelse före den 2 april 2007.
CELEX-nr
32006R1083
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:495) om ändring i förordningen (2007:907) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2010-07-15

Förordning (2014:1442) om ändring i förordningen (2007:907) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2015.
 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om ärenden som avser programperioden 2007–2013 och för att avsluta denna programperiod.
Omfattning
upph. 5 §; ändr. 1, 2, 3, 6, 7 §§
Ikraftträder
2015-01-15

Förordning (2015:337) om ändring i förordningen (2007:907) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Omfattning
nya 3 a, 11 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder
2015-07-15

Förordning (2017:251) om ändring i förordningen (2007:907) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-05-01