Upphävd författning

Förordning (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2000-12-07
Ändring införd
SFS 2000:1212 i lydelse enligt SFS 2007:692
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Enligt vad som anges i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder är Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) förvaltande myndighet och attesterande myndighet för det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

[S2]Svenska ESF-rådet är också ansvarig myndighet och attesterande myndighet enligt vad som anges i rådets beslut nr 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007-2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar". Förordning (2007:692).

2 §  Svenska ESF-rådet skall

  1. pröva frågor om stöd inom ramen för det nationella strukturfondsprogrammet för programperioden 2007-2013,
  2. inom sitt verksamhetsområde fullgöra övriga uppgifter som framgår av det nationella strukturfondsprogrammet och som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999 och rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,
  3. verka för att genomförandet av det nationella strukturfondsprogrammet samordnas med genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning,
  4. samråda med berörda myndigheter,
  5. svara för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittén för det nationella strukturfondsprogrammet, och
  6. fullgöra de uppgifter som framgår av rådets beslut nr 2007/435/EG om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare, samt upprätta sådana partnerskap som anges i beslutet. Förordning (2007:692).

3 §  Har upphävts genom förordning (2007:85)

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Svenska ESF-rådet med undantag av 2, 4, 5 och 17 §§ samt 33 § andra stycket och 34 §.

Styrelse

5 §  Vid Svenska ESF-rådet finns en styrelse som består av högst sju ledamöter, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Myndighetens ledning

6 §  Svenska ESF-rådets generaldirektör är myndighetens chef.

Revision

8 § Har upphävts genom förordning (2007:85).
9 § Har upphävts genom förordning (2007:85).

Organisation

10 §  Vid Svenska ESF-rådet finns ett centralt sekretariat som leds av generaldirektören.

10 a §  Vid Svenska ESF-rådet finns en enhet med de uppgifter som den attesterande myndigheten har enligt rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden, samt enligt rådets beslut nr 2007/435/EG om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare.

[S2]Chefen för enheten beslutar i ärenden som hör till enhetens ansvarsområde. Ärenden som inte behöver avgöras av chefen får avgöras av en annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut av chefen.

[S3]Enhetens personal skall medverka i Svenska ESF-rådets övriga verksamhet i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till verksamhetens art. Förordning (2007:692).

11 §  För handläggning på regional nivå av sådana ärenden som avser det nationella strukturfondsprogrammet för programperioden 2007-2013 skall det inom Svenska ESF-rådet finnas regionala enheter i Luleå, Östersund, Gävle, Örebro, Jönköping, Stockholm, Göteborg och Malmö.

[S2]I övrigt bestämmer Svenska ESF-rådet sin egen organisation. Förordning (2007:85).

Personalföreträdare

12 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Svenska ESF-rådet.

Ärendenas handläggning

13 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, personalansvarsnämnden eller chefen för den enhet som anges i 10 a §.

[S2]Generaldirektören får delegera sin beslutanderätt till någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter. Förordning (2007:85).

14 § Har upphävts genom förordning (2005:58).

Övriga bestämmelser

15 §  Särskilda bestämmelser om stöd från EG:s strukturfonder finns i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Förordning (2007:85).

Överklagande

16 § Har upphävts genom förordning (2007:85).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2005:58) om ändring i förordningen (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Omfattning
upph. 14 §; ändr. 13 §
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2006:1252) om ändring i förordningen (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:85) om ändring i förordningen (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 2 april 2007.
  2. I fråga om ärenden som avser programperioderna 1995-1999 och 2000-2006 samt för att avsluta dessa programperioder gäller bestämmelserna i 1-3, 13 och 15 §§ i deras äldre lydelse.
Omfattning
upph. 3, 8, 9, 16 §§; ändr. 1, 2, 11, 13, 15 §§; ny 10 a §
CELEX-nr
32006R1083
Ikraftträder
2007-04-02

Förordning (2007:692) om ändring i förordningen (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Omfattning
ändr. 1, 2, 10 a §§
CELEX-nr
32006R1083
Ikraftträder
2007-10-09

Ändring, SFS 2007:907

Omfattning
upph.