Inaktuell version

Förordning (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Försvarets radioanstalt har till uppgift att bedriva signalspaning i sådan verksamhet som anges i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet.

2 §  Försvarets radioanstalt ska särskilt

  1. följa förändringen av signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet,
  2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamheten, och
  3. utföra matematiska bedömningar av kryptosystem för totalförsvaret.

3 §  Försvarets radioanstalt ska biträda andra myndigheter vid värdering, utveckling, anskaffning och drift av signalspaningssystem.

4 §  Försvarets radioanstalt ska ha hög teknisk kompetens inom informationssäkerhetsområdet. Försvarets radioanstalt får efter begäran stödja sådana statliga myndigheter och statligt ägda bolag som hanterar information som bedöms vara känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende. Försvarets radioanstalt ska särskilt kunna

  1. stödja insatser vid nationella kriser med IT-inslag,
  2. medverka till identifieringen av inblandade aktörer vid IT- relaterade hot mot samhällsviktiga system,
  3. genomföra IT-säkerhetsanalyser, och
  4. ge annat tekniskt stöd.

[S2]Försvarets radioanstalt ska samverka med andra organisationer inom informationssäkerhetsområdet såväl inom som utom landet.

Ledning

5 §  Försvarets radioanstalt leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

7 §  Vid Försvarets radioanstalt finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid Försvarets radioanstalt ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 §  Försvarets radioanstalt ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Bestämmelserna i 6 § är dock tillämpliga endast i fråga om beslut i administrativa ärenden.

10 §  I fråga om anställning vid Försvarets radioanstalt tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Avgifter

11 §  Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för genomförande av IT-säkerhetsanalyser och annan uppdragsverksamhet. Myndigheten beslutar eller meddelar föreskrifter om avgifternas storlek.

Undantag från myndighetsförordningen

12 §  Försvarets radioanstalt ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:927) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Omfattning
ändr. 1 §; nya 8 a, 8 b §§, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2015:379) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Omfattning
ändr. 11 §; nya 2 a, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§
Ikraftträder
2015-09-01

Förordning (2016:1266) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2018:2042) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2019-01-01