Förordning (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
SFS 2007:937 i lydelse enligt SFS 2024:157
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-06-01

Uppgifter

1 §  Försvarets radioanstalt har till uppgift att bedriva signalspaning enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och till lagen anslutande förordning. Förordning (2008:927).

2 §  Försvarets radioanstalt ska särskilt

  1. följa förändringen av signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet,
  2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamheten, och
  3. utföra matematiska bedömningar av kryptosystem för totalförsvaret.

2 a §  Försvarets radioanstalt ska upprätthålla kompetensen för de nationella behoven i fråga om kryptologi. Förordning (2015:379).

3 §  Försvarets radioanstalt ska biträda andra myndigheter vid värdering, utveckling, anskaffning och drift av signalspaningssystem.

3 a §  Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten genom att utveckla metodik och utbilda personal inom signalspaningsområdet. Förordning (2015:379).

3 b §  Försvarets radioanstalt ska kunna stödja Försvarsmaktens deltagande i internationella insatser med kompetens, personal och materiel. Förordning (2015:379).

3 c §  Försvarets radioanstalt ska vidmakthålla och utveckla signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov. Förordning (2015:379).

3 d §  Försvarets radioanstalt får på uppdrag av Försvarets materielverk utföra prov och utveckling inom teleteknikområdet. Förordning (2015:379).

3 e §  Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten i verksamhet som avser utveckling och vidmakthållande av Försvarsmaktens cyberförsvarsförmåga. Förordning (2020:1236).

4 §  Försvarets radioanstalt ska ha hög teknisk kompetens inom informationssäkerhetsområdet. Försvarets radioanstalt får efter begäran stödja sådana statliga myndigheter och enskilda verksamhetsutövare som hanterar information som bedöms vara känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende. Försvarets radioanstalt ska särskilt kunna

  1. stödja insatser vid nationella kriser med it-inslag,
  2. medverka till identifieringen av inblandade aktörer vid it- relaterade hot mot samhällsviktiga system,
  3. genomföra it-säkerhetsanalyser, och
  4. ge annat tekniskt stöd.

[S2]Försvarets radioanstalt ska samverka med andra organisationer inom informationssäkerhetsområdet såväl inom som utom landet. Förordning (2022:776).

Ledning

5 §  Försvarets radioanstalt leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

7 §  Vid Försvarets radioanstalt finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid Försvarets radioanstalt ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Integritetsskyddsråd

8 a §  Vid Försvarets radioanstalt finns ett integritetsskyddsråd med de uppgifter som följer av 11 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Förordning (2008:927).

8 b §  Integritetsskyddsrådet består av tre ledamöter. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i rådet. Rådet sammanträder på kallelse av ordföranden. Förordning (2008:927).

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 §  Försvarets radioanstalt ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101). Bestämmelserna i 6 § personalföreträdarförordningen är dock tillämpliga endast i fråga om beslut i administrativa ärenden. Förordning (2024:157).

10 §  I fråga om anställning vid Försvarets radioanstalt tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Avgifter

11 §  Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 3, 3 a och 3 d §§ samt för drift av personalmatsal. Inkomsterna från den avgiftsbelagda verksamheten disponeras av myndigheten.

[S2]Myndigheten får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om avgifternas storlek. Förordning (2018:2042).

Undantag från myndighetsförordningen

12 §  Försvarets radioanstalt ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:927) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Omfattning
ändr. 1 §; nya 8 a, 8 b §§, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2015:379) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Omfattning
ändr. 11 §; nya 2 a, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§
Ikraftträder
2015-09-01

Förordning (2016:1266) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2018:2042) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2020:1236) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Omfattning
ny 3 e §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2022:776) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2022-07-01

Förordning (2024:157) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2024-04-23