Förordning (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
SFS 2007:948 i lydelse enligt SFS 2019:411
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1991:1122) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-12

Uppgifter

1 §  Skolväsendets överklagandenämnd ska pröva överklaganden av vissa beslut på skolväsendets område. I 28 kap.skollagen (2010:800) finns bestämmelser om vilka beslut som får överklagas till nämnden. Förordning (2011:557).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

3 §  I 27 kap.skollagen (2010:800) finns bestämmelser om nämndens sammansättning. Förordning (2011:557).

Organisation

4 § Har upphävts genom förordning (2013:30).

5 §  Statens skolinspektion upplåter lokaler och utför administrativa och handläggande uppgifter åt nämnden. Förordning (2013:30).

Ärendenas handläggning

/Upphör att gälla U: 2019-07-01/

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

/Träder i kraft I: 2019-07-01/

6 §  Nämnden är beslutsför när ordföranden eller en vice ordförande, och minst två andra ledamöter är närvarande. Förordning (2019:411).

/Upphör att gälla U: 2019-07-01/

7 §  Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att ordföranden eller vice ordföranden får avgöra ärenden om överklaganden som är av sådant slag att nämndens vägledande avgöranden kan tillämpas eller som annars är av det slaget att de inte behöver avgöras av nämnden. Förordning (2013:30).

/Träder i kraft I: 2019-07-01/

7 §  Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att ordföranden eller en vice ordförande får avgöra ärenden om överklaganden som är av sådant slag att nämndens vägledande avgöranden kan tillämpas eller som annars är av det slaget att de inte behöver avgöras av nämnden. Förordning (2019:411).

8 §  Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att den som utför handläggande uppgifter enligt 5 § får fatta beslut om handläggningen av ett ärende eller avgöra ärenden som är av administrativ art. Förordning (2013:30).

9 §  Ärendena ska avgöras efter föredragning.

[S2]Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 7 eller 8 § inte behöver föredras. Förordning (2013:30).

10 § Har upphävts genom förordning (2013:30).

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

Ändringar

Förordning (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:407) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:632) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

Omfattning
ändr. 5, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2011:557) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

Omfattning
ändr. 1, 3, 5 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:30) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

Omfattning
upph. 4, 10 §§; ändr. 5, 7, 8, 9, 11 §§
Ikraftträder
2013-04-01

Förordning (2019:411) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2019-07-01