Upphävd författning

Förordning (2007:949) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:949 i lydelse enligt SFS 2010:69
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1999:1222) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Internationella programkontoret för utbildningsområdet är det svenska programkontoret för de EU-program och andra internationella program inom utbildningsområdet som regeringen i ett enskilt fall beslutar.

2 §  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde enligt 1 §

  1. främja svenskt deltagande i programmen,
  2. informera och ge råd om programmen,
  3. redovisa och analysera omfattningen och utvecklingen av programmen,
  4. handlägga projektansökningar och i förekommande fall besluta om projektbidrag,
  5. följa upp, analysera och sprida resultat och andra erfarenheter från projekten,
  6. följa upp användningen av bidrag,
  7. samverka med berörda myndigheter och organisationer, och
  8. ha kontakt med Europeiska kommissionen och institutioner i andra länder. Förordning (2010:69).

3 §  Utöver det som följer av 1 och 2 §§ ska myndigheten

  1. informera om övriga EU-program inom utbildningsområdet, och
  2. vara ett nationellt centrum för Europass enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass).

4 §  Myndigheten får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Europeiska kommissionen, Nordiska ministerrådet och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas av befintliga resurser eller genom bidrag från kommissionen, Nordiska ministerrådet eller Sida. Förordning (2010:69).

Ledning

5 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Bidrag

10 §  Utöver de bidrag som myndigheten får genom avtal mellan regeringen och Europeiska kommissionen om nationella programkontor, kan myndigheten begära bidrag från kommissionen för särskilda aktiviteter. Förordning (2010:69).

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och

[S3]29 § om ärendeförteckning.

Överklagande

12 §  Myndighetens beslut i andra frågor än sådana som avser anställningsärenden får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:949) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:985) om ändring i förordningen (2007:949) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Omfattning
ändr. 2, 9 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:69) om ändring i förordningen (2007:949) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Omfattning
ändr. 2, 4, 10 §§
Ikraftträder
2010-03-23

Ändring, SFS 2010:1773

Omfattning
upph.