Upphävd författning

Förordning (2007:959) med instruktion för Luftfartsstyrelsen

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:959
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2004:1110) med instruktion för Luftfartsstyrelsen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Luftfartsstyrelsen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för den civila luftfarten.

[S2]Luftfartsstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.

2 §  Luftfartsstyrelsens huvuduppgifter är att

 1. främja en säker, kostnadseffektiv och miljösäker civil luftfart,
 2. pröva frågor om tillstånd inom civil luftfart,
 3. utöva tillsyn av den civila luftfarten, särskilt flygsäkerheten,
 4. följa luftfartsmarknadens utveckling och i samråd med Konkurrensverket övervaka att verksamheten fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv samt anmäla missförhållanden till Konkurrensverket,
 5. ha ett övergripande ansvar för flygtransportsystemets miljöanpassning,
 6. svara för de myndighetsuppgifter som rör flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart,
 7. ha samordningsansvaret för krisberedskapsarbetet inom den civila luftfarten,
 8. verka för att hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom den civila luftfarten,
 9. ha samordningsansvaret för trafiksäkerhetsarbetet inom den civila luftfarten.

3 §  Luftfartsstyrelsen har myndighetsansvar för flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.

[S2]Luftfartsstyrelsen ska upprätta avtal med Försvarsmakten i fråga om den praktiska tillämpningen av myndighetsansvaret för flygtrafiktjänst som berör militär luftfart.

4 §  Luftfartsstyrelsen ska verkställa utredningar och medverka vid tillkomsten av luftfartsöverenskommelser med annat land samt övervaka tilllämpningen av sådana överenskommelser.

5 §  Luftfartsstyrelsen ska tillsammans med Rikspolisstyrelsen ansvara för förebyggande av brott mot civila luftfartens säkerhet enligt lagen (2004:1100) om luftfartsskydd.

6 §  Luftfartsstyrelsen ska svara för förvaltning och utveckling av ett krisberedskapssystem för luftburna sjuktransporter.

[S2]Luftfartsstyrelsen ska upprätthålla en beredskap för att, i samråd med Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Socialstyrelsen, besluta om och genomföra luftburna sjuktransporter

 • nationellt vid händelser där samhällets ordinarie resurser för sjuktransporter inte är tillräckliga,
 • internationellt för att bistå vid hemtagning av personer som drabbats av katastrofer utomlands, vid civil och militär krishantering samt vid andra humanitära insatser.

7 §  Luftfartsstyrelsen får överlägga med luftfartsmyndigheter i andra länder och handlägga ärenden som rör den civila luftfartsorganisationen (ICAO), den europeiska civila luftfartskonferensen (ECAC), den europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) och den europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA). Ärenden av större ekonomisk eller utrikes- eller luftfartspolitisk betydelse ska alltid underställas regeringen.

Samverkan m.m.

8 §  Luftfartsstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpning av 3-5 kap.miljöbalken och av plan- och bygglagen (1987:10).

9 §  Luftfartsstyrelsen ska samråda med Statens räddningsverk i frågor som rör transport av farligt gods. Luftfartsstyrelsen ska vidare tillsammans med Statens räddningsverk och Sjöfartsverket verka för att de nationella och internationella säkerhetsföreskrifterna för transport av farligt gods samordnas mellan transportslagen och att myndigheternas arbete inom området transport av farligt gods även i övrigt samordnas. Luftfartsstyrelsen deltar i det råd för transport av farligt gods som anges i 17 § förordningen (2007:857) med instruktion för Statens räddningsverk.

10 §  Luftfartsstyrelsen ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

Ledning

11 §  Luftfartsstyrelsen leds av en myndighetschef.

12 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter.

Anställningar

13 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

14 §  Vid Luftfartsstyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

15 §  Luftfartsstyrelsen ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

16 §  Luftfartsstyrelsen får ta ut avgifter för sin verksamhet, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.

[S2]Influtna avgifter får inte användas för genomförande av luftburna transporter enligt 6 §.

Ändringar

Förordning (2007:959) med instruktion för Luftfartsstyrelsen

Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2008:1300

Omfattning
upph.