Förordning (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2008-12-04
Ändring införd
SFS 2008:1272 i lydelse enligt SFS 2018:1038
Ikraft
2009-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om stöd som Swedfund International AB (Swedfund) får pröva enligt lagen (2008:1271) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Swedfund International AB. Förordning (2012:754).

Definitioner

2 §  Med små och medelstora svenska företag avses i denna förordning företag eller koncerner som

 1. bedriver verksamhet i Sverige,
 2. har färre än 250 anställda, och
 3. har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro och en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år. Förordning (2012:754).

3 §  Med samarbetsföretag avses i denna förordning ett privat, inregistrerat företag i ett land där Swedfund får verka (samarbetsland). Förordning (2012:754).

Syfte med stödet

4 §  Stödet syftar till att bidra till att främja tillväxten av uthålliga, lönsamma och produktiva små och medelstora företag i de länder där Swedfund får verka. Förordning (2012:754).

Förutsättningar för stöd och dess omfattning

5 §  Swedfund får i mån av tillgång på medel besluta om stöd i form av avskrivningslån.

[S2]Ansökningar om stöd görs hos Swedfund.

[S3]Avskrivningslån lämnas som stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Swedfund. Förordning (2016:607).

6 §  Stöd får ges till små och medelstora svenska företag om följande kriterier är uppfyllda.

 1. Det finns ett angivet samarbetsföretag i samarbetslandet.
 2. Stödprojektet står på en sund affärsmässig grund och kan avse såväl varor som tjänster.
 3. Utrustning som motsvarar minst lånedelens storlek ges som gåva till samarbetsföretaget. Förordning (2012:754).

7 §  Stödet får omfatta högst 49 procent av den beräknade totalkostnaden för projektet.

[S2]Stöd får inte ges för investeringar i fast egendom eller byggnader eller för rörelsekostnader som hänför sig till normal drift.

[S3]Inslaget av stöd av mindre betydelse enligt 5 § tredje stycket ska motsvara det belopp som avskrivningslån beviljas med. Förordning (2012:754).

8 §  Ett beslut om stöd ska omedelbart hävas och avskrivningslån ska sägas upp till omedelbar betalning om

 1. stödet beviljats på grund av en oriktig eller ofullständig uppgift av sökanden,
 2. den som beviljats stöd på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för stödet, eller
 3. något annat förhållande inträffar som innebär att låntagaren med hänsyn till syftet med lånet uppenbarligen inte bör få ha kvar detta.

[S2]Vid ett förhållande som avses i första stycket 1 eller 2 får lånet krävas tillbaka inom tio år från det att lånebeloppet betalades ut. Förordning (2016:607).

9 §  Swedfund ska redovisa verksamhetens utfall och resultat i sin årsredovisning i förhållande till målen för Swedfunds verksamhet. Förordning (2012:754).

Övriga frågor

10 §  I ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen:

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
 • 6 § om service,
 • 7 § om tillgänglighet,
 • 8 § om samverkan,
 • 9 § om utgångspunkter för handläggningen,
 • 10 § om partsinsyn,
 • 11 § om åtgärder om handläggningen försenas,
 • 13 § om tolkning och översättning,
 • 1618 §§ om jäv,
 • 22 § om hur ankomstdagen för handlingar bestäms,
 • 23 § om utredningsansvaret,
 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
 • 25 § om kommunikation,
 • 26 § om remiss,
 • 27 § om dokumentation av uppgifter,
 • 31 § om dokumentation av beslut,
 • 32 § om motivering av beslut, och
 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till. Förordning (2018:1038).

11 §  Beslut i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

CELEX-nr
32006R1998
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2012:754) om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:478) om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2016:607) om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
 2. Bestämmelserna i 8 § i den nya lydelsen tillämpas även för stöd som lämnats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 8 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:1038) om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2018-07-01