Inaktuell version

Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Version: 2016:142

Departement
Näringsdepartementet RS T
Utfärdad
2008-12-04
Ändring införd
SFS 2008:1300 i lydelse enligt SFS 2016:142
Ikraft
2009-01-01
Upphäver
Förordning (2007:1028) med instruktion för Järnvägsstyrelsen
Förordning (2007:959) med instruktion för Luftfartsstyrelsen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-08

Uppgifter

1 §  Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet.

[S2]Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verksamheten ska särskilt inriktas på att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Förordning (2010:182).

2 §  Transportstyrelsens tillsyn ska, i enlighet med de föreskrifter som gäller för varje område, utövas

 1. över järnvägs-, tunnelbane- och spårvägssystemen,
 2. över den civila sjöfarten, särskilt sjösäkerheten, sjöfartsskyddet och hamnskyddet,
 3. över den civila luftfarten, särskilt flygsäkerheten och luftfartsskyddet, och
 4. inom vägtransportsystemet.

3 §  Transportstyrelsen ska särskilt ansvara för frågor om

 1. krav på infrastruktur, fordon, fartyg och luftfartyg,
 2. kompetenskrav och behörigheter,
 3. krav på infrastrukturförvaltare, trafikorganisatörer och trafikföretag,
 4. trafikregler, nyttjande av infrastruktur, anläggningar och service,
 5. villkor för marknadstillträde och konkurrensvillkor, och
 6. villkor för resenärer och de som köper godstransporttjänster. Förordning (2012:792).

4 §  Transportstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde fullgöra uppgifter enligt EU-rättsakter och andra internationella överenskommelser.

[S2]Transportstyrelsen ska särskilt biträda regeringen med beredningen av ärenden i det internationella samarbetet inom

 1. Internationella sjöfartsorganisationen (IMO),
 2. Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO),
 3. Organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF), och
 4. Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (UNECE) i transportfrågor. Förordning (2012:792).

4 a §  Transportstyrelsen ska anmäla till OTIF vilka linjer till sjöss som ska föras in i eller strykas från CIV- respektive CIM-listan enligt artikel 24 i fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999. Transportstyrelsen ska också ge in ansökningar om validering av teknisk standard och antagande av teknisk föreskrift enligt artikel 5 och 6 i bihang F till fördraget. Förordning (2015:347).

5 §  Transportstyrelsen ska svara för

 1. register över järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon,
 2. luftfartygs- och inskrivningsregistret,
 3. fartygs- och sjömansregistret,
 4. registrering av avtal om båtbyggnadsförskott, och
 5. vägtrafikregistret.

6 §  Transportstyrelsen har myndighetsansvar för flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.

[S2]Transportstyrelsen ska upprätta avtal med Försvarsmakten i fråga om den praktiska tillämpningen av myndighetsansvaret för flygtrafiktjänst som berör militär luftfart.

7 §  Transportstyrelsen får ingå avtal med behöriga myndigheter i andra länder om erkännande av svenska behörighetsbevis på sjöfartsområdet. Förordning (2015:10).

8 §  Transportstyrelsen ska utöver sin tillsyn enligt järnvägslagen (2004:519) övervaka att marknaderna för järnvägstjänster, inklusive marknaderna för järnvägstransporter, fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv.

[S2]Myndighetschefen är den befattningshavare som avses i 8 kap.3 c och 3 d §§järnvägslagen. Förordning (2015:362).

9 §  Transportstyrelsen får sälja uppgifter till myndigheter och enskilda ur den del av vägtrafikregistret som avser fordonsregistrering och som styrelsen för enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Uppgifter får lämnas ut på terminal, på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt.

[S2]Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden får inte säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot dennes personliga integritet.

10 §  Transportstyrelsen ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2010:182).

10 a §  Transportstyrelsen ska för den operativa verksamhet som myndigheten bedriver för att fullgöra Sveriges förpliktelser som flaggstat ha ett kvalitetsledningssystem i enlighet med artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/21/EG av den 23 april 2009 om fullgörande av flaggstatsförpliktelser. Förordning (2011:674).

11 §  Transportstyrelsen ska årligen

 1. redovisa myndighetens åtgärder för att bidra till ett klimateffektivt transportsystem,
 2. redovisa resultatet av myndighetens tillsyn av statlig verksamhet, och
 3. bistå Trafikanalys i dess uppdrag att till regeringen redovisa en uppföljning av de transportpolitiska målen. Förordning (2015:10).

11 a §  Transportstyrelsen ska svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter. Förordning (2013:169).

Samverkan

12 §  Transportstyrelsen ska samråda med Konkurrensverket i konkurrensfrågor och anmäla missförhållanden till verket.

12 a §  Transportstyrelsen får inom sitt verksamhetsområde samverka med andra aktörer och vidta åtgärder i syfte att nå det transportpolitiska hänsynsmålet om säkerhet. De åtgärder som vidtas ska på ett effektivt sätt bidra till att målet uppfylls. Förordning (2015:10).

12 b §  Transportstyrelsen får inom sitt verksamhetsområde samverka med, lämna bistånd till och i övrigt bedriva uppdragsverksamhet gentemot utländska myndigheter och organisationer i frågor som främst rör regelutveckling och certifiering. Förordning (2015:10).

13 §  Transportstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 5 kap.miljöbalken. Förordning (2011:1226).

14 §  Transportstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

[S2]Transportstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:1226).

Ledning

16 §  Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Förordning (2010:182).

Delegering

16 a §  Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta Transportstyrelsens föreskrifter. Förordning (2010:182).

16 b §  Bestämmelsen i 16 a § gäller inte föreskrifter som har särskild principiell betydelse eller annars är av större vikt. Förordning (2010:182).

Anställningar

17 §  Generaldirektören är myndighetschef.

17 a §  Vid Transportstyrelsen finns en överdirektör. Förordning (2016:142).

Personalansvarsnämnd

18 §  Vid Transportstyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

20 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter

 1. för verksamhet inom luftfartsområdet, och
 2. för verksamhet som avses i 9 och 12 b §§. Förordning (2015:10).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1451) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:182) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010 i fråga om 16 b §, den 1 juli 2010 i fråga om 15-16 a §§ och i övrigt den 1 april 2010.
Omfattning
ändr. 1, 10, 11, 13, 15, 16 §§; nya 16 a, 16 b §§, rubr. närmast före 16 a §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:790) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1837) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Omfattning
upph. 7 §; ändr. 20 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:674) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Omfattning
ny 10 a §
CELEX-nr
32009L0021
Ikraftträder
2012-06-17

Förordning (2011:1226) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:792) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:169) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Omfattning
ny 11 a §
Ikraftträder
2013-05-01

Förordning (2015:10) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Omfattning
ändr. 11, 20 §§; nya 7, 12 a, 12 b §§
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2015:347) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2015-06-12

Förordning (2015:362) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2016:142) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Omfattning
ny 17 a §
Ikraftträder
2016-04-15

Förordning (2018:133) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Omfattning
ändr. 20 §; ny 21 §
Ikraftträder
2018-05-01

Förordning (2019:395) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2019-07-01