Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-12-18
Ändring införd
SFS 2008:1421 i lydelse enligt SFS 2022:1311
Ikraft
2009-01-01
Upphäver
Förordning (2007:1067) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv
Förordning (2007:1066) med instruktion för Kungl. biblioteket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Uppgifter

1 §  Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och en nationell forskningsinfrastruktur. Myndigheten ska samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla fysiskt och digitalt material som behövs för att fullgöra denna uppgift. Myndigheten ska genom verksamheten bidra till den svenska forskningens kvalitet och det demokratiska samhällets utveckling. Förordning (2022:1311).

2 §  Myndigheten ska

  1. tillhandahålla en heltäckande datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer,
  2. tillhandahålla en nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter,
  3. samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och varje år publicera en rapport med en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, och
  4. varje år publicera en rapport med en redovisning av de totala utgifterna för vetenskaplig publicering för universitet och högskolor som har statlig huvudman eller tillstånd att utfärda examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Förordning (2022:1311).

3 §  Myndigheten ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i enlighet med 18 § bibliotekslagen (2013:801).

[S2]Myndigheten ska tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och samordning av digitala tjänster inom det allmänna biblioteksväsendet. Förordning (2022:1311).

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2018:15).

5 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2018:15).

Anställningar och uppdrag

6 §  Riksbibliotekarien är myndighetschef. Förordning (2018:15).

Personalansvarsnämnd

7 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2018:15).

Tillämpligheten av vissa förordningar

Undantag från myndighetsförordningen

9 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol. Förordning (2018:15).

10 §  /Ny beteckning genom förordning (2018:15)./

11 §  /Ny beteckning genom förordning (2018:15)./

12 §  /Ny beteckning genom förordning (2018:15)./

Ändringar

Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:942) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Förarbeten
Rskr. 2009/10:145, Prop. 2009/10:3, Bet. 2009/10:KrU5
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2012:867) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:1050) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2018:15) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Omfattning
upph. 4, 5, 6 §§; nuvarande 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§; ändr. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 7, 9, 10, 11, 12 §§ sätts närmast före 4, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2018-03-01

Förordning (2022:1311) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2022-08-22