Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-12-18
Ändring införd
SFS 2008:1421 i lydelse enligt SFS 2018:15
Ikraft
2009-01-01
Upphäver
Förordning (2007:1066) med instruktion för Kungl. biblioteket
Förordning (2007:1067) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och ska främja den svenska forskningens kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling genom att tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur. Förordning (2018:15).

2 §  Myndigheten ska samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla fysiskt och digitalt material som behövs för att fullgöra myndighetens uppgifter. Förordning (2018:15).

3 §  Myndigheten ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i enlighet med 18 § bibliotekslagen (2013:801).

[S2]Myndigheten ska tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och samordning av digitala tjänster inom det allmänna biblioteksväsendet.

[S3]Myndigheten ska tillhandahålla en fullgod och heltäckande datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer. Förordning (2018:15).

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2018:15).

5 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2018:15).

Anställningar och uppdrag

6 §  Riksbibliotekarien är myndighetschef. Förordning (2018:15).

Personalansvarsnämnd

7 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2018:15).

Tillämpligheten av vissa förordningar

Undantag från myndighetsförordningen

9 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol. Förordning (2018:15).

10 §  /Ny beteckning genom förordning (2018:15)./

11 §  /Ny beteckning genom förordning (2018:15)./

12 §  /Ny beteckning genom förordning (2018:15)./

Ändringar

Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:942) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Förarbeten
Rskr. 2009/10:145, Prop. 2009/10:3, Bet. 2009/10:KrU5
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2012:867) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:1050) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2018:15) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Omfattning
upph. 4, 5, 6 §§; nuvarande 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§; ändr. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 7, 9, 10, 11, 12 §§ sätts närmast före 4, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2018-03-01