Bibliotekslag (2013:801)

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2013-10-31
Ändring införd
SFS 2013:801 i lydelse enligt SFS 2023:355
Ikraft
2014-01-01
Upphäver
Bibliotekslag (1996:1596)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-10-01

Tillämpningsområde

1 §  I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs av:

 1. folkbibliotek,
 2. skolbibliotek,
 3. regional biblioteksverksamhet,
 4. högskolebibliotek,
 5. lånecentraler, och
 6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet.

Prop. 1996/97:3: I den inledande bestämmelsen anges ramen för bibliotekslagen. Den rymmer hela det offentliga biblioteksväsendet. Med detta avses de bibliotek som i huvudsak finansieras med skattemedel, dvs. folkbiblioteken, skolbiblioteken, talboks- och punktskriftsbiblioteket, högskolebiblioteken och övriga forskningsbibliotek samt andra statligt finansierade bibliotek t.ex. Statens musikbibliotek. Till det offentliga biblioteksväsendet hör även ...

Ändamål

2 §  Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

[S2]Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Prop. 1996/97:3: lysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.

Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare.

Varje kommun skall ha folkbibliotek.

I första stycket anges målen för biblioteksverksamheten. Det grundläggande uppdraget ...

Ansvarsfördelning

3 §  Bibliotekshuvudmän är kommunerna, regionerna, staten och, i fråga om vissa skolor, enskilda.

 1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
 2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, regioner, staten eller enskilda huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap.skollagen (2010:800).
 3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar regionerna och de kommuner som inte ingår i en region.
 4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten.
 5. För lånecentraler ansvarar staten.
 6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar den som enligt särskilda bestämmelser är huvudman för verksamheten.

[S2]Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än huvudmannen ansvarar huvudmannen för att den som driver biblioteket följer bestämmelserna i denna lag. Lag (2019:961).

Prop. 1996/97:3: Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

I första stycket finns den mest grundläggande bestämmelsen i lagen, nämligen att boklån skall vara avgiftsfria. Redan i dag gäller att biblioteken inte får ta ut avgift för boklån utan medgivande av ...

Prioriterade grupper

4 §  Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

Prop. 1996/97:3: Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter.

För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler.

5 §  Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på

 1. de nationella minoritetsspråken,
 2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
 3. lättläst svenska.

Prop. 1996/97:3: lade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen .

I denna paragraf anges skolbibliotekens uppgifter. En föreskrift om biblioteken i grundskolan finns i dag i 4 § grundskoleförordningen (1988:655) medan det däremot i den nya gymnasieförordningen ...

Folkbibliotek

6 §  Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.

[S2]Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.

Prop. 1996/97:3: bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice.

Bestämmelsen finns i dag i högskoleförordningen (1993:100). För systematikens skull har den förts in i lagen. Bestämmelsen i högskoleförordningen ...

7 §  Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.

[S2]Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Prop. 1996/97:3: Landstingen ansvarar för länsbiblioteken. Staten ansvarar för högskolebiblioteken och lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten.

I paragrafen fastslås ansvarsfördelningen mellan stat, landsting och kommuner. Där anges bl.a. att landstingen ansvarar för länsbiblioteken. Ett flertal remissinstanser har påpekat att länsbibliotekens verksamhet finansieras gemensamt av staten och respektive ...

8 §  Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

Prop. 1996/97:3: tionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.

9 §  På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

[S2]Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut

 1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster, och
 2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

Prop. 1996/97:3: ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.

Kulturutredningen föreslår att folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers ...

Skolbibliotek

10 §  Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ha tillgång till skolbibliotek. Lag (2023:355).

Prop. 1996/97:3: forskningsbibliotek m.m. skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.

I denna paragraf läggs den mycket viktiga regeln om den s.k. lånekedjan eller fjärrlånesystemet fast. Detta binder ihop de olika biblioteken så att man från folkbiblioteket kan beställa vilken titel ...

Regional biblioteksverksamhet

11 §  Varje region och de kommuner som inte ingår i en region ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Lag (2019:961).

Högskolebibliotek

12 §  Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

Lånecentraler

13 §  För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det finnas en eller flera lånecentraler.

Samverkan

14 §  I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.

15 §  Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande.

[S2]Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller inte för folk- eller skolbibliotek.

16 §  Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller skolbibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för ett bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen. Lag (2017:768).

Biblioteksplaner

Uppföljning

18 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.

[S2]Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.

Ändringar

Bibliotekslag (2013:801)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:26, Prop. 2012/13:147, Bet. 2013/14:KrU2
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2017:768) om ändring i bibliotekslagen (2013:801)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2019:961) om ändring i bibliotekslagen (2013:801)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 3, 11, 17 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2023:355) om ändring i bibliotekslagen (2013:801)

Förarbeten
Rskr. 2022/23:207, Prop. 2022/23:94, Bet. 2022/23:UbU14
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2023-07-02