Förordning (2008:194) om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-04-24
Ändring införd
SFS 2008:194 i lydelse enligt SFS 2018:465
Ikraft
2008-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelse

1 §  Socialstyrelsen får föra ett hälsodataregister enligt 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister i form av ett tandhälsoregister.

Personuppgiftsansvarig

2 §  Av 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Ändamål för behandling av personuppgifter

3 §  Personuppgifter i tandhälsoregistret får behandlas för framställning av statistik, kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering inom tandvårds- och tandhälsoområdet samt för forskning och epidemiologiska undersökningar.

Personuppgifter som får behandlas

4 §  I tandhälsoregistret får behandlas personuppgifter om patienter som undersökts eller behandlats inom tandvården. Behandlingen får avse uppgifter om

  1. personnummer, kön, diagnoser, undersöknings- eller behandlingsåtgärder, tandnummer och tandposition, datum då undersöknings- och behandlingsåtgärder slutfördes, vårdgivarens mottagning och organisationsnummer,
  2. antal kvarvarande tänder, antal intakta tänder,
  3. folkbokföringsort, födelseland, medborgarskap, civilstånd, inflyttning från och utflyttning till utlandet, personnummerförändringar, dödsdatum,
  4. på vilken grund särskilt tandvårdsbidrag har lämnats, och
  5. på vilken grund patienten har fått sådan tandvård som avses i 8 a § andra stycket och tredje stycket 2 tandvårdslagen (1985:125). Förordning (2011:1185).

Uppgiftsskyldighet

5 §  I 3 kap. 3 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd finns bestämmelser om vårdgivares skyldighet att lämna uppgifter om patienters tandhälsa till Socialstyrelsen och om utförd tandvård till Försäkringskassan.

[S2]I 15 c § tandvårdslagen (1985:125) finns bestämmelser om vårdgivares skyldighet att lämna uppgifter om patienters tandhälsa och om utförd tandvård enligt 8 a § andra stycket och tredje stycket 2 samma lag till Socialstyrelsen.

[S3]Försäkringskassan ska lämna de uppgifter som avses i 4 §1 och 4 till Socialstyrelsen. Statistiska centralbyrån ska lämna de uppgifter som avses i 4 § 3 till Socialstyrelsen.

[S4]Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om hur den uppgiftsskyldighet som avses i tredje stycket ska fullgöras. Förordning (2011:1185).

Information

6 §  Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna förordning lämna information till den registrerade om

  1. innebörden och omfattningen av det sekretess- och säkerhetsskydd som gäller för registret, och
  2. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling.

[S2]Socialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten om registret. Förordning (2018:465).

Ändringar

Förordning (2008:194) om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen

Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2011:1185) om ändring i förordningen (2008:194) om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2018:465) om ändring i förordningen (2008:194) om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-05-25