Lag (2008:205) om lagerskatt på flygbensin

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2008-04-24
Ändring införd
SFS 2008:205
Ikraft
2008-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den som den 1 juli 2008 innehar flygbensin (KN-nr 2710 11 31) ska betala lagerskatt till staten enligt denna lag.

Prop. 2007/08:122: I den inledande paragrafen anges vem som är skyldig att betala lagerskatt till staten, alltså den som den 1 juli 2008 innehar flygbensin.

2 §  Lagerskatt tas ut för flygbensin som före den 1 juli 2008 har köpts in befriat från skatt med stöd av 6 a kap. 1 § 5 och 8 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

[S2]Första stycket gäller inte för flygbensin som är avsedd att förbrukas i luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning.

[S3]Lagerskatt tas endast ut för den del av flygbensinen som överstiger 1 000 liter och som lagras på annat sätt än i ett luftfartyg.

Prop. 2007/08:122: Paragrafens första stycke anger att lagerskatt ska tas ut för flygbensin. Bränslet ska ha köpts in befriat från skatt före den 1 juli 2008 med stöd av 6 a kap. 1 § 5 och 8 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) i då gällande lydelser. Det rör sig således om sådan flygbensin som någon köpt in utan skatt i egenskap av skattebefriad förbrukare. ...

3 §  Lagerskatt tas ut med de belopp som anges för flygbensin i 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Prop. 2007/08:122: Paragrafen anger att lagerskatten tas ut med de belopp som gäller för flygbensin enligt 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 LSE. Det är de skattesatser i LSE som gäller vid lagens ikraftträdande, dvs. den 1 juli 2008, som bestämmer skattesatserna för lagerskatten.

4 §  Den som är skyldig att betala lagerskatt ska till beskattningsmyndigheten redovisa sitt innehav av flygbensin som ska beskattas enligt denna lag i en sådan särskild skattedeklaration som avses i 10 kap. 32 a § första stycket skattebetalningslagen (1997:483).

[S2]Deklarationen ska ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den 26 augusti 2008.

[S3]I övrigt tillämpas vad som sägs i skattebetalningslagen om

 1. skyldighet att lämna deklaration i 10 kap.,
 2. beskattningsbeslut i 11 kap.,
 3. ansvar för skatt i 12 kap.,
 4. befrielse från betalningsskyldighet i 13 kap.,
 5. utredning i skatteärenden i 14 kap.,
 6. skattetillägg och förseningsavgift i 15 kap.,
 7. inbetalning av skatt i 16 kap.,
 8. anstånd med inbetalning av skatt i 17 kap.,
 9. återbetalning av skatt i 18 kap.,
 10. ränta i 19 kap.,
 11. indrivning i 20 kap.,
 12. omprövning i 21 kap.,
 13. överklagande i 22 kap., och
 14. övriga bestämmelser i 23 kap.

Prop. 2007/08:122: Beskattningsförfarandet regleras i paragrafen. Av första stycket framgår att skatten ska redovisas genom att den skattskyldige lämnar en sådan särskild skattedeklaration som avses i 10 kap. 32 a § första stycket skattebetalningslagen (1997:483, SBL).

Enligt andra stycket ska deklarationen ha kommit in till Skatteverket senast den 26 augusti 2008.

Tredje stycket hänvisar ...

Ändringar

Lag (2008:205) om lagerskatt på flygbensin

Förarbeten
Rskr. 2007/08:164, Prop. 2007/08:122, Bet. 2007/08:SkU28
Ikraftträder
2008-07-01