Lag (2008:369) om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet i vissa fall

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2008-05-29
Ändring införd
SFS 2008:369
Ikraft
2008-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om förfarandet vid prövning av en fråga om sådant förverkande som avses i 36 kap. 1 b § brottsbalken, när frågan inte rör någon som är tilltalad för brott.

2 §  En fråga som avses i 1 § prövas av tingsrätten efter särskild talan. Om inte annat framgår av denna lag, gäller för en sådan talan i tillämpliga delar reglerna i rättegångsbalken om åtal för brott för vilket är föreskrivet fängelse i ett år eller mer.

Prop. 2007/08:68: Av paragrafen framgår på vilket sätt och med tillämpning av vilka regler en talan om förverkande ska föras. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.4.

3 §  En talan enligt denna lag får inte väckas förrän domen i målet om åtal för det brott som enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken kan föranleda förverkandet har vunnit laga kraft. Talan ska väckas inom ett år därefter.

4 §  Utfärdas stämning, ska den mot vilken talan riktas kallas till huvudförhandling och erinras om att målet kan komma att avgöras trots att han eller hon uteblir eller inställer sig genom ombud då han eller hon har förelagts att infinna sig personligen.

[S2]Kan saken utredas tillfredsställande, får målet avgöras trots att den mot vilken talan riktas har inställt sig endast genom ombud eller har uteblivit.

Prop. 2007/08:68: I första stycket anges att – för det fall stämning utfärdas – den som avses med talan ska kallas till huvudförhandling och att det i kallelsen ska tas in en erinran om att målet kan komma att avgöras trots att han eller hon uteblir eller inställer sig genom ombud då han eller hon förelagts att infinna sig personligen.

Ändringar

Lag (2008:369) om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2007/08:203, Prop. 2007/08:68, Bet. 2007/08:JuU18
Ikraftträder
2008-07-01