Upphävd författning

Förordning (2008:613) med instruktion för Statens skolinspektion

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-06-18
Ändring införd
SFS 2008:613 i lydelse enligt SFS 2008:948
Ikraft
2008-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens skolinspektion ska granska kvaliteten i skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt ha tillsyn enligt 2 §. Skolinspektionen har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

2 §  Statens skolinspektion ska ha tillsyn över

 1. det offentliga skolväsendet samt den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,
 2. kommunernas uppföljningsverksamhet som omfattas av 1 kap. 18 § skollagen (1985:1100),
 3. hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar i fråga om verksamhet som avses i 2 a kap. 13 § och 2 b kap. 6 §skollagen,
 4. kommunernas skyldighet att se till att skolpliktiga barn får föreskriven utbildning,
 5. utbildning vid sådana skolor med enskild huvudman (fristående skolor) som avses i 9 kap.skollagen,
 6. utbildning vid riksinternatskolor,
 7. utbildning vid särskilda ungdomshem enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
 8. särskild undervisning enligt 10 kap. 3 § skollagen för skolpliktiga elever på sjukhus eller motsvarande,
 9. visstidsutbildning vid sådana särskilda resurscenter som avses i 10 kap. 3 a § skollagen,
 10. kommunernas handläggning av frågor enligt 10 kap. 4 § skollagen, och
 11. vissa andra utbildningar och verksamheter i den omfattning som följer av särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

3 §  Om Statens skolinspektion vid sin tillsyn enligt 2 § finner anledning att uttala kritik som rör åtgärder mot kränkande behandling, ska barn- och elevombudet informeras om detta innan ärendet slutligt avgörs. Om barn- och elevombudet meddelar att ombudet har för avsikt att fortsätta handläggningen av ärendet i syfte att tillvarata ett barns eller en elevs enskilda rätt enligt 14 a kap.skollagen (1985:1100), ska en anmärkning om detta tas med i beslutet. Förordning (2008:948).

4 §  Statens skolinspektion ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning.

5 §  Statens skolinspektion prövar ärenden om godkännande och rätt till bidrag samt om återkallande av godkännande och återkallande av rätt till bidrag i vissa fall enligt 2 b kap.skollagen (1985:1100) och enligt 9 kap. samma lag.

Samverkan

6 §  Statens skolinspektion ska samverka med Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten i syfte att nå de utbildnings- och handikappolitiska målen inom skolområdet.

Ledning

7 §  Statens skolinspektion leds av en myndighetschef.

8 §  Vid Statens skolinspektion ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Organisation

Skolväsendets överklagandenämnd

9 §  Statens skolinspektion ska upplåta lokaler och ansvara för att kansligöromål, föredragning av ärenden, ekonomiadministration och därmed sammanhängande uppgifter utförs åt Skolväsendets överklagandenämnd i den omfattning som behövs.

Barn- och elevombudet

10 §  Inom Statens skolinspektion ska det finnas ett ombud för barn och elever, som benämns barn- och elevombudet.

[S2]Inom Skolinspektionen ska det finnas ett kansli för barn- och elevombudet som ansvarar för kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter i den omfattning som behövs för detta.

11 §  Barn- och elevombudet ska

 1. utföra de uppgifter som enligt 14 a kap.skollagen (1985:1100) ska ombesörjas av Statens skolinspektion när det gäller att tillvarata barns och elevers enskilda rätt,
 2. ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och informationsverksamhet som rör 14 a kap.skollagen samt genom rådgivning och upplysning förklara hur bestämmelserna förhåller sig till diskrimineringslagen (2008:567), och
 3. upprätthålla kontakter med Diskrimineringsombudsmannen, kommuner, andra myndigheter, elevorganisationer och andra organisationer vars verksamheter rör kränkande behandling. Förordning (2008:948).

12 §  Barn- och elevombudet ska i sitt arbete enligt 11 § 1 beakta Statens skolinspektions tillsyn enligt 2 §.

[S2]Om barn- och elevombudet i sitt arbete enligt 11 § 1 får uppgifter som kan ha betydelse för tillsynen enligt 2 §, ska berörd enhet inom Skolinspektionen informeras om detta. Barn- och elevombudet ska så snart som möjligt meddela om ombudet avser att fortsätta handläggningen av ett ärende som ombudet informerats om enligt 3 § eller inte.

13 §  Barn- och elevombudet får bestämma att någon annan tjänsteman vid ombudets kansli får utföra ombudets arbetsuppgifter när denne är förhindrad att göra det.

[S2]Barn- och elevombudet får ge i uppdrag åt ett ombud att föra talan i en tvist enligt 14 a kap. 14 § skollagen (1985:1100). Förordning (2008:948).

Anställningar och uppdrag

14 §  Generaldirektören är myndighetschef.

15 §  Vid Statens skolinspektion finns en överdirektör.

16 §  Barn- och elevombudet anställs av regeringen. Anställningen får begränsas att gälla längst till och med en viss tidpunkt.

Personalansvarsnämnd

17 §  Vid Statens skolinspektion ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 §  Statens skolinspektion ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

19 §  Statens skolinspektion får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket1-6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:613) med instruktion för Statens skolinspektion

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.
 2. Statens skolinspektion ska ha tillsyn över sådan visstidsutbildning vid resurscenter som anordnas för elever som före den 1 juli 2008 har tagits emot för att fullgöra utbildning enligt 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100).
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2008:948) om ändring i förordningen (2008:613) med instruktion för Statens skolinspektion

Omfattning
ändr. 3, 11, 13 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2009:1215

Omfattning
upph.