Förordning (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad
2009-10-22
Ändring införd
SFS 2009:1024 i lydelse enligt SFS 2019:147
Ikraft
2010-01-01
Upphäver
Förordning (2007:1059) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Uppgifter

1 §  Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) ska främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i viss omfattning. Förordning (2017:1269).

1 a §  Formas ska

 1. genom systematisk utvärdering, analyser och sammanställningar av resultat från publicerad forskning ta fram underlag som kan utgöra ett vetenskapligt stöd för utveckling av kostnadseffektiva styrmedel och åtgärder i arbetet med att uppnå det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt,
 2. identifiera styrmedel och åtgärder inom miljöområdet vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om samt vilka behov av sådan kunskap som finns hos myndigheter och kommuner, och
 3. tillgängliggöra utvärderingarna, analyserna och sammanställningarna för myndigheter, kommuner och andra berörda aktörer. Förordning (2017:1269).

2 §  Formas ska inom sitt verksamhetsområde särskilt

 1. fördela medel till forskning och verksamhet som hör samman med forskning, såsom projektstöd, program, anställningar, stöd till forskare tidigt i karriären och samfinansierad forskning,
 2. utvärdera den forskning och utveckling som rådet har fördelat medel till och i utvärderingen särskilt bedöma kvaliteten, relevansen och nyttiggörandet för samhället även i ett internationellt perspektiv,
 3. utreda och analysera vilka forskningsbehov som är angelägna i ett forsknings- och samhällsperspektiv, redovisa resultaten av dessa utredningar och analyser samt ta initiativ till och stödja strategisk forskning och utveckling,
 4. beakta forskningsetiska frågor,
 5. nyttiggöra forskningsresultaten och främja en hållbar utveckling i samhället,
 6. ta initiativ till och stödja ämnesövergripande forskning,
 7. främja och ta initiativ till nationellt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte,
 8. medverka i och stimulera svenskt deltagande i forskningssamverkan inom Europeiska unionens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling samt andra internationella forskningsprogram,
 9. integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och främja jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel,
 10. verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forsknings- och innovationsverksamhet som myndigheten finansierar, när det är tillämpligt,
 11. främja och ta initiativ till vetenskaplig publicering, och
 12. ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat samt till popularisering av den forskning som finansieras av Formas. Förordning (2017:1269).

Ledning

3 §  Formas leds av en myndighetschef.

Organisation

4 §  Formas ska tillsammans med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Verket för innovationssystem, Statens energimyndighet och Rymdstyrelsen ingå i en samordningsgrupp som består av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och förnya formerna för forskningsverksamheten. Förordning (2019:147).

4 a §  Formas ska upplåta lokaler och utföra administrativa och handläggande uppgifter åt Klimatpolitiska rådet. Förordning (2017:1269).

5 §  Formas ska sträva efter en jämn könsfördelning i beredningsorganisationen.

Forskarrådet

6 §  Inom Formas finns Forskarrådet som är ett särskilt beslutsorgan med uppgift att

 1. besluta om hur Formas anslag ska fördelas i fråga om de uppgifter som anges i 2 §1 och 2,
 2. med beaktande av 2 §, fatta strategiska beslut om forskningens inriktning inom ramen för de mål och riktlinjer som angetts av riksdagen och regeringen, och
 3. besluta om riktlinjer för sin medelsfördelning.

7 §  Forskarrådet består av en ordförande, myndighetschefen och elva andra ledamöter. Forskarrådet utser inom sig en vice ordförande. Förordning (2015:550).

8 §  Forskarrådet får inrätta de beredande och rådgivande organ som rådet behöver för att fullgöra sina uppgifter.

Huvudsekreterare

9 §  Inom Formas finns en huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens. Huvudsekreteraren ska bereda och föredra ärenden inför Forskarrådet.

Medelsfördelning

10 §  Ett beslut av Forskarrådet om att bevilja medel får avse högst sex år och bör förenas med villkor för medlens användning. Av beslutet ska det framgå vem som är mottagare av medlen och att mottagaren ansvarar för att medlen används enligt de villkor som ställs.

[S2]Om den verksamhet som beviljats medel inte uppfyller kraven, får Forskarrådet besluta att medel inte längre ska betalas ut. Beslutet får avse viss tid. En upplysning om detta ska tas in i rådets beslut att bevilja medel. Förordning (2018:89).

11 §  Myndighetschefen ska efter samråd med Forskarrådet och de myndigheter som förvaltar de medel som rådet fördelat, besluta

 1. vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medel,
 2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och
 3. om skyldighet för mottagaren att till Formas lämna en redogörelse för den verksamhet som medlen avser.

Ärendenas handläggning m.m.

12 §  Forskarrådets ärenden avgörs efter föredragning.

13 §  Forskarrådet är beslutsfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av stor vikt handläggs bör samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (2015:550).

14 §  Om ett ärende är så brådskande att Forskarrådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras

 1. genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna, eller
 2. av ordföranden ensam, om ett förfarande enligt 1 inte är lämpligt eller hinns med.

[S2]Ett beslut i ett ärende som avgörs av ordföranden ensam ska anmälas nästa gång Forskarrådet sammanträder.

15 §  Forskarrådet får besluta att ett enskilt ärende som inte behöver prövas av Forskarrådet ska avgöras av ordföranden, en tjänsteman eller ett beredande eller rådgivande organ.

Ansvar

16 §  Forskarrådet ska redovisa sin verksamhet för myndighetschefen men är självständigt ansvarigt för de beslut som fattas enligt 6 §.

17 §  Myndighetschefen ansvarar inför regeringen för att Forskarrådet tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt för att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Rådet för evidensbaserad miljöanalys

17 a §  Inom Formas finns Rådet för evidensbaserad miljöanalys som är ett särskilt beslutsorgan med uppgift att

 1. besluta om vilka utvärderingar, analyser och sammanställningar som ska göras för att utföra den uppgift som anges i 1 a §, och
 2. fastställa slutsatser i de utvärderingar och analyser som myndigheten genomför enligt 1 a §. Förordning (2017:1269).

17 b §  Rådet består av en ordförande och högst tio andra ledamöter. Rådet utser inom sig en vice ordförande. Förordning (2017:1269).

17 c §  Myndighetschefen eller den myndighetschefen utser är föredragande i rådet. Förordning (2017:1269).

17 d §  Myndighetschefen har rätt att delta i rådets sammanträden. Vid behov kan rådet tillfälligt adjungera en eller flera experter med särskild sakkunskap. Myndighetschefen och adjungerade experter har rätt att yttra sig men deltar inte i besluten. Förordning (2017:1269).

17 e §  Det som sägs om Forskarrådet i 1217 §§ ska också tillämpas på Rådet för evidensbaserad miljöanalys. Förordning (2017:1269).

Anställningar och uppdrag

18 §  Generaldirektören är myndighetschef.

19 §  Forskarrådets ordförande samt elva andra ledamöter utses för en mandatperiod på tre år. Ingen av dem får utses för mer än två mandatperioder i följd.

[S2]Sju av ledamöterna utses enligt förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd. Regeringen utser ordföranden samt fyra andra ledamöter.

[S3]Om det uppstår vakans för en ledamot som utses genom elektorsförfarande, utser regeringen för återstående delen av mandatperioden en ny ledamot efter förslag av Forskarrådet. Förordning (2015:550).

20 §  Huvudsekreteraren anställs av myndighetschefen efter förslag av Forskarrådet. Den sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år bara om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1185).

20 a §  Ordföranden och övriga ledamöter i Rådet för evidensbaserad miljöanalys utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2017:1269).

Personalfrågor

21 §  Inom Formas ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Överklagande

23 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Forskarrådets beslut enligt 10 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:1047).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då förordningen (2007:1059) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska upphöra att gälla.
 2. Den som med stöd av äldre föreskrifter har utsetts till ledamot eller ersättare till och med den 31 december 2009 kvarstår som ledamot eller ersättare i Forskarrådet till dess att ett nytt Forskarråd har utsetts, dock längst till och med den 31 mars 2010. Förordning (2009:1276).
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1276) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Omfattning
ändr. 19 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.

Förordning (2010:1185) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:522) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2012-08-07

Förordning (2013:424) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2015:550) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Omfattning
ändr. 7, 10, 13, 19 §§
Ikraftträder
2015-10-01

Förordning (2017:1269) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; nya 1 a, 4 a, 17 a, 17 b, 17 c, 17 d, 17 e, 20 a §§, rubr. närmast före 17 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:89) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2018-03-27

Förordning (2018:1047) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:147) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-04-18