Förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2009-11-12
Ändring införd
SFS 2009:1101 i lydelse enligt SFS 2019:149
Ikraft
2009-12-21
Upphäver
Förordning (2007:1114) med instruktion för Verket för innovationssystem
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Verket för innovationssystem har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata aktörer där innovationer och ny kunskap tas fram, sprids och används.

[S2]För att uppnå hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft ska myndigheten, utifrån ett utmaningsdrivet perspektiv, verka för nyttiggörande av forskning och främjande av innovation. Förordning (2018:216).

2 §  Verket för innovationssystem ska

 1. bidra till att stärka och utveckla universitet och högskolor, industriforskningsinstitut, företag och andra samhällsaktörer samt utveckla samarbetet mellan dessa i viktiga sektorer inom de svenska innovationssystemen,
 2. stimulera internationellt samarbete som stärker svensk forskning och innovation,
 3. främja svenska företags medverkan i uppbyggnad och användning av forskningsinfrastrukturanläggningar,
 4. ha en nationellt samordnande funktion för att stärka test- och demonstrationsverksamhet,
 5. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet i enlighet med förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete och bidra till att utveckla samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och den nationella forsknings- och innovationspolitiken, och
 6. sprida information om forskning, utveckling och innovation till utförare, användare och allmänhet. Förordning (2018:216).

3 §  Verket för innovationssystem ska

 1. när det gäller EU:s ramprogram för forskning och innovation
  1. vara nationellt kontaktorgan för programmet,
  2. främja, redovisa och analysera det svenska deltagandet i programmet, och
  3. samordna det nationella informations- och rådgivningsarbetet om programmet,
 2. vara nationellt kontaktorgan för forskningsprogrammet COST och det industriella utvecklingsprogrammet Eureka,
 3. företräda staten i relevanta partnerskapsprogram enligt artiklarna 185 och 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
 4. bistå Regeringskansliet i programkommittéarbetet i EU:s ramprogram för forskning och innovation,
 5. bistå Regeringskansliet i arbetet i OECD:s kommitté för forsknings- och teknikpolitik (CSTP) och dess undergrupper, och
 6. bistå med sekretariat för den samordningsfunktion för EU:s forskningssamarbete respektive för internationella forskningssamarbeten utanför EU som omfattar andra statliga forskningsfinansiärer. Förordning (2018:216).

4 §  Verket för innovationssystem ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för företag och andra berörda.

4 a §  Verket för innovationssystem ska rapportera uppgifter till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers mikrodatabas för statligt företagsstöd (MISS) i en ändamålsenlig omfattning och utformning. Förordning (2016:1282).

4 b §  Verket för innovationssystem ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och främja jämställdhet vid fördelning av medel för forskning och innovation. Myndigheten ska verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forskning som myndigheten finansierar, när det är tillämpligt.

[S2]Myndigheten ska också beakta forskningsetiska frågor. Förordning (2018:216).

5 §  Verket för innovationssystem får utföra uppdrag åt andra.

[S2]Myndigheten ska ta ut ersättning enligt avgiftsförordningen (1992:191) för uppdrag åt andra än regeringen.

Samverkan

6 §  Verket för innovationssystem ska inom sitt verksamhetsområde samverka med och utveckla dialogen mellan berörda regionala, nationella och internationella aktörer. Förordning (2012:973).

7 §  För Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Statens energimyndighet och Rymdstyrelsen ska det finnas en samordningsgrupp som består av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och förnya formerna för forskningsverksamheten. Förordning (2019:149).

Ledning

8 §  Verket för innovationssystem leds av en styrelse.

[S2]Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 §  Vid Verket för innovationssystem ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

11 §  Verket för innovationssystem ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Rätt att ta ut ersättning

12 §  Verket för innovationssystem har för den verksamhet som anges i 3 § 4 rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 2–4 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Ändringar

Förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

Ikraftträder
2009-12-21

Förordning (2012:973) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

Omfattning
ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder
2013-02-01

Förordning (2013:469) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:1094) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2016:1282) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2017-01-15

Förordning (2018:216) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§; ny 4 b §
Ikraftträder
2018-06-01

Förordning (2019:149) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

Omfattning
änd. 7 §
Ikraftträder
2019-04-18