Förordning (2017:583) om regionalt utvecklingsarbete

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
2017-06-15
Ändring införd
SFS 2017:583 i lydelse enligt SFS 2024:100
Ikraft
2017-08-01
Upphäver
Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-05-01

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om regionalt utvecklingsarbete och statliga myndigheters medverkan i det arbetet. Förordning (2024:100).

2 §  Med regionalt utvecklingsarbete avses i denna förordning insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. Förordning (2024:100).

Det regionala utvecklingsarbetet

3 §  Det regionala utvecklingsarbetet ska bedrivas i syfte att uppfylla målet för den regionala utvecklingspolitiken samt mål eller motsvarande i programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden samt i förekommande fall omställningsplanen för Fonden för en rättvis omställning.

[S2]Den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 bör vara vägledande för det regionala utvecklingsarbetet. Förordning (2024:100).

4 §  Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala utvecklingsarbetet. Förordning (2024:100).

5 §  Det regionala utvecklingsarbetet ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Förordning (2024:100).

Ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet

6 §  Regionerna och Gotlands kommun har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i sina respektive län.

[S2]I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar anges vilka uppgifter som regionerna och Gotlands kommun har. Förordning (2024:100).

7 §  Den som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet ska

 1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi) och samordna insatser för att genomföra strategin,
 2. fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt,
 3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt utvecklingsarbete, och
 4. följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala utvecklingsarbetet till regeringen enligt förordningen (2024:99) om resultatredovisning av det regionala utvecklingsarbetet.

[S2]Mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet får ingå som en del av den regionala utvecklingsstrategin. Förordning (2024:100).

Den regionala utvecklingsstrategin

8 §  Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala utvecklingsarbetet i ett eller flera län och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala utvecklingsarbetet.

[S2]Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den ska ligga till grund för programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+ och ska beaktas när andra regionala strategier och program tas fram.

[S3]Om flera regioner utarbetar en gemensam utvecklingsstrategi, ska det som sägs om ett län i denna förordning i stället gälla alla län som omfattas av strategin. Förordning (2024:100).

9 §  Den regionala utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Analysen ska ha ett territoriellt perspektiv inklusive hänsyn till funktionella regionala samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt till olika typer av landsbygder och tätorter. Förordning (2024:100).

10 §  Den regionala utvecklingsstrategin ska utarbetas i samverkan med berörda kommuner, regioner samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Strategin ska förankras väl lokalt och regionalt. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan. Förordning (2019:1121).

11 §  När den regionala utvecklingsstrategin tas fram ska relevanta mål, strategier, planer och program av betydelse för det regionala utvecklingsarbetet beaktas. Förordning (2024:100).

12 §  Den regionala utvecklingsstrategin ska ses över åtminstone en gång mellan varje val till region- och kommunfullmäktige. Förordning (2024:100).

13 §  När den regionala utvecklingsstrategin har fastställts eller uppdaterats ska den lämnas till regeringen, Tillväxtverket och andra relevanta statliga myndigheter och aktörer. Förordning (2024:100).

14 §  Den som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet ska samordna insatserna för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin med berörda kommuner och regioner samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan. Förordning (2024:100).

Användningen av statliga medel för regionalt utvecklingsarbete

15 §  Den regionala utvecklingsstrategin och, i förekommande fall, programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+ ska vara utgångspunkt vid urvalet av insatser när den som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet fattar beslut om statliga medel för regionala utvecklingsåtgärder. Förordning (2024:100).

Uppföljning, utvärdering och redovisning

16 §  Den som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet ska följa utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala utvecklingsarbetet i länet. I arbetet ska den uppföljning och utvärdering som gjorts av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska socialfonden+ tas till vara. Arbetet med analyser, uppföljning och utvärdering ska ske löpande, systematiskt och långsiktigt.

[S2]Uppföljningen och utvärderingen ska göras utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Statistik ska redovisas med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

[S3]Resultatet av analyser, uppföljningar och utvärderingar av det regionala utvecklingsarbetet ska redovisas i enlighet med förordningen (2024:99) om resultatredovisning av det regionala utvecklingsarbetet. Förordning (2024:100).

17 § Har upphävts genom förordning (2024:100).

Statliga myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet

18 §  Statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden verka för att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås. När det är lämpligt ska myndigheterna i sin verksamhet i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till regionala förutsättningar.

[S2]I myndigheternas verksamhetsplanering ska insatser som bidrar till att uppnå målen i de regionala utvecklingsstrategierna och till det regionala utvecklingsarbetet i övrigt beaktas. Förordning (2024:100).

19 §  Statliga myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet ska grundas på de strategiska områdena i den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 samt målen och prioriteringarna i de regionala utvecklingsstrategierna. Myndigheternas medverkan ska ske i samverkan med den som har det regionala utvecklingsansvaret. Tillväxtverket ska stödja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet. Förordning (2024:100).

20 §  Statliga myndigheter ska

 1. samråda med den som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i frågor som är av väsentlig betydelse för ett läns hållbara tillväxt och utveckling,
 2. löpande informera den som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för ett läns hållbara tillväxt och utveckling,
 3. inom sina verksamhetsområden ge den hjälp som behövs till den som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet,
 4. prioritera myndighetsgemensamma insatser i det regionala utvecklingsarbetet,
 5. när verksamhetsförändringar övervägs, samråda med den som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet, länsstyrelsen och andra berörda statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och organisationer om möjligheter att genom samordning eller samverkan upprätthålla eller utveckla verksamheten, och
 6. beakta möjligheterna till decentralisering när de planerar sina verksamheter. Förordning (2024:100).

21 §  Länsstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde främja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet i länet. Förordning (2024:100).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2017:583) om regionalt utvecklingsarbete

Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2018:1874) om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1987) om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:1121) om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

Omfattning
ändr. 6, 10, 12, 14, 20 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2022:1095) om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2022-08-01

Förordning (2022:1355) om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2022-08-01

Förordning (2022:1384) om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 20 september 2022.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för programperioden 2014-2020.
Omfattning
ändr. 8, 15, 16 §§
Ikraftträder
2022-09-20

Förordning (2024:100) om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

Omfattning
upph. 17 §, rubr. närmast före 1 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 6, 15, 18 §§; ny rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder
2024-04-01