Upphävd författning

Förordning (2009:1273) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-11-26
Ändring införd
SFS 2009:1273
Ikraft
2009-12-21
Upphäver
Förordning (2009:976) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  I denna förordning avses med

 • forskningsråd: Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
 • ämnesråd: de ämnesråd som finns inom Vetenskapsrådet enligt förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet.

[K1]2 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om hur elektorer till elektorsförsamlingar utses samt om elektorsförsamlingarnas val av ledamöter till

 • styrelsen för Vetenskapsrådet,
 • ämnesråden,
 • styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, och
 • forskarrådet för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

[K1]3 §  Det ska finnas en elektorsförsamling för varje forskningsråd. Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet ska även välja ledamöter till ämnesråden. Elektorsförsamlingarna ska välja de ledamöter som inte utses av regeringen.

[S2]Elektorsförsamlingarna för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska även välja personliga ersättare för de valda ledamöterna.

2 kap. Elektorsförsamlingar för forskningsråden

[K2]1 §  Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet ska bestå av 165 elektorer, varav 55 elektorer för ämnesområdet för humaniora och samhällsvetenskap, 55 elektorer för ämnesområdet för medicin och hälsa samt 55 elektorer för ämnesområdet för natur- och teknikvetenskap.

[S2]Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap ska bestå av 55 elektorer och elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande av 55 elektorer.

Elektorer

Regioner

[K2]2 §  Beslut att utse elektorer ska beredas inom de regioner som anges i bilagan till denna förordning. Inom varje region ansvarar ett universitet för att elektorer utses:

Region 1: Uppsala universitet

Region 2: Lunds universitet

Region 3: Stockholms universitet

Region 4: Göteborgs universitet

Region 5: Umeå universitet

Region 6: Linköpings universitet

Behörighet att utse elektorer

[K2]3 §  Elektorerna ska utses av

 1. de vetenskapligt kompetenta lärare som är ledamöter i fakultetsnämnder,
 2. de vetenskapligt kompetenta lärare som är ledamöter i andra motsvarande organ vid de högskolor och övriga myndigheter som anges i bilagan till denna förordning, och
 3. de lärare som arbetar inom konstnärlig verksamhet och är ledamöter i nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete vid en högskola med konstnärlig utbildning.

[S2]De högskolor som varken har fakultetsnämnd eller motsvarande organ och övriga myndigheter som anges i bilagan till denna förordning får, om det behövs, utse en särskild valkommitté som utser elektorer. Valkommittén bör bestå av personer som enligt 2 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434) och 3 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) får delta i val till en fakultetsnämnd eller motsvarande organ.

Fördelning av elektorer inom regionen

[K2]4 §  Det universitet som enligt 2 § ansvarar för att elektorer utses i en region ska i ett skriftligt beslut, efter att ha hört de universitet, högskolor och övriga myndigheter som enligt bilagan till denna förordning ingår i regionen, bestämma om fördelningen av elektorer inom regionen och om hur elektorer i övrigt ska utses.

[S2]Fördelningen av elektorer inom regionen bör

 • vara representativ i förhållande till antalet vetenskapligt kompetenta lärare och lärare som arbetar inom konstnärlig verksamhet vid respektive högskola eller övriga myndigheter inom regionen,
 • ha en representativ ämnesmässig spridning, och
 • vara jämn mellan könen.

Fördelning av elektorer mellan regioner

[K2]5 §  Elektorerna som ska ingå i elektorsförsamlingen fördelas enligt följande tabell.

Elektorsförsamling för Vetenskapsrådet

Ämnesområde Region Antal elektorer
Humaniora samhällsvetenskap 1 11
2 11
3 13
4 11
5 6
6 3
Medicin och hälsa 1 6
2 9
3 23
4 7
5 6
6 4
Natur- och teknikvetenskap 1 12
2 11
3 11
4 10
5 6
6 5

Elektorsförsamling för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Region Antal elektorer
1 6
2 11
3 12
4 15
5 7
6 4

Elektorsförsamling för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Region Antal elektorer
1 20
2 8
3 5
4 16
5 4
6 2

Ersättare

[K2]6 §  För varje elektor ska det finnas en personlig ersättare.

Behörighet

[K2]7 §  Behörig att vara elektor och ersättare är den som får delta i val till

 1. fakultetsnämnd enligt 2 kap. 6 § andra stycket högskolelagen (1992:1434),
 2. nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete enligt 3 kap. 6 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100), och
 3. andra motsvarande organ vid de högskolor och övriga myndigheter som anges i bilagan till denna förordning.

[S2]Vid Försvarshögskolan är de personer behöriga som enligt 3 kap. 2 § andra stycket förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan är röstberättigade vid val av ledamöter till forsknings- och utbildningsnämnden.

[S3]Vid Sveriges lantbruksuniversitet är de personer behöriga som enligt 3 kap. 2 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet är röstberättigade vid val av ledamöter till fakultetsnämnden.

[K2]8 §  För att en person som avses i 7 § ska vara behörig krävs också att minst fyrtio procent av hans eller hennes arbete utförs inom verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd som personen ska delta i val till.

[K2]9 §  En person kan inte samtidigt vara elektor eller ersättare i mer än en elektorsförsamling.

[K2]10 §  Varje universitet eller högskola samt övriga myndigheter som anges i bilagan till denna förordning avgör om de personer som föreslagits som elektorer och ersättare är behöriga enligt 78 §§.

Protokoll

[K2]11 §  Protokoll ska föras vid ett sammanträde där elektorer utses till en elektorsförsamling. Namnen på de utsedda elektorerna och ersättarna ska protokollföras. De universitet som anges i 2 § ansvarar för att protokoll upprättas där samtliga inom regionen utsedda elektorer och ersättare upptas.

[S2]Utdrag ur respektive protokoll ska sändas till var och en av de utsedda elektorerna och ersättarna, till de universitet, högskolor och övriga myndigheter som enligt bilagan till denna förordning ingår i regionen samt till det forskningsråd som elektorerna ska välja ledamöter till.

Valbarhet som ledamot eller ersättare i forsknings- och ämnesråd

[K2]12 §  Valbar som ledamot och ersättare i forsknings- och ämnesråd är den som har hög vetenskaplig kompetens.

[K2]13 §  En person kan bara väljas till ledamot eller ersättare i en styrelse eller ett råd som omfattas av denna förordning.

[S2]En huvudsekreterare inom ett forskningsråd får inte vara ledamot i ett ämnesråd eller i ett forskningsråd.

Elektorsförsamlingen

Valberedningen

[K2]14 §  Varje elektorsförsamling ska inom sig utse en ordförande och vid ett särskilt sammanträde utse en valberedning. En valberedning ska ha en jämn könsfördelning.

Valberedningarnas förslag

[K2]15 §  Valberedningarna ska senast två veckor före valet föreslå ledamöter.

[S2]Valberedningen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska även föreslå ersättare.

[K2]16 §  En valberednings förslag till ledamöter och förslag till ersättare ska ha en sammansättning som är representativ i förhållande till verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd som förslaget avser.

[S2]Förslaget till ledamöter och förslag till ersättare ska vidare, om det inte finns särskilda skäl, bestå till hälften av kvinnor och till hälften av män.

[K2]17 §  Valberedningen ska genast underrätta sina elektorer och deras ersättare om sitt förslag.

Valsammanträde

[K2]18 §  Elektorsförsamlingens val av ledamöter ska ske vid ett gemensamt valsammanträde. Elektorsförsamlingen ska sammanträda på tid och plats som bestäms av det forskningsråd till vilket elektorsförsamlingen hör.

[S2]Är en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde, ska elektorn anmäla detta till forskningsrådet, som uppmanar ersättaren att träda in i elektorns ställe.

[S3]Vid ett valsammanträde ska elektorsförsamlingen utse två personer att justera protokollet.

[K2]19 §  Vid valsammanträdet ska valberedningens förslag presenteras. Varje elektor i en elektorsförsamling får föreslå ledamöter.

[S2]Elektorerna i elektorsförsamlingarna för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande får även föreslå ersättare och, sedan valet av ledamöter har förrättats, lämna ytterligare förslag på ersättare.

[S3]Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i valberedningens förslag eller som har föreslagits vid sammanträdet.

Val

[K2]20 §  Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet väljer sex ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse. Ledamöternas vetenskapliga kompetens bör representera de större ämnesområdena.

[S2]Därefter väljer de elektorer som är valda inom ett ämnesområde nio ledamöter till ämnesrådet för ämnesområdet.

[K2]21 §  Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap respektive elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande väljer sju ledamöter och personliga ersättare till det forskningsråd som elektorsförsamlingen avser.

[K2]22 §  Valet av ledamöter ska ske med slutna valsedlar.

[K2]23 §  En giltig valsedel för val av ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse ska innehålla sex namn.

[S2]En giltig valsedel för val av ledamöter i ämnesråden ska innehålla nio namn.

[S3]En giltig valsedel för val av ledamöter till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap respektive till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska innehålla sju namn.

[K2]24 §  Till ledamöter är de personer valda vilkas namn förekommer på de flesta valsedlarna. Om två eller flera namn förekommer på lika många valsedlar ska lotten fälla utslaget.

[K2]25 §  Sedan val av ledamöter har förrättats ska en personlig ersättare väljas för var och en av ledamöterna i Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och i Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

[S2]Val av ersättare kan ske med acklamation eller genom omröstning. Omröstning ska förrättas med slutna valsedlar. En giltig valsedel ska innehålla ett namn.

[S3]Den som erhållit flest antal röster är vald. Vid lika röstetal ska lotten fälla utslaget.

Protokoll

[K2]26 §  Över elektorsförsamlingens val ska det föras ett protokoll. I protokollet ska namnen tas upp på de valda ledamöterna. I de fall ersättare har valts ska även namnen på de valda ersättarna tas upp. Protokollet ska skrivas under av ordföranden och de två personer som har valts att justera protokollet.

[S2]Utdrag ur protokollet ska sändas till var och en av de valda ledamöterna och ersättarna, till det forskningsråd valet avser och till regeringen.

Överklagande

[K2]27 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga

Indelning i regioner
I denna bilaga anges de regioner inom vilka beslut att utse elektorer bereds.

Region 1

Uppsala universitet

Örebro universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Högskolan Dalarna

Högskolan i Gävle

Mälardalens högskola

Region 2

Lunds universitet

Växjö universitet

Blekinge tekniska högskola

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Kalmar

Högskolan Kristianstad

Malmö högskola

Region 3

Stockholms universitet

Karolinska institutet

Kungl. Tekniska högskolan

Danshögskolan

Dramatiska institutet

Försvarshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskolan på Gotland

Konstfack

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Operahögskolan i Stockholm

Södertörns högskola

Teaterhögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm

Region 4

Göteborgs universitet

Karlstads universitet

Högskolan i Borås

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst

Chalmers tekniska högskola AB

Region 5

Umeå universitet

Luleå tekniska universitet

Mittuniversitetet

Institutet för rymdfysik

Region 6

Linköpings universitet

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Ändringar

Förordning (2009:1273) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

Ikraftträder
2009-12-21

Ändring, SFS 2012:520

Omfattning
upph.