Lag (2009:128) om yrkeshögskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-03-05
Ändring införd
SFS 2009:128 i lydelse enligt SFS 2019:936
Ikraft
2009-04-15
Upphäver
Lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Bestämmelserna i denna lag syftar till att inom yrkeshögskolan – säkerställa att eftergymnasiala yrkesutbildningar som svarar mot arbetslivets behov kommer till stånd, – säkerställa att statens stöd för eftergymnasiala yrkesutbildningar fördelas effektivt, – säkerställa att eftergymnasiala yrkesutbildningar håller hög kvalitet, och – inom smala yrkesområden tillgodose behov av eftergymnasiala yrkesutbildningar som avses leda till förvärvsarbete för de studerande, eller till en ny nivå inom deras yrke.

2 §  I lagen avses med – studerande: den som är antagen till och bedriver studier vid en utbildning som ingår i yrkeshögskolan, – uppdragsutbildning: utbildningsverksamhet som anordnas mot ersättning från uppdragsgivare som inte är en fysisk person och där uppdragsgivaren utser den som ska få delta i utbildningen, – yrkeshögskolan: samtliga utbildningar som avses i 7 § och som inte är utbildningar enligt högskolelagen (1992:1434) eller kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och – årsplats: en studerandeplats i heltidsutbildning som omfattar 40 veckor.

3 §  Verksamheten inom yrkeshögskolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom yrkeshögskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde samt respekt för de mänskliga rättigheterna och vår gemensamma miljö. Särskilt ska den som verkar inom yrkeshögskolan främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Prop. 2008/09:68: Paragrafen innehåller grundläggande bestämmelser om hur verksamheten inom yrkeshögskolan ska utformas.

Utbildningen

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

4 §  Utbildning inom yrkeshögskolan får anordnas av statliga universitet och högskolor, andra statliga myndigheter, kommuner, landsting och enskilda fysiska eller juridiska personer. Utbildningsanordnaren får anordna utbildningen i samverkan med andra. Lag (2016:1183).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

4 §  Utbildning inom yrkeshögskolan får anordnas av statliga universitet och högskolor, andra statliga myndigheter, kommuner, regioner och enskilda fysiska eller juridiska personer. Utbildningsanordnaren får anordna utbildningen i samverkan med andra. Lag (2019:936).

Prop. 2015/16:198: Av paragrafen framgår vilka som får anordna en utbildning inom yrkeshögskolan.

Ändringen innebär att även andra statliga myndigheter än statliga universitet och högskolor får anordna utbildningar inom yrkeshögskolan.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.

Prop. 2008/09:68: Av paragrafen framgår vilka som får anordna en utbildning inom yrkeshögskolan. Paragrafen motsvarar i sak 1 § lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning.

Bestämmelserna behandlas i avsnitt 4.3.2.

5 §  En utbildning inom yrkeshögskolan ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Lag (2009:1040).

6 §  Utbildningen ska

 1. ha sin grund i kunskap som genererats dels i produktionen av varor och tjänster, dels i vetenskap och utformas så att en hög kvalitet och yrkesrelevans nås,
 2. ge sådana teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper som krävs för att självständigt och i arbetslag kunna utföra kvalificerade uppgifter i arbetslivet,
 3. präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring,
 4. utvecklas och bedrivas i samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnare, och
 5. bidra till att bryta traditioner i fråga om könsbundna utbildnings- och yrkesval.

Prop. 2008/09:68: Av paragrafen framgår de övergripande målen för utbildningen och vad som ska karakterisera den. Paragrafen motsvarar i huvudsak 4 § lagen om kvalificerad yrkesutbildning.

6 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att en utbildning inom yrkeshögskolan får bedrivas som en behörighetsgivande förutbildning och om undantag från 5 och 6 §§ vid sådan utbildning. Lag (2016:1183).

Prop. 2015/16:198: av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att en utbildning inom yrkeshögskolan får bedrivas som en behörighetsgivande förutbildning och om undantag från 5 och 6 §§ vid sådan utbildning.

I paragrafen, som är ny, anges att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med stöd av den s.k. restkompetensen kan meddela ...

7 §  En myndighet beslutar, efter ansökan, om en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och hur många årsplatser utbildningen i så fall ska omfatta. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om frågor som myndigheten ska fatta beslut om med anledning av en sådan ansökan samt om vilken myndighet som ska pröva frågor som rör en sådan ansökan och antalet årsplatser. Lag (2016:1183).

Prop. 2015/16:198: Paragrafen innehåller bestämmelser om att en myndighet efter ansökan beslutar om en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och hur många årsplatser utbildningen i så fall ska omfatta samt en s.k. upplysningsbe-

stämmelse om att regeringen kan meddela föreskifter med stöd av den s.k. restkompetensen.

Ändringen innebär ett förtydligande ...

Bidrag och avgifter

8 §  En anordnare av utbildning inom yrkeshögskolan kan efter ansökan få statsbidrag eller särskilda medel för utbildningen. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilken myndighet som fördelar bidrag och medel. Lag (2016:1183).

Prop. 2008/09:68: Av paragrafen framgår att en anordnare av en utbildning inom yrkeshögskolan hos den myndighet som regeringen bestämmer kan ansöka om statsbidrag eller särskilda medel för utbildningen. Paragrafen har viss motsvarighet i 2 § första stycket lagen om kvalificerad yrkesutbildning.

9 §  Utbildning inom yrkeshögskolan, för vilken utbildningsanordnaren får statsbidrag eller särskilda medel enligt 8 §, ska vara avgiftsfri för de studerande. Enstaka inslag som de studerande får betala ett obetydligt belopp för får dock förekomma.

[S2]Utbildningsanordnaren får vad gäller sådan utbildning bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje studerande har för eget bruk och får behålla som sin egendom, ska anskaffas av de studerande själva eller erbjudas mot avgifter som högst motsvarar utbildningsanordnarens anskaffningskostnader. Lärverktyg som används i utbildningen ska i övrigt tillhandahållas utan kostnad för de studerande.

[S3]En myndighet får besluta att utbildningsanordnaren får ta ut studerandeavgifter för annan utbildning inom yrkeshögskolan än sådan som avses i första stycket. Avgifterna ska vara skäliga med hänsyn till de kostnader som anordnaren har, förutsatt att kostnaderna i sig kan anses rimliga för verksamheten. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilken myndighet som prövar frågan. Lag (2016:1183).

Uppdragsutbildning

10 §  En anordnare av utbildning inom yrkeshögskolan får efter anmälan bedriva sådan utbildning även som uppdragsutbildning. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om till vilken myndighet anmälan ska göras. Lag (2016:1183).

Prop. 2015/16:198: Ändringarna i paragraferna innebär endast förtydliganden av grundlagsstödet för de upplysningsbestämmelser som framgår av paragraferna.

Prop. 2008/09:68: Av paragrafen framgår att en utbildning inom yrkeshögskolan även får bedrivas som uppdragsutbildning. Paragrafen motsvarar i huvudsak 2 § andra stycket lagen om kvalificerad yrkesutbildning.

11 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får ta ut avgifter av en sådan utbildningsanordnare som avses i 10 §.

Prop. 2008/09:68: Av paragrafen framgår att regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får ta ut avgifter av utbildningsanordnare som bedriver utbildning inom yrkeshögskolan även som uppdragsutbildning. Paragrafen motsvarar i sak 2 § tredje stycket lagen om kvalificerad yrkesutbildning.

Kompetens hos utbildningsanordnaren

12 §  Utbildningsanordnaren ska ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. Lag (2016:1183).

Prop. 2015/16:198: Paragrafen innehåller i sin gällande lydelse en bestämmelse som rör kompetensen hos de personer som anlitas av utbildningsanordnaren för undervisning eller handledning. Den bestämmelsen flyttas till 13 § första meningen.

Det införs en ny bestämmelse i paragrafen, som innebär att det ställs krav på att utbildningsanordnaren ska ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. Av förordningen (<a href="https://lagen.nu/2009:130" ...

Prop. 2008/09:68: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka krav som ska gälla för de personer som anlitas för undervisning eller handledning inom yrkeshögskolan. Något krav på formell lärarutbildning liknande de krav som ställs i 2 kap. 4 § skollagen finns inte. Paragrafen motsvarar i sak 5 § lagen om kvalificerad yrkesutbildning.

Bestämmelserna behandlas i avsnitt ...

13 §  De personer som anlitas av utbildningsanordnaren för undervisning eller handledning ska genom utbildning eller erfarenhet ha kompetens för den utbildning de ska bedriva. Utbildningsanordnaren ska se till att kompetensutveckling anordnas för dessa personer. Lag (2016:1183).

Prop. 2015/16:198: Paragrafen innehåller enligt gällande lydelse en bestämmelse om att utbildningsanordnaren ska se till att kompetensutveckling anordnas för de personer som anlitas för undervisning eller handledning.

Ändringen av paragrafen innebär att bestämmelsen i 12 § om att de personer som anlitas av utbildningsanordnaren för undervisning eller handledning genom utbildning eller erfarenhet ska ha kompetens för den ...

Prop. 2008/09:68: Av paragrafen framgår att utbildningsanordnaren ska se till att kompetensutveckling anordnas för den personal som har hand om undervisning eller handledning. Kompetensutvecklingen kan avse t.ex. pedagogisk kompetens. Paragrafen har viss motsvarighet i 2 kap. 7 § skollagen.

Bestämmelserna behandlas i avsnitt 4.4.6.

Examina, examensbevis och utbildningsbevis

14 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka examina som får avläggas inom yrkeshögskolan.

[S2]Utbildningsanordnaren får utfärda utbildningsbevis och examensbevis. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om utbildningsbevis och examensbevis. Lag (2016:1183).

Prop. 2008/09:68: Paragrafen innehåller bestämmelser om examina samt om utbildningsbevis och examensbevis.

Studerande

15 §  En utbildning inom yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som uppfyller behörighetsvillkoren för utbildningen.

16 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ansökan och antagning till utbildningarna inom yrkeshögskolan. Lag (2016:1183).

17 §  Om inte alla behöriga sökande till en utbildning inom yrkeshögskolan kan tas emot till utbildningen, ska ett urval göras bland de sökande. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om urval. Lag (2016:1183).

Prop. 2015/16:198: Ändringarna i paragraferna innebär endast förtydliganden av grundlagsstödet för de upplysningsbestämmelser som framgår av paragraferna.

18 §  De studerande i en utbildning inom yrkeshögskolan ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen.

[S2]Utbildningsanordnaren ska verka för att de studerande tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

19 §  En studerande får tills vidare avskiljas från en utbildning som anordnas av staten, en kommun eller ett landsting om han eller hon

 1. lider av psykisk störning,
 2. missbrukar alkohol eller narkotika, eller
 3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till följd av något sådant förhållande som avses i första stycket, bedöms finnas en påtaglig risk att den studerande kan komma att skada någon annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om avskiljande.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

19 §  En studerande får tills vidare avskiljas från en utbildning som anordnas av staten, en kommun eller en region om han eller hon

 1. lider av psykisk störning,
 2. missbrukar alkohol eller narkotika, eller
 3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

[S2]Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till följd av något sådant förhållande som avses i första stycket, bedöms finnas en påtaglig risk att den studerande kan komma att skada någon annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

[S3]Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om avskiljande. Lag (2019:936).

Behandling av personuppgifter

19 a §  Bestämmelserna i 19 d och 19 e §§ tillämpas vid behandling av personuppgifter i verksamhet inom yrkeshögskolan som bedrivs med stöd av denna lag, föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, bestämmelser för utbildningen som finns i annan författning eller beslut som meddelats med stöd av någon av dessa författningar. Lag (2018:1352).19 b § Bestämmelserna i 19 d och 19 e §§ kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

[S2]Termer och uttryck i 19 d och 19 e §§ har samma betydelse som i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:1352).

Prop. 2017/18:218: uppgifter i verksamhet inom yrkeshögskolan som bedrivs med stöd av denna lag, föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, bestämmelser för utbildningen som finns i annan författning eller beslut som meddelats med stöd av någon av dessa författningar.

Paragrafen är ny och har utformats med förslaget till 26 a kap. 1 § skollagen som förebild. I paragrafen anges i vilken ...

19 c §  Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns även i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, här benämnd dataskyddslagen, och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Lag (2018:1352).

Prop. 2017/18:218: (2018:000) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, här benämnd dataskyddslagen, och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Paragrafen är ny och upplyser om att bestämmelser om behandling av personuppgifter även finns i lagen (2018:000) ...

19 d §  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får med stöd av artikel 9.2 g i samma förordning behandlas av en enskild utbildningsanordnare

 1. om behandlingen är nödvändig för en hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet, eller
 2. i annat fall, om behandlingen är nödvändig i verksamheten och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

[S2]Vid behandling som sker med stöd av första stycket är det förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter.

[S3]För myndigheter finns det bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter och om sökbegränsningar i 3 kap. 3 § dataskyddslagen. Lag (2018:1352).

Prop. 2017/18:218: (känsliga personuppgifter) får med stöd av artikel 9.2 g i samma förordning behandlas av en enskild utbildningsanordnare

1. om behandlingen är nödvändig för en hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet, eller

2. i annat fall, om behandlingen är nödvändig i verksamheten och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet. ...

19 e §  Personuppgifter som rör fällande domar i brottmål får behandlas av en enskild utbildningsanordnare om behandlingen är nödvändig för en hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet om att avskilja en studerande från utbildning.

[S2]För myndigheter finns det bestämmelser om behandling av personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning i 3 kap. 8 § första stycket dataskyddslagen. Lag (2018:1352).

Prop. 2017/18:218: enskilda utbildningsanordnare om behandlingen är nödvändig för en hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet om avskiljande av en studerande från utbildning.

För myndigheter finns det bestämmelser om behandling av personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning i 3 kap. 8 § första stycket dataskyddslagen.

Paragrafen är ny.

I ...

Överklagande

20 §  Högskolans avskiljandenämnd ska pröva frågor om avskiljande.

[S2]Nämndens beslut i avskiljandefrågor får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den studerande och utbildningsanordnaren. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Ett beslut om avskiljande ska, om den som har avskilts begär det, omprövas efter två år.

21 §  Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att Överklagandenämnden för högskolan svarar för prövning av överklagande av vissa andra beslut än de som avses i 20 §. Nämndens beslut med anledning av ett överklagande dit får inte överklagas. Lag (2016:1183).

Prop. 2015/16:198: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklaganden av vissa beslut till Överklagandenämnden för högskolan.

Ändringen i paragrafen innebär att det införs en upplysningsbestämmelse om att regeringen med stöd av den s.k. restkompetensen kan meddela föreskrifter om att Överklagandenämnden för högskolan svarar för prövning av överklagande av vissa andra beslut än de som avses i 20 §.

Paragrafen behandlas i avsnitt ...

Prop. 2008/09:68: Av paragrafen framgår att Överklagandenämnden för högskolan prövar överklagande av vissa beslut.

Övriga bestämmelser

22 §  Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om yrkeshögskolan. Lag (2016:1183).

Prop. 2015/16:198: Paragrafen, som är ny, innehåller en upplysningsbestämmelse om att regeringen kan meddela ytterligare föreskrifter om yrkeshögskolan.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2009:128) om yrkeshögskolan

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2009 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2009.
 2. Genom lagen upphävs lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för utbildning för vilken det före den 15 april 2009 har beviljats statligt stöd för kvalificerad yrkesutbildning.
 3. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får bevilja en utbildningsanordnare som före den 15 april 2009 har beviljats statligt stöd för kvalificerad yrkesutbildning fortsatt stöd, dock längst till och med 2013. Den upphävda lagen gäller även för utbildning för vilken beslut om statligt stöd har förlängts enligt denna punkt.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:178, Prop. 2008/09:68, Bet. 2008/09:UbU6
Ikraftträder
2009-04-15

Lag (2009:1040) om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:8, Prop. 2008/09:199, Bet. 2009/10:UbU3
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2016:1183) om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. Bestämmelsen i 12 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om en utbildning där beslutet om huruvida utbildningen ska ingå i yrkeshögskolan fattas den 1 april 2017 eller senare.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:64, Prop. 2015/16:198, Bet. 2016/17:UbU5
Omfattning
ändr. 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21 §§, rubr. närmast före 20 §; nya 6 a, 22 §§, rubr. närmast före 14, 22 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2018:1352) om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan

Förarbeten
Rskr. 2017/18:431, Prop. 2017/18:218, Bet. 2017/18:UbU28
Omfattning
nya 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e §§, rubr. närmast före 19 a §
Ikraftträder
2018-08-01

Lag (2019:936) om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 4, 19 §§
Ikraftträder
2020-01-01