Inaktuell version

Förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget

Version: 2018:1525

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2009-11-26
Ändring införd
SFS 2009:1395 i lydelse enligt SFS 2018:1525
Ikraft
2010-01-01
Upphäver
Förordning (2007:1239) med instruktion för Sametinget
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-29

Uppgifter

1 §  Sametinget är förvaltningsmyndighet inom rennäringens område och för samisk kultur.

2 §  Sametinget har de uppgifter som framgår av 2 kap.1, 1 a och 5 §§sametingslagen (1992:1433). Sametinget ska även

 1. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom rennäringen, övrigt samiskt näringsliv och samisk kultur,
 2. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom minoritetspolitiken och tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk när det gäller samer och samiska,
 3. yttra sig i ärenden om fastställande av samiska ortnamn och granska förslag till samiska namn på allmänna kartor, och
 4. yttra sig i frågor om personnamn med samisk anknytning.

[S2]Sametinget får meddela föreskrifter om omfattningen av partistöd och formerna för stödet. Förordning (2018:1525).

3 §  Sametinget ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet. Myndigheten ska i beslut som rör individen utgå från kvinnors respektive mäns villkor och behov samt aktivt analysera konsekvenserna för kvinnor respektive män av de beslut som fattas.

[S2]Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

4 §  Sametinget ska se till att myndighetens föreskrifter, allmänna råd och andra vägledande dokument är utformade på ett sådant sätt att de är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för medborgare och företag. Myndigheten ska även i sin verksamhet i övrigt underlätta medborgarnas och företagens kontakter med myndigheten.

5 §  Sametinget ska årligen till regeringen redovisa och kommentera resultatet av myndighetens verksamhet i förhållande till de uppgifter som framgår av 2 kap. 1 § sametingslagen (1992:1433).

Organisation

6 §  I sametingslagen (1992:1433) finns bestämmelser om Sametingets sammansättning och uppgifter, förordnande av ordförande och vice ordförande, nämnder, beslutförhet samt om val till Sametinget.

7 §  Sametinget ska ha ett kansli som leds av en chef. Kanslichefen får inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i Sametinget, Sametingets styrelse eller någon av de nämnder som avses i 2 kap. 5 § sametingslagen (1992:1433). Förordning (2011:785).

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 §  Sametingets styrelse har de uppgifter som framgår av 2 kap. 4 § sametingslagen (1992:1433).

[S2]Sametingets styrelse ska pröva om myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen beslutar om

 1. myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag samt säkerställer att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,
 2. riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228), samt
 3. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting.

9 §  Sametingets styrelse beslutar om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter. Om Riksrevisionens revisionsberättelse över myndighetens årsredovisning innehåller någon invändning, ska Sametingets styrelse redovisa för regeringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller avser att vidta med anledning av invändningen.

[S2]Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att revisionsberättelsen överlämnats.

10 §  Sametingets styrelse ska senast den 1 mars varje år till Justitiekanslern lämna över en förteckning över de ärenden som hade kommit in före den 1 juli föregående år men som inte hade avgjorts vid årets utgång.

[S2]Justitiekanslern får i det enskilda fallet besluta om undantag från första stycket.

Kanslichefens ansvar och uppgifter

11 §  Kanslichefen ansvarar för myndighetens verksamhet och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.

[S2]Kanslichefen ska dessutom se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av myndighetens verksamhet.

12 §  Kanslichefen ska hålla Sametingets styrelse informerad om myndighetens verksamhet, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut.

13 §  Kanslichefen har det ansvar och de uppgifter som följer av 6, 7, 8 och 19 §§myndighetsförordningen (2007:515).

Arbetsordning

14 §  Sametinget ska i en arbetsordning besluta de föreskrifter som behövs om Sametingets organisation och formerna för myndighetens verksamhet.

Delegering

15 §  Sametinget får i myndighetens arbetsordning meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta att lämna över till ordföranden, ordföranden i styrelsen eller till någon som tjänstgör hos Sametinget att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av Sametinget eller styrelsen.

Ärendenas handläggning

16 §  När ärenden av större vikt handläggs i Sametinget eller styrelsen ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

17 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 15 § inte behöver föredras.

Personalansvarsnämnd

17 a §  Vid Sametinget ska det finnas en personalansvarsnämnd. Kanslichefen ska vara ordförande i personalansvarsnämnden. Förordning (2011:785).

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Sametinget:

 • 24 §§ om myndighetens ledning,
 • 5 § om delegering,
 • 918 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter,
 • 20 § om föredragning,
 • 2224 §§ om anställningar och uppdrag,
 • 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och
 • 29 § om ärendeförteckning. Förordning (2011:785).

Ändringar

Förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget

Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:785) om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget

Omfattning
upph. rubr. närmast före 18 §; ändr. 7, 18 §§; nya 17 a, 17 b §§, rubr. närmast före 17 a, 17 b §§
Ikraftträder
2011-07-15

Förordning (2018:1525) om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2019:308) om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget

Omfattning
upph. 11 §; ändr. 2, 6, 7, 8, 12, 13, 17 b §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2019-07-01