Upphävd författning

Förordning (2009:1421) om skyldighet för kommuner att lämna statistiska uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-12-03
Ändring införd
SFS 2009:1421
Ikraft
2010-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om att den kommunala nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag (nämnden) ska lämna ut personuppgifter till Statistiska centralbyrån enligt 17 § lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

2 §  Nämnden ska var sjätte månad lämna följande uppgifter till Statistiska centralbyrån om enskilda som har ansökt om kommunalt vårdnadsbidrag och deras familjemedlemmar:

  1. sökandens person- eller samordningsnummer,
  2. sökandens makes eller sambos person- eller samordningsnummer,
  3. barnets person- eller samordningsnummer,
  4. för vilken tidsperiod vårdnadsbidrag har sökts respektive beviljats,
  5. vårdnadsbidragets storlek per månad,
  6. om vårdnadsbidraget är helt, reducerat eller delas med annan vårdnadshavare,
  7. om reducerat vårdnadsbidrag lämnas; i vilken omfattning barnet har plats i förskoleverksamhet samt i vilken mån vårdnadsbidraget reduceras,
  8. anledningen till avslag på en ansökan om vårdnadsbidrag eller till indragning av bidraget, samt
  9. anledningen till återkrav av felaktigt utbetalt vårdnadsbidrag samt antalet månader återkravet avser.

[S2]Om anledningen till avslag, indragning eller återkrav enligt 8 eller 9 är att sökanden eller dennes make eller sambo har beviljats någon av de ersättningar som anges i 5 § lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag, ska uppgift lämnas om vilken ersättning det gäller.

[S3]Vid sådan anmälan som avses i 4 § andra stycket lagen om kommunalt vårdnadsbidrag ska båda vårdnadshavarna anses som sökande.

3 §  Statistiska centralbyrån får meddela närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet enligt denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:1421) om skyldighet för kommuner att lämna statistiska uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag

Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2015:966

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om ärenden om kommunalt vårdnadsbidrag enligt den upphävda lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag som har anhängiggjorts hos en kommun före den 1 februari 2016 och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet av lagen.
Omfattning
upph.