Upphävd författning

Förordning (2009:1422) om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-12-03
Ändring införd
SFS 2009:1422
Ikraft
2010-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

Personuppgiftsansvarig

2 §  Statistiska centralbyrån är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna förordning.

Förhållandet till lagen om den officiella statistiken och personuppgiftslagen

3 §  Bestämmelserna i 14, 15 och 19 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken gäller när Statistiska centralbyrån behandlar personuppgifter för att framställa statistik över kommunalt vårdnadsbidrag. Om inte annat följer av angivna bestämmelser eller denna förordning gäller personuppgiftslagen (1998:204) vid Statistiska centralbyråns behandling av personuppgifterna.

Ändamål för behandling av personuppgifter

4 §  Behandling av personuppgifter får ske inom ramen för ett uppdrag från regeringen som gäller framställning av statistik över det kommunala vårdnadsbidraget.

[S2]Personuppgifter som behandlas för det ändamål som anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgifter som får behandlas

5 §  Utöver vad som följer av 14 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken får Statistiska centralbyrån behandla sådana personuppgifter som anges i 2 § förordningen (2009:1421) om skyldighet för kommuner att lämna statistiska uppgifter om kommunalt vårdnadsbidrag.

[S2]Endast sådana uppgifter får behandlas som behövs för de ändamål som anges i 4 §.

Betydelsen av den enskildes inställning

6 §  Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning får utföras även om den enskilde motsätter sig behandlingen.

Rättelse och skadestånd

7 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandlingen av personuppgifter enligt denna förordning.

Ändringar

Förordning (2009:1422) om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag

Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2018:466) om upphävande av förordningen (2009:1422) om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med framställning av statistik över kommunalt vårdnadsbidrag

Omfattning
upph.