Upphävd författning

Lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
SFS 2008:307 i lydelse enligt SFS 2011:1086
Ikraft
2008-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  En kommun får med stöd av denna lag lämna vårdnadsbidrag till enskilda.

2 §  Med förskola avses i denna lag förskola enligt skollagen (2010:800). Med förskola jämställs i denna lag pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och sådan omsorg som enligt 25 kap. 5 § skollagen erbjuds i stället för förskola. Lag (2010:871).

Allmänna förutsättningar för vårdnadsbidrag

3 §  En kommun får lämna vårdnadsbidrag för ett barn som har fyllt ett men inte tre år under förutsättning att barnet

 1. är folkbokfört i kommunen, och
 2. inte har en plats i förskola som avser heltid.

[S2]Vårdnadsbidrag får dock tidigast lämnas efter det att föräldrapenning med anledning av barnets födelse enligt 12 kap.socialförsäkringsbalken har lämnats för sammanlagt 250 hela dagar, inklusive sådan tid som avses i 33 och 34 §§ i nämnda kapitel. Därvid ska föräldrapenningen ha lämnats på sjukpenningnivån eller grundnivån.

[S3]Vid adoption ska tidpunkten då föräldern fick barnet i sin vård anses som tidpunkten för barnets födelse vid bestämmande av den övre åldersgräns på tre år som anges i första stycket. Därvid får vårdnadsbidrag lämnas för högst två år och för barn som inte har fyllt fem år. Vad som nu sagts gäller inte vid adoption av andra makens barn eller adoptivbarn eller av eget barn. Lag (2010:1301).

4 §  Vårdnadsbidrag får, om inte annat följer av tredje stycket, lämnas till en vårdnadshavare som

 1. är folkbokförd på samma adress som barnet, och
 2. bor tillsammans med barnet.

[S2]Vårdnadsbidraget får efter anmälan av båda vårdnadshavarna delas så att bidraget lämnas med hälften till vardera vårdnadshavaren.

[S3]Vårdnadsbidrag får lämnas med hälften till vardera vårdnadshavaren även om endast en av dem är folkbokförd på samma adress som barnet och bor tillsammans med barnet. Vårdnadsbidraget får i sådant fall även lämnas till en vårdnadshavare som inte är folkbokförd i samma kommun som barnet.

5 §  Vårdnadsbidrag får inte lämnas till en vårdnadshavare som för samma kalendermånad eller del därav får

 1. föräldrapenning med anledning av ett barns födelse enligt 12 kap.socialförsäkringsbalken,
 2. arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
 3. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
 4. sjukpenning eller rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken efter det att sådan ersättning har lämnats för en tid av 365 dagar,
 5. sjukpenning under eller omedelbart efter en period när arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring har lämnats,
 6. sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken,
 7. allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken,
 8. äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken, eller
 9. ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

[S2]Vårdnadsbidrag får inte heller lämnas till en vårdnadshavare vars make eller sambo för samma kalendermånad eller del därav får någon av de ersättningar som anges i första stycket 1–9. Detta gäller för vårdnadshavare som bor tillsammans med sin make. Lag (2010:1300).

6 §  Om vårdnadsbidrag för ett barn, på begäran av den eller de vårdnadshavare som har fått bidraget, inte längre ska lämnas får kommunen tidigast åter börja lämna vårdnadsbidrag för samma barn från och med den fjärde kalendermånaden efter den månad för vilken vårdnadsbidraget senast lämnades. Detta gäller dock inte om vårdnadsbidrag inte längre ska lämnas av anledning som avses i 5 §. Lag (2011:1086).

Prop. 2010/11:146: Ändringen i paragrafen innebär att kommunen får bevilja vårdnadsbidrag på nytt tidigast från och med den fjärde kalendermånaden efter den månad för vilken vårdnadsbidrag senast lämnades. Lagändringen har inga övergångsbestämmelser, vilket innebär att den kan börja tillämpas direkt den 1 januari 2012. Följande exempel åskådliggör detta. Vårdnadsbidrag, som lämnats för ett barn, har sagts upp från och med november 2011. Därefter görs en ny ansökan om vårdnadsbidrag för samma barn. Vårdnadsbidrag ...

7 §  Det som sägs om vårdnadshavare i 4-6 §§ tillämpas även i fråga om den som med socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera det.

Vårdnadsbidragets storlek

8 §  En kommun som har beslutat att införa vårdnadsbidrag får lämna detta både som helt vårdnadsbidrag och som reducerat vårdnadsbidrag.

[S2]Helt vårdnadsbidrag är bidrag för ett barn som inte har plats i förskola. Reducerat vårdnadsbidrag är bidrag för ett barn som har plats på deltid i förskola. Lag (2010:871).

9 §  Helt vårdnadsbidrag får per barn högst uppgå till 3 000 kronor per kalendermånad.

[S2]Reducerat vårdnadsbidrag får bestämmas till en eller flera nivåer där nivån på bidraget svarar mot ett visst antal timmar i förskola.

[S3]Helt respektive reducerat vårdnadsbidrag får differentieras när vårdnadsbidrag lämnas för fler än ett barn i samma hushåll. Lag (2010:871).

Anmälningsskyldighet, återkrav och eftergift

10 §  Den som får vårdnadsbidrag är skyldig att utan oskäligt dröjsmål anmäla till den bidragsutbetalande kommunen om förutsättningar för vårdnadsbidrag enligt 3-5 §§ inte längre finns eller om andra ändrade förhållanden som påverkar storleken av vårdnadsbidraget.

11 §  Om någon genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet, eller på annat sätt har orsakat att vårdnadsbidrag betalats ut obehörigen eller med för högt belopp får kommunen återkräva vad som har betalats ut för mycket.

[S2]Om någon i annat fall än som avses i första stycket har tagit emot vårdnadsbidrag obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får kommunen återkräva vad som har betalats ut för mycket.

[S3]När Försäkringskassan har betalat ut vårdnadsbidrag med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen får Försäkringskassan återkräva vad som har betalats ut för mycket. Lag (2010:1323).

12 §  Om det finns särskilda skäl får kommunen helt eller delvis efterge den återbetalningsskyldighet som avses i 11 § första eller andra stycket. Motsvarande gäller för Försäkringskassan när Försäkringskassan har beslutat om återkrav enligt 11 § tredje stycket. Lag (2009:551).

Överklagande

13 §  Beslut i ett ärende om vårdnadsbidrag enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övrigt

14 §  Denna lag inskränker inte de skyldigheter som en kommun har enligt skollagen (2010:800). Lag (2010:871).

15 §  Den nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag har rätt att hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna ta del av uppgifter om sådana ersättningar åt enskild som anges i 5 § första stycket 1, 3–6 och 9, 5 § första stycket 7 och 8 respektive 5 § första stycket 2. Om det finns skäl för det, ska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna på eget initiativ lämna sådana uppgifter till nämnden.

[S2]Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas ut enligt första stycket. Lag (2010:207).

Prop. 2008/09:202: I paragrafen har den nya Pensionsmyndigheten lagts till och därutöver har det särskilt angivits vilka ersättningar som anges i 5 § första stycket (punkterna 7 och 8 som avser pensionsförmåner) som den kommunala nämnden har rätt att få ta del av hos Pensionsmyndigheten.

16 § Har upphävts genom lag (2010:207).

17 §  Den nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag ska var sjätte månad lämna ut personuppgifter till Statistiska centralbyrån i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver. Lag (2009:551).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2007/08:200, Prop. 2007/08:91, Bet. 2007/08:SfU9
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:340) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2008/09:220, Prop. 2008/09:115, Bet. 2008/09:UbU11
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:551) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2008/09:240, Prop. 2008/09:139, Bet. 2008/09:SfU10
Omfattning
ändr. 3, 11, 12 §§; nya 15, 16, 17 §§
CELEX-nr
31971R1408
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:1016) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:207) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande när ersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar betalas ut.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:208, Prop. 2009/10:60, Bet. 2009/10:AU7
Omfattning
upph. 16 §; ändr. 5, 15 §§
Ikraftträder
2010-12-01

Lag (2010:871) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2009/10:370, Prop. 2009/10:165, Bet. 2009/10:UbU21
Omfattning
ändr. 2, 3, 8, 9, 14 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2010:1300) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1301) om ändring i lagen (2010:871) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 3 § i 2010:871

Lag (2010:1323) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:6, Prop. 2009/10:223, Bet. 2010/11:SfU3
Omfattning
ändr. 11 §
CELEX-nr
32004R0883
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1086) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Förarbeten
Rskr. 2011/12:15, Prop. 2010/11:146, Bet. 2011/12:SfU4
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2015:757) om upphävande av lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om ärenden om kommunalt vårdnadsbidrag som har anhängiggjorts hos en kommun före den 1 februari 2016, och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:41, Prop. 2014/15:147, Bet. 2015/16:SfU8
Omfattning
upph.