Inaktuell version

Förordning (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2009-12-03
Ändring införd
SFS 2009
Upphäver
Förordning (1995:1345) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Behörig myndighet

2 §  Livsmedelsverket ska ta emot och handlägga ansökningar om registrering av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel samt ansökningar om ändring av produktspecifikation för och avregistrering av sådana produkter.

[S2]Livsmedelsverket ska samråda med Statens jordbruksverk i ärenden som rör sådana jordbruksprodukter som avses i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel.

3 §  Livsmedelsverket ska övervaka att kontrollmyndigheterna fullgör sina förpliktelser enligt lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

4 §  Livsmedelsverket får meddela de ytterligare föreskrifter och fatta de beslut i övrigt som behövs som komplettering till de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Kontrollmyndigheter

5 §  Behörig myndighet att utöva kontroll är den myndighet som är behörig att utöva kontroll enligt 25 och 25 a §§livsmedelsförordningen (2006:813), om något annat inte följer av 6 §.

6 §  Livsmedelsverket är behörig myndighet att utöva kontroll av sådana jordbruksprodukter som avses i bilaga II till rådets förordning (EG) nr

[S2]510/2006.

7 §  Länsstyrelserna samordnar kommunernas kontrollverksamhet och ger dem stöd, råd och vägledning.

8 §  Livsmedelsverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och ger dem stöd, råd och vägledning.

Föreskrifter om kontroll

9 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur kontrollen ska bedrivas.

10 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldigheten för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till verket eller en länsstyrelse om den kontrollverksamhet som de bedriver.

Övriga bestämmelser om kontroll

11 §  De kostnader som en kontrollmyndighet får till följd av åtgärder enligt 15 § lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, ska ersättas av den som var ägare till jordbruksprodukterna eller livsmedlen när de togs om hand.

Laboratorier

12 §  Laboratorier som utför undersökningar av jordbruksprodukter och livsmedel i samband med kontroll enligt lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ska vara ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) eller av ett annat likvärdigt ackrediteringsorgan.

Avgifter

13 §  Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.

Övriga bestämmelser

14 §  Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter för verkställigheten av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och denna förordning.

15 §  Bestämmelser om överklagande finns i 19 och 20 §§ lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Ändringar

Förordning (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

CELEX-nr
32006R0510
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2014:519) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Omfattning
ny 2 a §
CELEX-nr
32008R0110
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2017:489) om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Omfattning
ny 2 b §
Ikraftträder
2017-07-01