Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2009-12-03
Ändring införd
SFS 2009:1424 i lydelse enligt SFS 2021:204
Ikraft
2010-01-01
Upphäver
Lag (1995:1336) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Lagens tillämpningsområde

/Upphör att gälla U: 2021-05-25/

1 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel. Lag (2015:766).

Prop. 2015/16:32: Paragrafen ändras på så sätt att hänvisningen till förordningarna (EG) nr 509/2006 och 510/2006 ersätts med en hänvisning till förordning (EU) nr 1151/2012. Ändringen har kommenterats i avsnitt 5.

/Träder i kraft I: 2021-05-25/

1 §  Denna lag kompletterar

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, och
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1753 av den 23 oktober 2019 om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar. Lag (2021:204).

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

2 §  Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89,
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, och
 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Lag (2015:766).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

2 §  Lagen kompletterar även följande förordningar, i de delar de innehåller bestämmelser som rör skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel:

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89,
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, och
 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) och delegerade akter och genomförandeakter till denna förordning. Lag (2021:173).

Prop. 2015/16:32: I paragrafen görs en språklig ändring genom att uttrycken geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar, traditionellt skydd och garanterade traditionella specialiteter ersätts av samlingsuttrycket beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

I paragrafens andra punkt ersätts hänvisningen till förordning (EG) nr 1234/2007 med en hänvisning till förordning (EU) nr 1308/2013.

I paragrafens tredje punkt införs en hänvisning ...

Prop. 2020/21:43: Paragrafen är ny och övervägandena finns i avsnitten 6.2 och 13.1.

/Träder i kraft I: 2021-05-25/

2 §  Lagen kompletterar även följande förordningar, i de delar de innehåller bestämmelser som rör skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel:

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 110/2008,
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, och
 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) och delegerade akter och genomförandeakter till denna förordning. Lag (2021:204).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Ord och uttryck

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

2 a §  I denna lag betyder

 1. uttrycket offentlig kontroll
  1. offentlig kontroll enligt förordning (EU) 2017/625, och
  2. kontroll i övrigt av att denna lag och föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen följs,
 2. uttrycket annan offentlig verksamhet
  1. annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625, och
  2. sådan offentlig verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, och
 3. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i förordning (EU) 2017/625. Lag (2021:173).

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar de föreskrifter som behövs som komplettering av EU- bestämmelserna. Lag (2011:411).

Föreskrifter om kravspecifikationer

3 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana kravspecifikationer som avses i artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008. Lag (2017:488).

Prop. 2016/17:155: I paragrafen, som är ny, ges regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om kravspecifikationer som avses i artikel 20.1 i förordning (EG) nr 110/2008. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Bemyndigandet kan användas för att meddela föreskrifter om kravspecifikationer för de skyddade geografiska beteckningarna för svensk vodka, svensk akvavit och svensk punsch, i enlighet ...

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

Kontroll

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

4 §  Kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska utövas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna i enlighet med de föreskrifter som regeringen meddelar.

En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- eller hälsoskyddsområdet. Lag (2011:411).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

4 §  Offentlig kontroll utövas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna (kontrollmyndigheterna) enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Annan offentlig verksamhet utförs av kontrollmyndigheterna och andra statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i föreskrifter som regeringen meddelar.

[S3]En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- eller hälsoskyddsområdet. Lag (2021:173).

Prop. 2020/21:43: I första stycket ersätts uttrycket ”kontroll” med ”offentlig kontroll”. Vidare stryks uppräkningen av vilka föreskrifter och beslut som kontrollen avser. Innebörden av uttrycket offentlig kontroll framgår numera av definitionen i 2 a §.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Delegering av vissa uppgifter

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

5 §  Regeringen eller Livsmedelsverket får överlämna till ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 2 andra stycket 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 att utöva sådan kontroll som avses i 4 §.

Ett överlämnande får inte avse rätten att besluta om åtgärder vid bristande efterlevnad av regelverket.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

5 §  I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett organ eller till en fysisk person. Lag (2021:173).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Förvaltningslagens tillämpning

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

5 a §  Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter ska följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) tillämpas:

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
 • 10 § om partsinsyn,
 • 16-18 §§ om jäv,
 • 23 § om utredningsansvaret,
 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
 • 25 § om kommunikation,
 • 27 § om dokumentation av uppgifter,
 • 31 § om dokumentation av beslut,
 • 32 § om motivering av beslut,
 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,
 • 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
 • 42 § om vem som får överklaga ett beslut. Lag (2021:173).

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

Kontrollmyndigheternas övriga skyldigheter

6 §  Regeringen får utse en eller flera myndigheter att samordna övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämna råd och hjälp i denna verksamhet.

[S2]Kontrollmyndigheterna ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna. Lag (2011:411).

7 §  Kontrollmyndigheterna ska verka för att åtgärder vidtas mot överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. Lag (2011:411).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Tystnadsplikt

8 § Har upphävts genom lag (2018:577).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

8 §  Den som i enskild verksamhet utför eller har utfört offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om medan uppgifterna utfördes. Detsamma ska gälla den som i enskild verksamhet utför eller har utfört laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik på prover som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket. Lag (2021:173).

Prop. 2016/17:171: I första stycket görs en omformulering när det gäller förbudet mot att överlämna beslutsfattandet till en annan kommun. Det förtydligas vidare att en kommun genom ett sådant avtal som avses i första meningen får tillhandahålla tjänster till en annan kommun. Begreppet ”kontrolluppgifter” ersätts med ”uppgifter i offentlig kontroll”. Övervägandena finns i avsnitt 14.3.

Prop. 2017/18:151: Paragrafen upphävs. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Möjligheten till avtalssamverkan och extern delegering på området regleras fortsättningsvis i 9 kap. 37 § KL, se kommentaren till den paragrafen.

Prop. 2020/21:43: Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.6 och 13.10.

Förelägganden riktade till kommuner

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

9 §  Om en kommun inte fullgör sin skyldighet att utöva kontroll enligt denna lag, får Livsmedelsverket förelägga kommunen att göra detta. Ett sådant föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som verket anser nödvändiga för att skyldigheten ska uppfyllas.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

9 §  Om en kommun inte fullgör sin skyldighet att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet enligt denna lag, får Livsmedelsverket förelägga kommunen att göra detta. Ett sådant föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som verket anser nödvändiga för att skyldigheten ska uppfyllas. Lag (2021:173).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om att Livsmedelsverket får förelägga en kommun, som inte fullgör sin skyldighet att utöva kontroll, att göra detta. Ett tillägg görs om att Livsmedelsverket får förelägga kommunen att fullgöra sina skyldigheter även i fråga om annan offentlig verksamhet. Uttrycket ”kontroll” ersätts av ”offentlig kontroll”. Övervägandena finns i avsnitten 13.1 och 13.4.

Övriga ändringar är språkliga. ...

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

Föreskrifter om kontroll

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

10 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur kontroll ska bedrivas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan att lämna information till en sådan samordnande myndighet som avses i 6 § första stycket.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

10 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
 2. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till en sådan samordnande myndighet som avses i 6 § första stycket, och
 3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften. Lag (2021:173).

Prop. 2020/21:43: Föreskrifter om uppgiftslämnande 10 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Föreskrifter om uppgiftslämnande

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

10 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den som använder sig av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel att lämna uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Lag (2021:173).

Rätt till upplysningar och tillträde

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

11 §  En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan har, i den utsträckning som behövs för kontrollen, rätt att på begäran få

 1. upplysningar och ta del av handlingar, och
 2. tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.

Första stycket gäller också för Europeiska kommissionen och för inspektörer och experter som utsetts av kommissionen. Lag (2011:411).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

11 §  En kontrollmyndighet och ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har, i den utsträckning det behövs för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, rätt att på begäran få

 1. upplysningar och ta del av handlingar, och
 2. tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.

[S2]Första stycket gäller också för Europeiska kommissionen och för inspektörer och experter som utsetts av kommissionen. Lag (2021:173).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till upplysningar, att ta del av handlingar och få tillträde till områden m.m. Övervägandena finns i avsnitten 13.1 och 13.7.

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

Skyldighet att tillhandahålla hjälp

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Skyldighet att lämna hjälp

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

12 §  Den som är föremål för kontroll ska tillhandahålla den hjälp som behövs för att kontrollen ska kunna genomföras.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

12 §  Den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet ska, utöver vad som följer av artikel 15.2 och 15.6 i förordning (EU) 2017/625, lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras. Lag (2021:173).

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller en bestämmelse om enskildas skyldighet att lämna den hjälp som behövs för att kontrollen ska kunna genomföras. Övervägandena finns i avsnitt 13.8.

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

Förelägganden och förbud

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Förelägganden

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

13 §  Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller vad som särskilt anges i 9 § får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska följas. Lag (2011:411).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

13 §  Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar eller vad som särskilt anges i 9 § får en kontrollmyndighet besluta de förelägganden som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska följas. Lag (2021:173).

Vite

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

14 §  Förelägganden och förbud enligt 13 § eller enligt de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

Om kontrollmyndigheten har anledning att misstänka att någon har begått en gärning som kan föranleda straff, får dock myndigheten inte vid vite förelägga den misstänkte att medverka i utredningen. Lag (2011:411).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

14 §  Förelägganden enligt 13 § eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar får förenas med vite.

[S2]Om kontrollmyndigheten har anledning att misstänka att någon har begått en gärning som kan leda till straff, får dock myndigheten inte vid vite förelägga den misstänkte att medverka i utredningen. Lag (2021:173).

Prop. 2020/21:43: Rapporteringssystem för överträdelser 14 a § En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem för

den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU) 2017/625.

Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitten 6.8 och 13.12.

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Rapporteringssystem för överträdelser

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

14 a §  En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU) 2017/625. Lag (2021:173).

Omhändertagande av varor

15 §  Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som avses med ett föreläggande eller förbud enligt 13 §, om föreläggandet eller förbudet inte följs.

[S2]Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontrollmyndigheten ändra benämningen på eller sammansättningen av varan eller göra någon annan ändring så att den överensstämmer med de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. Annars ska kontrollmyndigheten låta förstöra varan på ägarens bekostnad. Lag (2011:411).

Rättelse

16 §  Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad. Lag (2011:411).

Hjälp av Polismyndigheten

17 §  Polismyndigheten ska på begäran av kontrollmyndigheten lämna den hjälp som behövs för kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:710).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

Inköp under dold identitet

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

17 a §  En kontrollmyndighet får köpa in jordbruksprodukter och livsmedel under dold identitet om det är nödvändigt för att kontrollera att produkten eller livsmedlet uppfyller kraven i

 1. föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och
 2. EU-förordningar som lagen kompletterar.

[S2]Verksamhetsutövaren ska underrättas om det inköp som har skett under dold identitet och om resultatet av det så snart det kan ske utan att åtgärden förlorar sin betydelse. Lag (2021:173).

Avgifter

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

18 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för

 1. kontroll enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, och
 2. prövning eller handläggning enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut sådan avgift som avses i första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som statliga myndigheter och kontrollorgan tar ut. Lag (2011:411).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

18 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut sådana avgifter som avses i första stycket.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av de avgifter som tas ut av en statlig myndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Lag (2021:173).

Överklagande

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

20 §  Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2011:411).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

20 §  Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Detsamma gäller beslut som har meddelats av ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2021:173).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

20 a §  Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk person.

[S2]Lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Lag (2021:173).

21 §  En myndighet får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010, då lagen (1995:1336) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m. ska upphöra att gälla.
 2. Förbud, förelägganden och andra beslut om skyldigheter för enskilda som har meddelats med stöd av äldre föreskrifter ska anses beslutade enligt denna lag.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:100, Prop. 2009/10:22, Bet. 2009/10:MJU10
CELEX-nr
32008R0479
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2011:411) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Förarbeten
Rskr. 2010/11:201, Prop. 2010/11:67, Bet. 2010/11:MJU22
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§
CELEX-nr
32007R1234
Ikraftträder
2011-05-01

Lag (2014:710) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:766) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Förarbeten
Rskr. 2015/16:47, Prop. 2015/16:32, Bet. 2015/16:MJU4
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2017:488) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Förarbeten
Rskr. 2016/17:280, Prop. 2016/17:155, Bet. 2016/17:MJU21
Omfattning
ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:756) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:577) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Förarbeten
Rskr. 2017/18:304, Prop. 2017/18:151, Bet. 2017/18:KU30
Omfattning
upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2021:173) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Förarbeten
Rskr. 2020/21:198, Prop. 2020/21:43, Bet. 2020/21:MJU6
Omfattning
upph. rubr. närmast före 6 §; ändr. 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 §§, rubr. närmast före 4, 10, 12, 13 §§; nya 2 a, 5 a, 8, 10 a, 14 a, 17 a, 20 a §§, rubr. närmast före 2 a, 5, 5 a, 8, 10 a, 14 a, 17 a §§
Ikraftträder
2021-04-01

Lag (2021:204) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Förarbeten
Rskr. 2020/21:209, Prop. 2020/21:44, Bet. 2020/21:MJU7
Omfattning
ändr, 1, 2 §§
Ikraftträder
2021-05-25