Förordning (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
2009-12-21
Ändring införd
SFS 2009:1577 i lydelse enligt SFS 2018:1050
Ikraft
2010-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde och syfte

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till kartläggning av ett företags energianvändning i syfte att uppnå en effektiv användning av energi.

Definitioner

2 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Förordning (2014:1532).

Förutsättningar för stöd

3 §  Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och i artikel 49 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

[S2]Stöd enligt denna förordning får lämnas endast om det finns medel. Förordning (2014:1532).

4 §  Stöd får lämnas till företag som har en slutlig användning av energi på mer än 0,3 GWh per år.

[S2]Om ett företag med verksamhet inom primär produktion av jordbruksprodukter omfattar minst 100 djurenheter får stöd dock lämnas till företaget även om det inte uppfyller kravet i första stycket. Förordning (2014:1532).

5 §  Stöd får inte lämnas om

 1. energikartläggningen omfattar en byggnadsägares skyldigheter enligt lagen (2006:985) om energideklarationer,
 2. företaget deltar i program för energieffektivisering enligt lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering, eller
 3. företaget omfattas av skyldigheten att göra en energikartläggning enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag. Förordning (2014:352).

6 §  Energikartläggningen ska innehålla förslag till åtgärder för energieffektivisering.

7 §  Det företag som har beviljats stöd ska upprätta en energiplan som visar resultatet av energikartläggningen och vilka av de åtgärder som föreslås där som företaget har för avsikt att genomföra.

Stödets storlek

8 §  De stödberättigande kostnaderna är kostnaderna för energikartläggningen.

[S2]Stödet får uppgå till högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna, dock högst 50 000 kronor. Förordning (2014:1532).

Ansökan och utbetalning

9 §  Statens energimyndighet beslutar i ärenden om stöd enligt denna förordning.

[S2]Ansökan om stöd ska göras skriftligt till Statens energimyndighet. En ansökan om stöd ska ha kommit in till myndigheten innan energikartläggningen beställs.

10 §  En ansökan om stöd ska innehålla uppgifter om

 1. företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning,
 2. vilken verksamhet som ska kartläggas och platsen för kartläggningen,
 3. mängden slutligt använd energi för föregående kalenderår eller uppgift om antalet djurenheter som företaget omfattar,
 4. huruvida företaget har skyldighet att upprätta en energideklaration enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader,
 5. projektets start- och slutdatum,
 6. kostnad för kartläggningen och det finansieringsbelopp som behövs, och
 7. huruvida sökanden har sökt eller fått annan offentlig finansiering eller finansiering från Europeiska unionen för samma stödberättigande kostnader. Förordning (2014:1532).

11 §  Om Statens energimyndighet beslutar att bevilja stöd ska den även bestämma när energikartläggningen senast ska vara slutförd.

[S2]Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet. Villkoren ska framgå av beslutet.

12 §  När energikartläggningen är slutförd ska stödmottagaren skriftligt begära utbetalning av stödet. En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till Statens energimyndighet inom sex månader från det att energikartläggningen, enligt myndighetens beslut, senast ska vara slutförd.

[S2]Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga energiplanen enligt 7 § och specificerade skriftliga underlag för att styrka kostnaden för energikartläggningen.

12 a §  Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Förordning (2014:1532).

13 §  Ett beslut om att betala ut stöd ska förenas med villkor om att stödmottagaren ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet. Beslutet får även förenas med de övriga villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses. Förordning (2014:1532).

14 §  Statens energimyndighet får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

 1. den som har ansökt om stödet genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att det beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av någon annan orsak har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett det, eller
 3. villkoren för stödet inte har följts.

Återbetalning och återkrav

15 §  Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 14 § föreligger.

16 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får Statens energimyndighet efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.

Uppföljning och utvärdering

17 §  Statens energimyndighet ska föra det register som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2014:1532).

Bemyndigande

18 §  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om energikartläggningens innehåll.

[S2]Statens energimyndighet får även meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd, i samband med begäran om utbetalning, inför uppföljning och utvärdering av stödet samt de övriga föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 a och 14 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:1050).

Ändringar

Förordning (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

CELEX-nr
32008R0800
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1123) om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2010-11-01

Förordning (2013:481) om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2014:352) om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2014-06-01

Förordning (2014:1532) om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 8, 10, 13, 17, 19 §§; ny 12 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:1050) om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2018-07-01