Upphävd författning

Förordning (2009:268) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-04-02
Ändring införd
SFS 2009
Upphäver
Förordning (2005:668) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Innovationsbron AB och dess dotterbolag (Innovationsbron) får, i enlighet med lagen (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag, inom sina verksamhetsområden besluta om fördelning av stöd för att främja innovationer inom näringslivet samt etablering och utveckling av små och medelstora företag. Innovationsbron får också, på affärsmässiga grunder, besluta om tillskott av ägarkapital i företag i enlighet med vad som anges i 21 §.

[S2]Finansiering får lämnas i mån av tillgång på medel som Innovationsbron äger eller förfogar över.

2 §  Innovationsbron ska i den mån det är möjligt samverka med andra finansiärer för att uppnå effektiva finansieringslösningar och begränsa den egna insatsen och risken.

3 §  Stöd enligt denna förordning lämnas i enlighet med de förutsättningar och begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning).

[S2]Stöd enligt 15 och 20 §§ lämnas dock som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och får lämnas endast med de begränsningar som följer av kommissionens förordning samt av 18–20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

[S3]Om Innovationsbron lämnar stöd till innovationskluster ska regler om sådant stöd i förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation tillämpas.

Innebörden av vissa begrepp

4 §  I förordningen avses med:

[S2]tillämpad forskning: forskning som syftar till att utveckla ny kunskap, som ska kunna användas för att utveckla nya produkter, processer, även organisationsprocesser, eller tjänster eller för att markant förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster,

[S3]experimentell utveckling: att förvärva, kombinera, forma och använda befintlig vetenskaplig, teknisk, näringslivsmässig eller annan relevant kunskap, i syfte att utarbeta planer, arrangemang eller design för nya, ändrade eller förbättrade produkter, processer eller tjänster; försöksproduktion och tester av produkter, processer och tjänster, under förutsättning att dessa inte kan användas eller ändras för att användas i industriella tillämpningar eller i kommersiellt syfte,

[S4]förskott med återbetalningsskyldighet: lån för ett stödberättigat projekt, som betalas ut i en eller flera omgångar och där villkoren för återbetalning beror på projektets resultat,

[S5]stödnivå: bruttostödbelopp uttryckt i procent av projektets stödberättigade kostnader där, om stöd beviljas i någon annan form än som bidrag, stödbeloppet ska vara lika med stödets bidragsekvivalent, och där stöd som utbetalas i omgångar ska diskonteras till sitt värde vid tidpunkten för stödets beviljande med tillämpning av den då gällande referensräntan.

5 §  Med små och medelstora företag avses i denna förordning fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag

 1. har färre än 250 anställda, och
 2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år.

6 §  Med små företag avses i denna förordning fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag

 1. har färre än 50 anställda, och
 2. antingen har en omsättning eller en balansomslutning som motsvarar högst 10 miljoner euro per år.

7 §  Med partnerföretag avses företag som är förbundna med varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

[S2]Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är anknutna till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag som ägs av

 1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,
 2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i företag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp som motsvarar 1 250 000 euro,
 3. universitet och forskningsorganisationer utan vinstsyfte, eller
 4. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder.

8 §  Med anknutna företag avses i denna förordning företag där

 1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i ett annat företag,
 2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan,
 3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar, eller
 4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

[S2]Detsamma gäller företag som upprätthåller sådana förbindelser som avses i första stycket 1–4 med ett annat företag genom

 1. ett eller flera andra företag,
 2. sådana investerare som anses i 7 § andra stycket, eller
 3. en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande marknader.

9 §  Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små och medelstora företag enligt 5 § endast om de kontrolleras av offentliga organ som anges i 7 § andra stycket 1, 3 eller 4.

Allmänna bestämmelser om stöd

10 §  När stöd beviljas ska särskild uppmärksamhet fästas vid hur resultatet kan nyttiggöras. Stöd får avse ett helt eller del av ett projekt. Beslut om stöd får innehålla villkor för stödet.

[S2]Den som ansöker om finansiering ska i samband med ansökningen upplysa om annat finansieringsstöd som har sökts eller erhållits för samma ändamål.

11 §  När det gäller lån ska Europeiska kommissionens meddelande om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor användas för att fastställa marknadsränta och för att beräkna stödets bidragsekvivalent. Denna metod ska också användas för stöd i form av förskott med återbetalningsskyldighet. Om återbetalning helt eller delvis efterges ska det säkerställas att stödets bidragsekvivalent inte överskrider de nivåer som anges i denna förordning. För stöd i form av ägarkapital gäller att beviljat belopp motsvarar stödets bidragsekvivalent.

[S2]När stödnivåer enligt denna förordning bestäms ska vidare hänsyn tas till annat offentligt finansieringsstöd som har lämnats för samma ändamål eller till samma investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte överskrida de nivåer som anges i denna förordning. Stödnivåerna ska fastställas för varje stödmottagare. De stödnivåer som fastställs gäller oavsett om ett stödberättigat projekt finansieras med statliga medel eller om det delfinansieras av gemenskapen.

[S3]Stöd får inte beviljas företag som har oreglerade återbetalningskrav till följd av ett tidigare beslut från Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden.

Särskilda bestämmelser om stöd

12 §  Stöd får lämnas

 1. till nystartade, innovativa företag,
 2. till studier av teknisk genomförbarhet (verifiering), och
 3. för innovationsrådgivning

Stöd till nystartade, innovativa företag

13 §  Med nystartade, innovativa företag avses små företag som har existerat under kortare tid än sex år vid den tidpunkt när stödet beviljas.

[S2]Stöd får lämnas i form av bidrag, lån, förskott med återbetalningsskyldighet och ägarkapital.

14 §  Stöd till nystartade, innovativa företag får lämnas under förutsättning att

 1. kostnaderna för forskning och utveckling har utgjort minst 15 procent av företagets kostnader under minst ett av de tre senaste åren innan stödet beviljades, eller
 2. i fråga om ett nystartat företag, att det kan styrkas av extern revisor att forskning och utveckling har budgeterats till minst 15 procent av företagets kostnader.

[S2]Stöd får lämnas med högst motsvarande en miljon euro och endast en gång under den period då företaget betecknas som ett nystartat, innovativt företag. Stödet får läggas samman med annat stöd till forskning, utveckling och innovation.

[S3]Den som tagit emot stöd till nystartade, innovativa företag får ta emot statligt stöd som inte är stöd till forskning, utveckling och innovation eller ägarkapitalstöd först tre år efter beviljandet av stödet till nystartade, innovativa företag.

15 §  Efter den period då företaget betecknas som ett nystartat, innovativt företag får stöd lämnas i form av ett uppföljningslån, om det finns särskilda skäl och det bedöms vara mer lämpligt än finansiering enligt 21 §.

Stöd till studier av teknisk genomförbarhet (verifiering)

16 §  Stöd till tekniska genomförbarhetsstudier inför tillämpad forskning och experimentell utvecklingsverksamhet får lämnas till små och medelstora företag.

[S2]Stöd får lämnas i form av bidrag, lån och förskott med återbetalningsskyldighet.

[S3]Stödet får uppgå till 75 procent av kostnaderna för studier inför tillämpad forskning och till 50 procent av kostnaderna för studier inför experimentell utvecklingsverksamhet.

[S4]Stödbelopp till enskilda projekt får inte överskrida de särskilda tröskelvärden som följer av bestämmelserna i 3 § första stycket, varigenom individuell anmälan till Europeiska kommissionen enligt artikel 88.3 i EG-fördraget inte aktualiseras.

Stöd för innovationsrådgivning

17 §  Stöd får lämnas till små och medelstora företag för inköp av rådgivningstjänster och andra stödjande tjänster som avser innovation från den som tillhandahåller sådana tjänster. Stödet får lämnas under förutsättning att stödmottagaren använder det till att köpa tjänsterna till marknadspris eller, om den som tillhandahåller tjänsten är en icke vinstdrivande organisation, till ett pris som täcker kostnaderna plus en rimlig marginal.

[S2]Stöd får lämnas i form av bidrag.

[S3]Om det är lämpligt för stödet, med iakttagande av nämnda villkor för tjänsternas prissättning, lämnas direkt till den som tillhandahåller tjänsten.

18 §  Stödberättigande kostnader när det gäller rådgivningstjänster i syfte att främja innovation är kostnader för managementkonsulttjänster, tekniskt stöd, tjänster för tekniköverföring, utbildning, rådgivning vid förvärv, skydd för och handel med immateriella rättigheter och licensavtal samt rådgivning om användning av standarder.

[S2]Stödberättigande kostnader när det gäller andra stödjande tjänster för att främja innovation är kostnader för kontorslokaler, databaser, fackbibliotek, marknadsundersökningar, utnyttjande av laboratorier, kvalitetsmärkning, testning och certifiering.

19 §  Stöd enligt 17 § får under en följd av tre år lämnas med högst motsvarande 200 000 euro till ett och samma företag. Om den som tillhandahåller tjänsten saknar nationell eller europeisk certifiering får stöd dock lämnas med högst 75 procent av de stödberättigande kostnaderna.

20 §  Stöd för etablering av en aktör som tillhandahåller innovationsrådgivning får lämnas under ett uppbyggnadsskede. Stöd får lämnas i form av bidrag och lån.

Särskilda bestämmelser om investering i form av ägarkapital

21 §  Investeringar i form av ägarkapital och ägarkapitalliknande finansiering ska ske på affärsmässiga grunder. Kravet på affärsmässig grund är uppfyllt om enskild investering i ett portföljbolag genomförs samtidigt som offentlig investering och med ett minst lika stort belopp av minst en privat kommersiell aktör på lika villkor. Konvertibla skuldebrevslån utgör ägarkapitalliknande finansiering.

Övriga bestämmelser

22 §  Om projekt redan när finansiering från Innovationsbron övervägs uppbär finansiering från Verket för innovationssystem (Vinnova), bör stöden samordnas på sådant sätt att stöd från Vinnova avser projektets forskning medan stöd från Innovationsbron avser kommersialisering av projektets innovationer.

23 §  En mottagare av medel enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. medlen har beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av mottagaren,
 2. mottagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för finansieringen, eller
 3. något annat inträffar som innebär att mottagaren med hänsyn till syftet med finansieringen inte längre bör få ha kvar denna.

[S2]Om en mottagare av medel är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska Innovationsbron kräva medlen åter. Om det finns särskilda skäl, får kravet på återbetalning helt eller delvis efterges.

24 §  Vid sådant förhållande som avses i 23 §1 eller 2 får medlen krävas tillbaka inom tio år från det de betalades ut.

25 §  I fråga om stödåtgärder som strider mot artikel 87 i EG- fördraget finns bestämmelser om upphävande och ändring av en sådan stödåtgärd samt om återkrav av stöd i 21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

26 §  Det som sägs om upplysningsskyldighet för statliga myndigheter i 22 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet ska också gälla för Innovationsbron. Föreskrifter enligt 23 § samma förordning om sådan upplysningsskyldighet får omfatta även Innovationsbron.

27 §  Innovationsbron ska föra register om beslut om finansiering enligt denna förordning. Registeruppgifterna ska möjliggöra kontroll av att villkoren för finansiering enligt 3 § första stycket har iakttagits. Uppgifterna ska bevaras i tio år från den dag då stödet beviljades.

28 §  I ärenden enligt denna förordning ska Innovationsbron tillämpa följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):

 • 11 och 12 §§ om jäv,
 • 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter, och
 • 21 § om underrättelse av beslut.

29 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2009:268) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag

Förarbeten
Rskr. 2004/05:117, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:NU1
CELEX-nr
32008R0800
Ikraftträder
2009-05-01

Förordning (2010:797) om ändring i förordningen (2009:268) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag

Omfattning
ändr. 16, 25 §§
Ikraftträder
2010-08-01

Ändring, SFS 2012:872

Omfattning
upph.