Upphävd författning

Förordning (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-04-02
Ändring införd
SFS 2009:280 i lydelse enligt SFS 2011:1059
Ikraft
2009-05-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för fortbildning av förskolepersonal.

[S2]Fortbildningen syftar till att stärka personalens kompetens och därigenom öka förskolans måluppfyllelse och stärka dess pedagogiska uppdrag.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas till

 1. en kommun,
 2. en enskild som har godkänts som huvudman för förskola enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800), eller
 3. Sameskolstyrelsen, om myndigheten har tagit över ansvaret för en kommuns uppgifter inom förskolan enligt 3 § förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen.

[S2]Den som kan få statsbidrag benämns i denna förordning huvudman.

[S3]Med förskolepersonal avses i denna förordning förskollärare och personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan samt barnskötare och personal med motsvarande arbetsuppgifter i förskolan. Förordning (2011:436).

3 §  Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till förskollärare och personal med pedagogiskt ledningsansvar som

 1. är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid, och
 2. deltar i uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal eller i motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Förordning (2011:1059).

4 §  Statsbidrag lämnas också till ersättning för lön till barnskötare och personal med motsvarande arbetsuppgifter i förskolan som

 1. är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid, och
 2. deltar i sådan utbildning som anordnas på uppdrag av Statens skolverk enligt särskilt beslut av regeringen.

5 §  Statsbidrag lämnas för utbildning enligt 3 § 2 eller 4 § 2 om förskolepersonalen

 1. deltar i utbildningen under arbetstid,
 2. är tjänstledig under utbildningen, eller
 3. deltar i utbildningen under den tid då han eller hon inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

[S2]Första stycket 2 och 3 gäller endast under förutsättning att huvudmannen betalar ersättning som motsvarar minst 80 procent av förskolepersonalens lön för tid då personalen deltar i utbildningen. Förordning (2009:558).

Beräkning och utbetalning av statsbidrag

6 §  Statsbidrag enligt 3 § ska motsvara 70 procent av huvudmannens kostnad för ersättning enligt 5 §, beräknad med ett schablonmässigt bestämt belopp per högskolepoäng. Statens skolverk får meddela föreskrifter om beloppets storlek.

[S2]Om huvudmannen betalar högre ersättning än 80 procent av förskolepersonalens lön för tid då personalen deltar i utbildningen, lämnas inte statsbidrag för den överstigande delen. Förordning (2009:558).

7 §  Statsbidrag enligt 4 § ska motsvara 70 procent av huvudmannens kostnad för ersättning enligt 5 §, beräknad med ett schablonmässigt bestämt belopp per verksamhetspoäng eller motsvarande. Statens skolverk får meddela föreskrifter om beloppets storlek.

[S2]Om huvudmannen betalar högre ersättning än 80 procent av förskolepersonalens lön för tid då personalen deltar i utbildningen, lämnas inte statsbidrag för den överstigande delen. Förordning (2009:558).

8 §  Huvudmannen ska hos Statens skolverk ansöka om bidrag och anmäla den förskolepersonal som huvudmannen ansöker om statsbidrag för.

9 §  Om antalet personer som har anmälts till en utbildning enligt 3 § 2 eller 4 § 2 överstiger antalet tillgängliga utbildningsplatser, beslutar Statens skolverk om urval.

10 §  Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag.

11 §  Statsbidrag betalas ut en gång per termin för den utbildning enligt 3 § 2 och 4 § 2 som avses att bli genomförd under den termin som bidraget avser. Bidraget betalas ut då beslut har fattats om vilka personer som deltar i utbildningen.

Återkrav

12 §  En huvudman som har tagit emot statsbidrag är återbetalningsskyldig om

 1. den förskolepersonal för vilken statsbidrag har lämnats avbryter en sådan utbildning som avses i 3 § 2 och 4 § 2,
 2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller
 3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta.

[S2]Om huvudmannen är återbetalningsskyldig enligt första stycket får Statens skolverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalat statsbidrag.

[S3]En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om statsbidrag.

Redovisning och uppföljning

13 §  En huvudman som har ansökt om statsbidrag är skyldig att lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen av denna förordning till Statens skolverk.

14 §  En huvudman som har tilldelats statsbidrag är skyldig att medverka i uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Bemyndigande

15 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

16 §  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan

Ikraftträder
2009-05-15

Förordning (2009:558) om ändring i förordningen (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan

Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2011:436) om ändring i förordningen (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1059) om ändring i förordningen (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-11-15

Förordning (2014:159) om upphävande av förordningen (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan

Omfattning
upph.