Upphävd författning

Förordning (2009:4) om grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2009-01-15
Ändring införd
SFS 2009:4
Ikraft
2009-02-11
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten och om förmåner för dem som är antagna till eller genomgår denna utbildning.

[S2]2§ I denna förordning avses med

[S3]grundläggande militär utbildning: en allmän och grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten för den som inte fullgjort grundutbildning för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

[S4]aspirant: den som antagits till eller genomgår grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten.

3 §  Försvarsmakten beslutar om antagning till grundläggande militär utbildning. För att bli antagen till grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten krävs att en sökande är svensk medborgare och har fyllt 18 år. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om de ytterligare krav som ställs upp för sådan antagning.

4 §  Från grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten får den skiljas som

  1. själv ansöker om det,
  2. visar sig olämplig för fortsatt utbildning, eller
  3. är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att han eller hon inte kan tillgodogöra sig den.

5 §  En aspirant som genomgår grundläggande militär utbildning har rätt till samma förmåner som den som genomgår grundutbildning som är längre än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förmånerna framgår av förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Bestämmelserna i 2 kap.68 §§, 5 kap. 5 § och 10 kap.911 §§ den förordningen ska dock inte gälla.

[S2]Dagersättning ska inte ges för tid då ersättning uppbärs enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S3]En aspirant enligt denna förordning har rätt till ersättning för personskada enligt lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

6 §  Den som enligt 4 § skiljs från grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten får avgångsvederlag från och med den dag utbildningen avbryts till och med den 30:e dagen från det att beslutet om att skilja denne från utbildningen meddelades. Avgångsvederlaget betalas per dag med belopp motsvarande den dagersättning som aspiranten hade vid skiljandet från utbildningen.

7 §  Beslut om antagning till och skiljande från grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten samt om förmåner enligt 5 § och avgångsvederlag enligt 6 § får överklagas hos Statens överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2009:4) om grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten

Ikraftträder
2009-02-11

Ändring, SFS 2010:590

Omfattning
upph.