Inaktuell version

Lag (2009:619) om djurskyddskontrollregister

Departement
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2009-05-20
Ändring införd
SFS 2009:619 i lydelse enligt SFS 2018:369
Ikraft
2009-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

Inledande bestämmelse

1 §  Statens jordbruksverk får i ett för landet centralt register (djurskyddskontrollregistret) utföra automatiserad behandling av personuppgifter för de ändamål som anges i 5 §.

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

Förhållandet till annan reglering

2 §  /Ny beteckning 3 § U:2018-05-25/ Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den enskilde motsätter sig behandlingen.

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

Rätten att göra invändningar

3 §  /Ny beteckning 2 § U:2018-05-25/ Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter i djurskyddskontrollregistret om inte annat följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.

Personuppgiftsansvar

4 §  Jordbruksverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i djurskyddskontrollregistret.

Ändamål med behandlingen

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

5 §  Personuppgifter får behandlas i djurskyddskontrollregistret för att

  1. i verksamhet hos Jordbruksverket planera, samordna, administrera, följa upp och rapportera om djurskyddskontrollen enligt djurskyddslagen (1988:534) samt enligt de EU-förordningar som den lagen kompletterar,
  2. tillhandahålla information om djurskyddskontrollen som behövs i verksamhet hos länsstyrelserna för deras planering, uppföljning och kontroll enligt djurskyddslagen samt enligt de EU-förordningar som den lagen kompletterar, och
  3. tillhandahålla information som behövs i verksamhet hos Jordbruksverket och länsstyrelserna som underlag för beslut om och kontroll av direktstöd och stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder enligt lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter samt enligt lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden.

[S2]Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med annan lag eller förordning.

[S3]Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:369).

Personuppgifter som får behandlas

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

6 §  I djurskyddskontrollregistret får endast behandlas sådana uppgifter om den som är föremål för djurskyddskontroll enligt djurskyddslagen (1988:534) och de EU-förordningar som den lagen kompletterar, som be-hövs för de ändamål som anges i 5 §.

[S2]Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får inte behandlas.

[S3]Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka personuppgifter som får behandlas i djurskyddskontrollregistret. Lag (2018:369).

Personuppgifter som ska lämnas till registret

7 §  Livsmedelsverket, Sametinget och länsstyrelserna ska, för de ändamål som anges i 5 §, lämna sådana uppgifter som avses i 6 § till Jordbruksverket.

[S2]Regeringen meddelar närmare föreskrifter om hur denna uppgiftsskyldighet ska fullgöras. Lag (2011:617).

Rätt att få uppgifter ur registret

8 §  Personuppgifter ur djurskyddskontrollregistret ska lämnas ut om länsstyrelsen begär det för verksamhet som avses i 5 § första stycket 2 och 3. Regeringen får meddela föreskrifter, eller i det enskilda fallet besluta, om att även en annan myndighet har rätt att få uppgifter ur registret.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om att tillgången till uppgifter som avses i första stycket ska begränsas.

Direktåtkomst

9 §  Utlämnande genom direktåtkomst till uppgifter som behandlas i djurskyddskontrollregistret är endast tillåten i den utsträckning som anges i denna lag eller i förordning som har meddelats med stöd av denna lag.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst.

10 §  Jordbruksverket och länsstyrelserna får ha direktåtkomst till personuppgifter i den utsträckning det behövs för de ändamål som anges i 5 §. Sådan åtkomst ska dock vara förbehållen de personkategorier som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna.

[S2]Direktåtkomsten ska begränsas till att endast avse sådana uppgifter som myndigheterna har rätt att få ur registret enligt denna lag eller förordning som har meddelats med stöd av denna lag.

Gallring

/Träder i kraft I: 2018-05-25/

12 §  Personuppgifter som behandlas i djurskyddskontrollregistret ska gallras när de inte längre är nödvändiga för de ändamål som anges i 5 §.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får dock meddela föreskrifter, eller i det enskilda fallet besluta, om

  1. att personuppgifter får bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål, och
  2. att gallring av personuppgifter ska ske senast vid en viss tidpunkt. Lag (2018:369).

Ändringar

Lag (2009:619) om djurskyddskontrollregister

Förarbeten
Rskr. 2008/09:252, Prop. 2008/09:143, Bet. 2008/09:MJU24
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2011:617) om ändring i lagen (2009:619) om djurskyddskontrollregister

Förarbeten
Rskr. 2010/11:257, Prop. 2010/11:86, Bet. 2010/11:MJU25
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2018:369) om ändring i lagen (2009:619) om djurskyddskontrollregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:245, Prop. 2017/18:122, Bet. 2017/18:TU12
Omfattning
upph. 11 §, rubr. närmast före 3, 11 §§; nuvarande 2 § betecknas 3 §, nuvarade 3 § betecknas 2 §; ändr. 2, 3, 5, 6, 12 §§, rubr. närmast före 1 §; nya rubr. närmast före 2, 3 §§
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:1195) om ändring i lagen (2009:619) om djurskyddskontrollregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:401, Prop. 2017/18:147, Bet. 2017/18:MJU24
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2019-04-01