Förordning (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2009-06-17
Ändring införd
SFS 2009:705 i lydelse enligt SFS 2018:387
Ikraft
2009-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller för europeiska grupperingar för territoriellt samarbete enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

[S2]1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) och de kompletterande regler som finns i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete.

[S3]En europeisk gruppering för territoriellt samarbete benämns i denna förordning gruppering.

2 §  Registret över grupperingar (registret) förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret ska hållas tillgängligt hos Bolagsverket.

3 §  Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i registret utgör underlag för prövningar eller beslut,
 2. förvaltning av grupperingar som registreras i registret,
 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning, eller
 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser grupperingar som registreras i registret,
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till information som ingår i registret, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2018:387).

4 §  Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i registret. Förordning (2018:387).

5 §  Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

6 §  Bolagsverket får för de ändamål som anges i 3 § medge direktåtkomst till registret.

7 §  Har uoohävts genom förordning (2018:387).

8 §  Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning gäller inte i fråga om personuppgifter i registret. Förordning (2018:387).

9 §  En personuppgift i registret ska rättas om uppgiften innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av Bolagsverkets eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i EU:s dataskyddsförordning. Förordning (2018:387).

10 §  En alfabetisk förteckning över grupperingarna ska höra till registret. För varje gruppering ska det finnas uppgift om registrerat säte och i förekommande fall organisationsnummer.

11 §  Handlingar som avser anmälan ska biläggas registret. Sådana handlingar ska förvaras särskilt för varje gruppering.

[S2]Av 21 § framgår att vissa handlingar även ska registreras i registret.

Anmälan för registrering

12 §  En anmälan för registrering ska göras skriftligen.

[S2]En anmälan får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

[S3]Handlingarna ska vara upprättade på eller översatta till svenska.

[S4]Den som begär att en registrering ska göras på något ytterligare språk än svenska ska, om inte Bolagsverket beslutar något annat, ge in en översättning till det språket av de uppgifter eller handlingar som ska registreras. Översättningen ska vara gjord av en översättare som är auktoriserad eller har motsvarande utländsk behörighet.

13 §  En anmälan om registrering av en gruppering enligt 5 § lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete ska undertecknas av behöriga företrädare för samtliga blivande medlemmar.

14 §  Vid en anmälan för registrering av en gruppering ska avtalet om att bilda grupperingen samt grupperingens stadga ges in i kopia.

[S2]En anmälan för registrering av en gruppering ska därutöver innehålla uppgift om följande:

 1. grupperingens namn och postadress,
 2. grupperingens säte,
 3. grupperingens medlemmar, och
 4. direktörens och revisorns fullständiga namn, personnummer alternativt samordningsnummer eller, om sådant nummer saknas, födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, även hemvist.

[S3]Är revisorn ett registrerat revisionsbolag, ska dess organisationsnummer och vem som är huvudansvarig för revisionen anges.

15 §  Om den som anmäls som direktör inte är folkbokförd i Sverige, ska det vid anmälan ges in en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde. Bolagsverket får kräva in ytterligare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

16 §  När förhållanden som antecknats i registret ändras ska anmälan göras genast efter det att ändringen inträffat.

[S2]En anmälan om ändrade förhållanden får göras av grupperingen och ska undertecknas av direktören eller annan behörig företrädare enligt grupperingens stadga. Rätt att göra anmälan har även den som anmälan gäller.

[S3]Om anmälan avser en underrättelse om en ansökan enligt 22 § 6 eller ett beslut, görs anmälan av den som mottagit ansökan eller fattat beslutet.

17 §  En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift. Förordning (2016:587).

18 §  Handlingar som ska fogas till anmälan och som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

19 §  Kopior som ges in enligt denna förordning ska vara bestyrkta.

Införingar i registret

20 §  Införingar i registret numreras i löpande följd för varje gruppering. Vid varje införing ska det anges diarienummer samt datum för införingen och dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

[S2]Registreringen ska avfattas på svenska. Om den gruppering som registreringen avser begär det, ska registreringen dessutom avfattas på annat officiellt språk inom Europeiska unionen.

21 §  Registret ska för varje gruppering innehålla avtalet om att bilda grupperingen samt grupperingens stadga.

[S2]Registret ska vidare för varje gruppering innehålla uppgift om

 1. grupperingens namn, postadress och i förekommande fall organisationsnummer,
 2. datum för registreringen av grupperingen,
 3. grupperingens registrerade säte,
 4. grupperingens medlemmar,
 5. föremålet för grupperingens verksamhet, och
 6. direktörens och revisorns fullständiga namn, personnummer alternativt samordningsnummer eller, om sådant nummer saknas, födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, även hemvist.

[S3]Är revisorn ett registrerat revisionsbolag, ska dess organisationsnummer och vem som är huvudansvarig för revisionen anges.

22 §  I förekommande fall ska för varje gruppering antecknas

 1. varje ändring av avtalet om att bilda grupperingen samt av grupperingens stadga,
 2. uppgift om regeringens beslut när det gäller ändring av avtalet om att bilda grupperingen samt betydande ändring av grupperingens stadga,
 3. uppgift om att uppdraget för en direktör har upphört,
 4. uppgift om regeringens beslut om överlåtelse av förvaltningsuppgifter enligt 3 § lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete,
 5. uppgift om regeringens beslut om förbud för grupperingen att utöva verksamhet på den egna medlemsstatens territorium eller om en medlems utträde enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006,
 6. uppgift om en ansökan av en behörig myndighet om att grupperingen ska upplösas enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006,
 7. uppgift om regeringens beslut om att grupperingen har förklarats upplöst eller att grupperingen givits en tidsfrist för att rätta till den situation som föranlett en ansökan enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006,
 8. uppgift om grupperingens beslut om att inleda likvidation och om upplösning av en gruppering, och
 9. uppgift om rättens beslut om att grupperingen har försatts i konkurs.

23 §  Beslut och andra förhållanden som anmäls för registrering ska antecknas i registret så snart som möjligt efter det att anmälan har kommit in till Bolagsverket. Om det framgår att ett beslut ska ha verkan först vid en viss senare tidpunkt, ska dock anteckning i registret ske i så nära anslutning som möjligt till denna tidpunkt.

23 a §  På begäran av en gruppering ska grupperingens e-postadress och telefonnummer antecknas i registret. Förordning (2012:60).

Kungörelse

24 §  I en kungörelse enligt 4 § lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete ska det anges grupperingens namn, grupperingens registrerade säte samt i förekommande fall grupperingens organisationsnummer.

[S2]En kungörelse ska avfattas på samma språk som registreringen i registret.

Registreringsavgifter

25 §  I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska för registrering och dess kungörande, samt för ärendets handläggning avgifter betalas med följande belopp:

 1. vid anmälan för registrering av en gruppering, 1 000 kr,
 2. vid anmälan av ny medlem i en gruppering, 500 kr,
 3. vid anmälan av ändring av avtalet om att bilda grupperingen eller av grupperingens stadga, 500 kr,
 4. vid anmälan av ändring av uppgifter om direktören eller revisorn, 500 kr,
 5. vid anmälan av eget utträde som direktör eller revisor, 500 kr,
 6. vid annan anmälan för registrering, 500 kr.

[S2]Avgift tas inte ut för registrering av

 1. ändring av postadress eller enbart efternamn,
 2. anmälan om beslut om likvidation och upplösning av en gruppering,
 3. anmälan från rätten eller regeringen.

Bemyndigande

26 §  Bolagsverket får meddela föreskrifter om

 1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för registrering,
 2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska underskriften enligt 17 §,
 3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som ska ges in tillsammans med en anmälan som har upprättats elektroniskt,
 4. vilka elektroniska underskrifter som får användas när en handling ska få ges in som ett elektroniskt original, och
 5. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med originalet. Förordning (2016:587).

 • BOLFS 2009:4: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.

Ändringar

Förordning (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

CELEX-nr
32006R1082
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2012:60) om ändring i förordningen (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Omfattning
ny 23 a §
Ikraftträder
2012-04-01

Förordning (2016:587) om ändring i förordningen (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Omfattning
ändr. 17, 26 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:387) om ändring i förordningen (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Omfattning
upph. 7, 8 §§; ändr. 3, 4, 9 §§; ny 8 §
Ikraftträder
2018-05-25