BOLFS 2009:4

Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 1652 6074

Ansvarig utgivare: Per Nordström

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter

(BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för

vissa företag m.m.;

beslutade den 24 november 2009.

Bolagsverket föreskriver med stöd av

26 § förordningen (2009:705) om register över europeiska

grupperingar för territoriellt samarbete,

att 1 § Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och

anmälan för vissa företag m.m. ska ha följande lydelse.

Tillämpningsområde

1 §1

Dessa föreskrifter gäller för elektronisk ingivning av handlingar till

Bolagsverket enligt

aktiebolagslagen (2005:551),

aktiebolagsförordningen (2005:559),

sparbankslagen (1987:619),

− lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

− lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

− förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse,

försäkringsrörelselagen (1982:713),

försäkringsrörelseförordningen (1982:790),

− lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

− förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar,

− lagen (1975:417) om sambruksföreningar,

bostadsrättslagen (1991:614),

1 Senaste lydelse av 1§ BOLFS 2008:1.

BOLFS 2009:4

Utkom från trycket

den 30 november 2009

bostadsrättsförordningen (1991:630),

− lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,

− förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt,

handelsregisterlagen (1974:157),

handelsregisterförordningen (1974:188),

− lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

− förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.,

− lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, och

− förordningen (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt

samarbete.

Denna författning träder i kraft den 15 december 2009.

På Bolagsverkets vägnar

ANNIKA BRÄNSTRÖM

Lena Göransson Norrsjö