Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
2009-06-17
Ändring införd
SFS 2009:704 i lydelse enligt SFS 2022:63
Ikraft
2009-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS).

[S2]En europeisk gruppering för territoriellt samarbete benämns i denna lag gruppering.

Frågor om deltagande i en gruppering m.m.

2 §  Frågor om en svensk medlems deltagande i en gruppering prövas av regeringen.

[S2]Regeringen prövar även frågor om ändring av avtalet om att bilda en gruppering, betydande ändring av en grupperings stadga samt sådana frågor som avses i artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006.

Överlåtelse av förvaltningsuppgifter till en gruppering

3 §  Regeringen får till en gruppering överlåta förvaltningsuppgifter gällande program för territoriellt samarbete som delvis finansieras av EU. De förvaltningsuppgifter som överlåts får inbegripa beslutsfattande i fråga om fördelning av stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska socialfonden+. Lag (2022:63).

Register över grupperingar m.m.

4 §  Bolagsverket ska föra ett register över grupperingar med säte i Sverige. I registret ska uppgifter om regeringens beslut i fråga om en gruppering föras in.

[S2]Bolagsverket ska genast kungöra i Post- och Inrikes Tidningar vad som har förts in i registret.

[S3]I ärenden om registrering ska avgift betalas för ärendets handläggning. Avgift ska också betalas för registerföringen.

5 §  En anmälan om registrering av en gruppering ska göras av grupperingens samtliga blivande medlemmar.

Förvaltningslagens tillämpning

6 §  När en gruppering med säte i Sverige handlägger förvaltnings-uppgifter som avser förvaltning av program som delvis finansieras av EU tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
 • 10 § om partsinsyn,
 • 14 och 15 §§ om ombud och biträde,
 • 1618 §§ om jäv,
 • 21 § om bekräftelse av handlingar,
 • 22 § om hur ankomstdagen för handlingar bestäms,
 • 23 § om utredningsansvaret,
 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
 • 25 § om kommunikation,
 • 27 § om dokumentation av uppgifter,
 • 31 § om dokumentation av beslut,
 • 32 § om motivering av beslut,
 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,
 • 3639 §§ om rättelse och ändring av beslut, och
 • 4247 §§ om överklagande. Lag (2018:834).

Bokföring, årsredovisning och revision

7 §  Bestämmelser om bokföring, årsredovisning och revision för en gruppering finns i respektive bokföringslagen (1999:1078), årsredovisningslagen (1995:1554) och revisionslagen (1999:1079).

Likvidation och upplösning

8 §  Medlemmar i en gruppering med säte i Sverige ska i avtalet om att bilda grupperingen reglera förfarandet vid grupperingens likvidation och upplösning.

[S2]Grupperingen ska underrätta regeringen och Bolagsverket om ett beslut om att inleda likvidation och om upplösning av en gruppering med säte i Sverige. Upplysningar om likvidation och upplösning ska föras in i registret över grupperingar.

Kontroll av förvaltningen av offentliga medel

9 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska i fråga om en grupperings förvaltning av offentliga medel utföra kontroll och vidta övriga åtgärder enligt artiklarna 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006.

[S2]En gruppering är skyldig att lämna myndigheten de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för kontrollen.

[S3]Myndigheten ska rapportera resultatet av kontrollen till regeringen, Bolagsverket och grupperingen.

Ändringar

Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2008/09:303, Prop. 2008/09:174, Bet. 2008/09:NU22
CELEX-nr
32006R1082
Ikraftträder
2009-08-01

Lag (2018:834) om ändring i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2022:63) om ändring i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Förarbeten
Rskr. 2021/22:130, Prop. 2021/22:48, Bet. 2021/22:NU7
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2022-03-01