Förordning (2009:956) om översvämningsrisker

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2009-10-08
Ändring införd
SFS 2009:956 i lydelse enligt SFS 2019:5
Ikraft
2009-11-26
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  Bestämmelserna i denna förordning syftar till att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

2 §  I denna förordning avses med

 1. avrinningsområde: detsamma som i 5 kap.miljöbalken,
 2. delavrinningsområde, kustområde och internationellt avrinningsdistrikt: detsamma som i 1 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660),
 3. vattendistrikt: detsamma som i 5 kap.miljöbalken och 2 kap.vattenförvaltningsförordningen,
 4. direktiv 2000/60/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/101/EU,
 5. direktiv 2007/60/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker, i den ursprungliga lydelsen,
 6. översvämning: tillfälligt täckande med vatten av mark som normalt inte står under vatten, vilket inbegriper översvämningar som härrör från sjöar, vattendrag, bergsforsar och från havet i kustområden, däremot inte översvämningar från avloppssystem,
 7. översvämningsrisk: kombination av sannolikhet för översvämning och möjliga ogynnsamma följder för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet i samband med en översvämning,
 8. översvämningar med medelhög sannolikhet: översvämningar som sannolikt återkommer med minst 100 års intervall. Förordning (2019:5).

3 §  Arbetet enligt denna förordning ska, i den utsträckning det är lämpligt, samordnas med arbetet enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Förordning (2019:5).

Preliminära bedömningar av översvämningsrisker

4 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska för varje vattendistrikt göra en preliminär bedömning av översvämningsrisker. En sådan bedömning ska innehålla följande:

 1. En karta över vattendistriktet med gränser för avrinningsområden, delavrinningsområden och, om sådana finns, kustområden. Topografi och markanvändning ska framgå av kartan.
 2. En redogörelse för tidigare inträffade översvämningar som haft en allvarlig ogynnsam påverkan på människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet, och där sannolikheten för liknande framtida översvämningar fortfarande är betydande. Redogörelsen ska innehålla en beskrivning av översvämningarnas omfattning, deras avledningsvägar och en bedömning av den ogynnsamma påverkan som de haft.
 3. En redogörelse för tidigare inträffade betydande översvämningar där sådana konsekvenser som beskrivs under 2 inte kunnat konstateras, men som ändå varit av en sådan art att det kan förutses att liknande framtida händelser får betydande ogynnsamma följder.

[S2]Finns det särskilda behov ska bedömningen också innehålla framtida översvämningars möjliga ogynnsamma följder för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet, så långt som möjligt med beaktande av aspekter såsom topografi, vattendragens lägen och deras allmänna hydrologiska och geomorfologiska särdrag, effektiviteten hos befintliga infrastrukturer konstruerade av människan för att förhindra översvämningar, befolkningsområdenas lägen, områden med ekonomisk verksamhet samt utvecklingen på lång sikt, inklusive klimatförändringarnas påverkan på förekomsten av översvämningar.

[S3]När det är fråga om ett internationellt avrinningsdistrikt ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utbyta relevant information med den eller de myndigheter som har motsvarande uppgifter i Finland eller Norge.

5 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha slutfört den preliminära bedömningen av översvämningsrisker enligt 4 § senast den 22 december 2011. Bedömningen ska ses över och vid behov uppdateras senast den 22 december 2018. Därefter ska översyn och uppdatering göras minst vart sjätte år. Vid en sådan översyn ska klimatförändringarnas sannolika påverkan på förekomsten av översvämningar beaktas.

6 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, med utgångspunkt i den preliminära bedömningen av översvämningsrisker enligt 4 §, för varje vattendistrikt redovisa i vilka områden myndigheten anser att betydande översvämningsrisker finns eller kan förväntas uppstå.

[S2]Om ett område enligt första stycket gränsar till ett vattendistrikt i Finland eller Norge ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samordna sitt arbete med den eller de myndigheter som har motsvarande uppgifter i det landet.

Kartor över översvämningshotade områden och över översvämningsrisker

7 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska för de områden som redovisats i enlighet med 6 § första stycket utarbeta kartor över översvämningshotade områden. Kartorna ska omfatta de geografiska områden som kan komma att drabbas av

 1. översvämningar som med låg sannolikhet förväntas inträffa, eller som endast förväntas inträffa i extrema situationer,
 2. översvämningar som med medelhög sannolikhet förväntas inträffa, och, om det är lämpligt,
 3. översvämningar som med hög sannolikhet förväntas inträffa.

[S2]I fråga om kustområden med tillräcklig skyddsnivå och områden där översvämningen kommer från grundvattenkällor ska kartorna begränsas till att omfatta de geografiska områden som avses i första stycket 1.

[S3]Kartorna ska redovisa den förmodade översvämningens utbredning, vattendjup eller vattennivå och, om det är lämpligt, flödeshastighet eller relevant vattenflöde.

8 §  Länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands, Västmanlands, Kalmar och Västra Götalands län ska, inom det vattendistrikt som respektive länsstyrelse i egenskap av vattenmyndighet ansvarar för enligt 2 kap. 2 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, utarbeta kartor över översvämningsrisker för de områden som redovisats i enlighet med 6 § första stycket.

[S2]Kartorna ska visa de möjliga ogynnsamma följderna i samband med sådana översvämningar som redovisas enligt 7 § första stycket13. Av kartorna ska det framgå

 1. hur många invånare som riskerar att drabbas,
 2. vilka olika ekonomiska verksamheter som bedrivs inom det område som riskerar att drabbas,
 3. sådana verksamheter som avses i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter och som kan förorsaka oavsiktlig förorening vid översvämning och sådana områden som har fastställts för skydd enligt bestämmelser grundande på punkt 1 i, iii och v i bilaga IV till direktiv 2000/60/EG och som kan drabbas, och
 4. annan information som är användbar. Förordning (2017:875).

9 §  Om en karta enligt 7 eller 8 § berör ett område som delas med Finland eller Norge, ska den myndighet som utarbetar kartan utbyta information om arbetet med den eller de myndigheter som har motsvarande uppgift i det landet.

10 §  Kartorna enligt 7 och 8 §§ ska vara färdigställda senast den 22 december 2013. Kartorna ska ses över och vid behov uppdateras senast den 22 december 2019. Därefter ska översyn och uppdatering göras minst vart sjätte år.

11 §  Kartorna enligt 7 och 8 §§ och efterföljande översyner av dessa enligt 10 § ska utarbetas så att den information som de innehåller stämmer överens med relevant information enligt 3 kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660). De ska även samordnas med de översyner som görs enligt den bestämmelsen. Förordning (2019:5).

Riskhanteringsplaner

12 §  Varje länsstyrelse ska, på grundval av de kartor som utarbetats enligt 7 och 8 §§, utarbeta en plan för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplan). I planen ska ingå mål för hantering av översvämningsriskerna för de områden som redovisats i enlighet med 6 § första stycket. Vid fastställandet av målen ska länsstyrelsen särskilt beakta möjligheten att minska de möjliga ogynnsamma följderna av översvämning för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

[S2]Planen ska behandla samtliga aspekter av hanteringen av översvämningsrisker. Särskild vikt ska läggas vid förebyggande arbete samt skydd och beredskap, inbegripet översvämningsprognoser och system för tidig varning. De olika avrinningsområdenas eller delavrinningsområdenas särdrag ska beaktas.

[S3]Planen får inte inbegripa åtgärder som genom sin omfattning eller sina konsekvenser avsevärt ökar risken för översvämning uppströms eller nedströms i Finland eller Norge i samma avrinningsområde eller delavrinningsområde, om inte de berörda länderna har samordnat dessa åtgärder och enats om en lösning.

13 §  Länsstyrelserna ska samordna de riskhanteringsplaner, som omfattar vattendistrikt som i sin helhet ligger på svenskt territorium, på vattendistriktsnivå.

[S2]För de riskhanteringsplaner som rör ett internationellt avrinningsdistrikt ska de berörda länsstyrelserna säkerställa att en samordning sker med motsvarande riskhanteringsplaner i Norge eller Finland.

[S3]Riskhanteringsplanerna enligt andra stycket ska, när länsstyrelserna och de myndigheter som har motsvarande uppgifter i Norge eller Finland anser att det är lämpligt, kompletteras med mer detaljerade planer som samordnas på nivån för det internationella delavrinningsområdet.

14 §  Riskhanteringsplanerna ska vara färdigställda och offentliggjorda senast den 22 december 2015. Planerna ska ses över och vid behov uppdateras senast den 22 december 2021. Därefter ska översyn och uppdatering göras minst vart sjätte år. Vid sådan översyn ska klimatförändringarnas sannolika påverkan på förekomsten av översvämningar beaktas.

15 §  Riskhanteringsplanerna och de efterföljande översynerna av dessa enligt 14 § ska utarbetas i samordning med de översyner av förvaltningsplaner som görs enligt 5 kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Förordning (2019:5).

Övriga bestämmelser

16 §  Vid utarbetandet av bedömningar, redovisningar, kartor och riskhanteringsplaner enligt 4, 6, 7, 8 och 12 §§ ska de ansvariga myndigheterna samråda med andra myndigheter som berörs av arbetet.

[S2]De ansvariga myndigheterna ska bereda berörda kommuner och andra som är särskilt berörda möjlighet att inkomma med underlag och lämna synpunkter.

[S3]Länsstyrelserna ska genom offentliggörande av förslag till riskhanteringsplaner ge myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, allmänhet och övriga som berörs tillfälle att under minst två månader lämna synpunkter på planerna. Detta gäller även vid översyn och uppdatering av riskhanteringsplanerna.

17 §  Den preliminära bedömningen av översvämningsrisker enligt 4 §, kartorna över översvämningshotade områden och över översvämningsrisker enligt 7 och 8 §§ samt riskhanteringsplanerna enligt 12 § ska snarast efter färdigställande offentliggöras av den myndighet som ansvarat för utarbetandet.

18 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som länsstyrelsen ska tillhandahålla myndigheten för att den ska kunna utföra sina uppgifter enligt 4 § första stycket 2 och 3 samt vad kartorna enligt 8 § ska innehålla och hur de ska vara utformade.

[S2]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om vad riskhanteringsplanerna enligt 12 § ska innehålla och hur de ska vara utformade.

19 §  Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finner att en fråga som har konsekvenser för hantering av risken för översvämning även berör Finland eller Norge på sätt som avses i artikel 8.5 i direktiv 2007/60/EG, ska myndigheten underrätta regeringen om detta. Myndigheten ska samtidigt lämna förslag på hur frågan bör lösas.

[S2]En länsstyrelse som uppmärksammar en fråga enligt första stycket ska underrätta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om denna.

Ändringar

Förordning (2009:956) om översvämningsrisker

CELEX-nr
32008L0105
Ikraftträder
2009-11-26

Förordning (2012:587) om ändring i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32008L0105
Ikraftträder
2012-10-15

Förordning (2017:875) om ändring i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2017-11-01

Förordning (2019:5) om ändring i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker

Omfattning
ändr. 2, 3, 11, 15 §§
Ikraftträder
2019-02-01