Förordning (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2009-10-15
Ändring införd
SFS 2009:969
Ikraft
2009-12-01
Upphäver
Förordning (2007:852) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

Kontrollverksamhet

1 §  Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten har till uppgift att kontrollera försvarsunderrättelseverksamheten hos de myndigheter som enligt förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet bedriver sådan verksamhet. Inspektionen ska kontrollera att dessa myndigheter, i den försvarsunderrättelseverksamhet som utförs, efterlever lagar och förordningar samt i övrigt fullgör sina skyldigheter.

2 §  Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten är kontrollmyndighet enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och har de uppgifter som framgår av den lagen.

3 §  Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska granska behandlingen av uppgifter enligt lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst samt enligt lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

4 §  Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska i kontrollverksamhet enligt 1 §

  1. följa hur lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet tillämpas,
  2. granska att försvarsunderrättelseverksamheten bedrivs i enlighet med den inriktning som är bestämd,
  3. granska de verksamheter där teknisk och personbaserad inhämtning av underrättelser bedrivs med särskilda metoder,
  4. granska övriga medel och metoder för inhämtning av underrättelser som används, och
  5. granska principer för rekrytering och utbildning av personal.

5 §  Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska utöva sin kontroll genom inspektioner och andra undersökningar hos de myndigheter som avses i 1 §.

[S2]Inspektionen ska lämna dessa myndigheter de synpunkter och de förslag till åtgärder som föranleds av kontrollverksamheten. Om det behövs, ska inspektionen också lämna dessa synpunkter och förslag om åtgärder till regeringen.

[S3]Inspektionen ska senast den 1 mars varje år till regeringen lämna en rapport över föregående års granskningsverksamhet.

6 §  Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten har rätt att av andra myndigheter få de upplysningar och det biträde som behövs för dess verksamhet.

Verkställighetsuppgifter

7 §  Av 12 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet framgår att Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska verkställa beslut om tillgång till signalbärare.

[S2]Verkställighetsåtgärder får vidtas av den anställde vid inspektionen som nämnden bestämmer.

Ledning

8 §  I 10 § tredje stycket lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet finns bestämmelser om Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens ledning och sammansättningen av den nämnd som leder myndigheten. Nämnden ska ha högst sju ledamöter.

9 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

10 §  Nämnden får i fråga om kontrollärenden enligt 10 a § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, i arbetsordning eller genom ett särskilt beslut, lämna över till nämndens ordförande eller vice ordförande att fatta beslut av enkel beskaffenhet. Ett sådant beslut ska anmälas till nämnden på sätt och tid som nämnden bestämmer.

Organisation

11 §  Vid Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten finns ett kansli.

Handläggning av ärenden om kontroll i myndighetens nämnd

12 §  Nämnden sammanträder i fråga om kontrollverksamheten på kallelse av ordföranden. Nämnden ska dessutom sammanträda om någon ledamot eller någon av de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet begär det.

13 §  Vid handläggningen av ett ärende i kontrollverksamheten som kräver särskild kompetens får nämnden förordna en sakkunnig person att biträda nämnden.

14 §  Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

[S2]Den som har varit närvarande får av nämnden tillerkännas skälig ersättning av allmänna medel för sina inställelsekostnader.

15 §  Om nämnden i sin verksamhet uppmärksammar förhållanden som kan utgöra brott, ska nämnden anmäla det till Åklagarmyndigheten (Riksåklagarens kansli) eller annan behörig myndighet. Om nämnden uppmärksammar felaktigheter som kan medföra skadeståndsansvar för staten gentemot en fysisk eller en juridisk person, ska nämnden anmäla det till Justitiekanslern.

[S2]Om nämnden finner omständigheter som Datainspektionen bör uppmärksammas på, ska nämnden anmäla det till inspektionen.

[S3]Nämnden ska samråda med den berörda myndigheten innan en sådan anmälan som avses i första och andra styckena lämnas. Till anmälan ska nämnden foga sin utredning. Efter det att anmälan har gjorts ska nämnden lämna myndigheten det biträde som behövs.

Anställningar och uppdrag

16 §  Anställning som kanslichef beslutas av regeringen.

Undantag från myndighetsförordningen

17 §  Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska inte tilllämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Ikraftträder
2009-12-01