Upphävd författning

Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-05-10
Ändring införd
SFS 2007:259 i lydelse enligt SFS 2018:52
Ikraft
2007-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-12-09

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde m.m.

[K1]1 §  Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

[S2]Personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte vid sådan behandling av personuppgifter som anges i första stycket.

Prop. 2006/07:46: I första stycket anges lagens tillämpningsområde. Lagen är tillämplig vid behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet, om behandlingen av personuppgifter är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Med personuppgifter avses detsamma som i <a href="https://lagen.nu/1998:204" ...

[K1]2 §  Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

Prop. 2006/07:46: Bestämmelsen motsvarar 1 kap. 2 § i förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. För en kommentar hänvisas till den bestämmelsen.

Förhållandet till offentlighetsprincipen

[K1]3 §  Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle inskränka Försvarets radioanstalts skyldighet enligt 2 kap.tryckfrihetsförordningen att lämna ut personuppgifter.

Prop. 2006/07:46: Bestämmelsen motsvarar 1 kap. 3 § i förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. För en kommentar hänvisas till den bestämmelsen.

Definitioner

[K1]4 §  I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

BeteckningBetydelse
Behandling
(av personuppgifter)Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.
Blockering (av personuppgifter)En åtgärd som vidtas för att personuppgifterna skall vara förknippade med information om att de är spärrade och om anledningen till spärren och för att personuppgifterna inte skall lämnas ut till tredje man annat än med stöd av 2 kap.tryckfrihetsförordningen.
MottagareDen till vilken personuppgifter lämnas ut. När personuppgifter lämnas ut från Försvarets radioanstalt för att en annan myndighet skall kunna utföra sådan tillsyn, kontroll eller revision som den är skyldig att sköta, anses dock inte den myndigheten som mottagare.
PersonuppgifterAll slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
PersonuppgiftsbiträdeDen som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
PersonuppgiftsombudDen fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt skall se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.
Den registreradeDen som en personuppgift avser.
Tredje manNågon annan än den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsombudet, personuppgiftsbiträdet och sådana personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar har befogenhet att behandla personuppgifter.
UppgiftssamlingEn samling med uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt.

Prop. 2006/07:46: Bestämmelsen motsvarar 1 kap. 4 § i förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. För en kommentar hänvisas till den bestämmelsen.

Personuppgiftsansvar

[K1]5 §  Försvarets radioanstalt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Prop. 2006/07:46: Bestämmelsen motsvarar 1 kap. 5 § i förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. För en kommentar hänvisas till den bestämmelsen.

Grundläggande krav på behandling av personuppgifter

[K1]6 §  Försvarets radioanstalt skall se till att

 1. personuppgifter behandlas bara om det är lagligt,
 2. personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed,
 3. personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål,
 4. personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in,
 5. de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen,
 6. inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen,
 7. de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella, och
 8. alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Prop. 2006/07:46: Bestämmelsen motsvarar 1 kap. 6 § i förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. För en kommentar hänvisas till den bestämmelsen.

Uppgiftssamlingar

[K1]7 §  I Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet får, under de förutsättningar som anges i denna lag, personuppgifter behandlas i uppgiftssamlingar.

[S2]Regeringen meddelar närmare föreskrifter eller beslut i enskilda fall om vilka uppgiftssamlingar som får finnas och vilka uppgifter som får behandlas i respektive samling.

Prop. 2006/07:46: Bestämmelsen motsvarar 1 kap. 7 § i förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. För en kommentar hänvisas till den bestämmelsen.

När behandling av personuppgifter är tillåten

Försvarsunderrättelseverksamhet

[K1]8 §  Personuppgifter får behandlas i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelseverksamhet om det är nödvändigt för att bedriva den verksamhet som anges i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet.

[S2]Uppgifter om en person får endast behandlas om personen har anknytning till en preciserad inriktning för försvarsunderrättelseverksamheten och behandlingen är nödvändig för att fullfölja den inriktningen.

Prop. 2006/07:46: Paragrafen anger de ändamål för vilka uppgifter får behandlas – dvs. samlas in, registreras, lämnas ut m.m. – i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelseverksamhet genom en hänvisning till lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. Försvarsunderrättelseverksamheten hos Försvarets radioanstalt bedrivs genom signalspaning.

Försvarsunderrättelseverksamheten skall identifiera och redovisa eller ge förvarning ...

Utvecklingsverksamhet

[K1]9 §  Personuppgifter får behandlas av Försvarets radioanstalt om det är nödvändigt för att

 1. följa förändringar av signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet, och
 2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamheten.

Prop. 2006/07:46: Paragrafen anger de ändamål för vilka personuppgifter får behandlas hos Försvarets radioanstalt i sådan utvecklingsverksamhet som bedrivs i syfte att skapa förutsättningar för försvarsunderrättelseverksamheten. Ändamålen korresponderar delvis med 2 § förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt. Se <a href="https://lagen.nu/prop/2006/07:46#S8-6" ...

[K1]10 §  Personuppgifter får behandlas av Försvarets radioanstalt om det är nödvändigt för att biträda andra myndigheter vid värdering, utveckling, anskaffning och drift av signalspaningssystem.

[S2]Oavsett vad som föreskrivs i denna lag om behandling av uppgifter för annat ändamål än det för vilka uppgifterna samlats in och utlämnande av uppgifter, får personuppgifter som behandlas med stöd av första stycket inte användas för andra ändamål eller lämnas ut i annat fall än som avses i 3 §.

Prop. 2006/07:46: Försvarets radioanstalt har enligt 3 § förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt till uppgift att, utöver underrättelseverksamheten och den verksamhet som anges i föregående paragraf, också bedriva viss annan utvecklingsverksamhet. I den huvudsakligen tekniskt inriktade verksamheten med att biträda andra myndigheter vid värdering, utveckling, ...

Behandling av känsliga personuppgifter

[K1]11 §  Personuppgifter får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

[S2]Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som beskriver en persons utseende skall alltid utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.

[S3]Vid sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp endast om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

Prop. 2006/07:46: Bestämmelsen motsvarar 1 kap. 12 § i förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. För en kommentar hänvisas till den bestämmelsen.

Behandling av personnummer

[K1]12 §  Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får behandlas bara när det är klart motiverat med hänsyn till

 1. ändamålet med behandlingen,
 2. vikten av en säker identifiering, eller
 3. något annat beaktansvärt skäl.

Prop. 2006/07:46: Bestämmelsen motsvarar 1 kap. 13 § i förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. För en kommentar hänvisas till den bestämmelsen.

Behandling av personuppgifter i vissa fall

[K1]13 §  Behandling som innebär inhämtning av uppgifter genom signalspaning, lagring av uppgifter som sker omedelbart därefter samt bearbetning av information i form av kryptoforcering och språklig översättning skall inte anses som oförenlig med bestämmelserna i 6 och 8-12 §§ i det skede av behandlingen då det ännu inte kunnat fastställas om informationen innehåller personuppgifter.

Prop. 2006/07:46: Innan den information som Försvarets radioanstalt inhämtar genom signalspaning har bearbetats finns inte förutsättningar för att bedöma om

den innehåller personuppgifter (se vidare avsnitt 8.10). Den initiala behandling som krävs för att detta skall kunna klarläggas måste ...

Utlämnande av personuppgifter på medium för automatiserad behandling

[K1]14 §  Endast enstaka personuppgifter får lämnas ut på medium för automatiserad behandling, om inte regeringen har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat om att uppgifter får lämnas ut på sådant medium även i andra fall.

Prop. 2006/07:46: Bestämmelsen motsvarar 1 kap. 14 § i förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. För en kommentar hänvisas till den bestämmelsen.

Direktåtkomst

[K1]15 §  Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får medges direktåtkomst till uppgifter som utgör analysresultat i en uppgiftssamling för analyser och som behövs för att myndigheterna, inom ramen för myndighetsöverskridande samverkan mellan Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, ska kunna göra bedömningar på strategisk nivå av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen. Tillgången till sådana uppgifter ska vara förbehållen de personer inom myndigheterna som på grund av sina arbetsuppgifter inom sådan samverkan behöver ha tillgång till uppgifterna.

[S2]Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som i andra fall får ha direktåtkomst till uppgiftssamlingar.

[S3]Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar

 1. ytterligare föreskrifter eller beslut i enskilda fall om omfattningen av direktåtkomsten, och
 2. föreskrifter om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst. Lag (2018:52).

Prop. 2006/07:46: Bestämmelsen motsvarar 1 kap. 15 § i förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. För en kommentar hänvisas till den bestämmelsen.

Uppgiftsskyldighet

[K1]15 a §  Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har, trots sekretess enligt 38 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av sådana uppgifter som avses i 15 § första stycket. Lag (2018:52).

Prop. 2017/18:36: Paragrafen är ny och reglerar viss uppgiftsskyldighet för FRA. Övervägandena finns i avsnitt 7.3.

Tillgången till personuppgifter

[K1]16 §  Tillgången till personuppgifter skall alltid begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Prop. 2006/07:46: Bestämmelsen motsvarar 1 kap. 16 § i förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. För en kommentar hänvisas till den bestämmelsen.

Överföring av personuppgifter till andra länder

[K1]17 §  Personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer endast om sekretess inte hindrar det och det är nödvändigt för att Försvarets radioanstalt skall kunna fullgöra sina uppgifter inom ramen för det internationella försvarsunderrättelse- och säkerhetssamarbetet, om inte regeringen har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat om att överföring får ske även i andra fall då det är nödvändigt för verksamheten vid Försvarets radioanstalt.

Prop. 2006/07:46: Bestämmelsen motsvarar 1 kap. 17 § i förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. För en kommentar hänvisas till den bestämmelsen.

2 kap. Information till den enskilde, rättelse och skadestånd

Prop. 2006/07:46: 1–5 §§ Bestämmelserna motsvarar 2 kap. 2–6 §§ i förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. För kommentarer hänvisas till dessa bestämmelser.

Information till den enskilde

Information skall lämnas efter ansökan

[K2]1 §  Försvarets radioanstalt är skyldig att till var och en som ansöker om det en gång per kalenderår gratis lämna besked om huruvida personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om

 1. vilka uppgifter om den sökande som behandlas,
 2. varifrån dessa uppgifter har hämtats,
 3. ändamålen med behandlingen, och
 4. till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

[S2]En ansökan enligt första stycket skall göras skriftligen hos Försvarets radioanstalt och vara undertecknad av den sökande själv. Information enligt första stycket skall lämnas inom en månad från det att ansökan gjordes. Om det finns särskilda skäl för det, får information dock lämnas senast fyra månader efter det att ansökan gjordes.

[K2]2 §  Information enligt 1 § behöver inte lämnas om personuppgifter i löpande text som inte fått sin slutliga utformning när ansökan gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande. Detta gäller dock inte om uppgifterna har lämnats ut till tredje man eller, när det gäller löpande text som inte fått sin slutliga utformning, om uppgifterna har behandlats under längre tid än ett år.

Undantag från informationsskyldigheten vid sekretess

[K2]3 §  Bestämmelserna i 1 § gäller inte i den utsträckning sekretess hindrar att uppgifterna lämnas ut till den registrerade.

Rättelse

[K2]4 §  Försvarets radioanstalt är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Försvarets radioanstalt skall också underrätta tredje man till vilken uppgifterna har lämnats ut om åtgärden, om den registrerade begär det eller om mera betydande skada eller olägenhet för den registrerade skulle kunna undvikas genom en underrättelse. Någon sådan underrättelse behöver dock inte lämnas, om detta är omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats.

Skadestånd

[K2]5 §  Staten skall ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen har orsakat.

[S2]Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt jämkas, om Försvarets radioanstalt visar att felet inte berodde på myndigheten.

3 kap. Säkerheten vid behandling

Prop. 2006/07:46: 1–2 §§ Bestämmelserna motsvarar 3 kap. 1–2 §§ i förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. För kommentarer hänvisas till dessa bestämmelser.

[K3]1 §  Ett personuppgiftsbiträde och den eller de personer som arbetar under biträdets eller Försvarets radioanstalts ledning får behandla personuppgifter bara i enlighet med instruktioner från Försvarets radioanstalt.

[S2]Det ska finnas ett skriftligt avtal om personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för Försvarets radioanstalts räkning. I det avtalet ska det särskilt anges att personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna bara i enlighet med instruktioner från Försvarets radioanstalt och att personuppgiftsbiträdet är skyldigt att vidta de åtgärder som avses i 2 § första stycket.

[S3]I fråga om sekretess och tystnadsplikt i det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket. Lag (2009:521).

[K3]2 §  Försvarets radioanstalt skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna skall åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av

 1. de tekniska möjligheter som finns,
 2. vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna,
 3. de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna, och
 4. hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är.

[S2]När Försvarets radioanstalt anlitar ett personuppgiftsbiträde, skall myndigheten förvissa sig om att personuppgiftsbiträdet kan genomföra de säkerhetsåtgärder som måste vidtas och se till att personuppgiftsbiträdet verkligen vidtar åtgärderna.

4 kap. Personuppgiftsombud

Prop. 2006/07:46: 1–4 §§ Bestämmelserna motsvarar 4 kap. 1–4 §§ i förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. För kommentarer hänvisas till dessa bestämmelser.

[K4]1 §  Försvarets radioanstalt skall utse ett eller flera personuppgiftsombud och anmäla dessa till den tillsynsmyndighet som avses i 5 kap. Även ett entledigande av ett personuppgiftsombud skall anmälas till tillsynsmyndigheten.

[K4]2 §  Personuppgiftsombudet skall ha till uppgift att självständigt se till att Försvarets radioanstalt behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed samt påpeka eventuella brister för myndigheten.

[S2]Har personuppgiftsombudet anledning att misstänka att Försvarets radioanstalt bryter mot de bestämmelser som gäller för behandlingen av personuppgifter och vidtas inte rättelse så snart det kan ske efter påpekande, skall personuppgiftsombudet anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten.

[S3]Personuppgiftsombudet skall även i övrigt samråda med tillsynsmyndigheten vid tveksamhet om hur de bestämmelser som gäller för behandlingen av personuppgifter skall tillämpas.

[K4]3 §  Personuppgiftsombudet skall föra en förteckning över de behandlingar som Försvarets radioanstalt genomför och som är helt eller delvis automatiserade.

[S2]Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om vad förteckningen skall innehålla.

[K4]4 §  Personuppgiftsombudet skall hjälpa registrerade att få rättelse när det finns anledning att misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga.

5 kap. Tillsynsmyndigheten

Prop. 2006/07:46: 1–4 §§ Bestämmelserna motsvarar 5 kap. 1–4 §§ i förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. För kommentarer hänvisas till dessa bestämmelser.

[K5]1 §  Den myndighet som regeringen bestämmer skall utöva tillsyn över Försvarets radioanstalts behandling av personuppgifter enligt denna lag.

[K5]2 §  Tillsynsmyndigheten har rätt att för sin tillsyn på begäran få

 1. tillgång till de personuppgifter som behandlas,
 2. upplysningar om och dokumentation av behandlingen av personuppgifter och säkerheten vid denna, och
 3. tillträde till sådana lokaler som har anknytning till behandlingen av personuppgifter.

[K5]3 §  Om tillsynsmyndigheten konstaterar att personuppgifter behandlas eller kan komma att behandlas på ett olagligt sätt, skall myndigheten genom påpekanden eller liknande förfaranden försöka åstadkomma rättelse.

[K5]4 §  Tillsynsmyndigheten får hos förvaltningsrätten inom vars domkrets tillsynsmyndigheten är belägen ansöka om att sådana personuppgifter som har behandlats på ett olagligt sätt ska utplånas.

[S2]Beslut om utplånande får inte meddelas om det är oskäligt. Lag (2009:851).

6 kap. Övriga bestämmelser

Prop. 2006/07:46: 1–3 §§ Bestämmelserna motsvarar 6 kap. 13 §§ i förslaget till lag om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. För kommentarer hänvisas till dessa bestämmelser.

Gallring

[K6]1 §  Personuppgifter som behandlas automatiserat skall gallras så snart uppgifterna inte längre behövs för det ändamål för vilket de behandlas, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter eller i enskilt fall beslutat att gallring skall ske senast vid viss tidpunkt eller att uppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Straff

[K6]2 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

 1. lämnar osann uppgift i sådan information till registrerade som föreskrivs i 2 kap., i anmälan till tillsynsmyndigheten enligt 4 kap. 1 § eller till tillsynsmyndigheten när myndigheten begär information enligt 5 kap. 2 §, eller
 2. behandlar personuppgifter i strid med 1 kap. 11 §.

[S2]I ringa fall döms inte till ansvar.

Överklagande

[K6]3 §  Försvarets radioanstalts beslut om information som skall lämnas enligt 2 kap. 1 § och om rättelse och underrättelse till tredje man enligt 2 kap. 4 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. Bestämmelserna i 1 kap. 6 § om grundläggande krav på behandling av personuppgifter och 1 kap. 11 § om behandling av känsliga personuppgifter skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober 1998.
 3. Bestämmelserna i 2 kap. 5 § om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen. I annat fall tillämpas äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:144, Prop. 2006/07:46, Bet. 2006/07:FöU6
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2009:521) om ändring i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:851) om ändring i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 5 kap. 4 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2018:52) om ändring i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:143, Prop. 2017/18:36, Bet. 2017/18:JuU9
Omfattning
ändr. 1 kap. 15 §; ny 1 kap. 15 a §, rubr. närmast före 1 kap. 15 a §
Ikraftträder
2018-03-01

Ändring, SFS 2021:1172

Omfattning
upph.