Upphävd författning

Förordning (2010:1773) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-12-02
Ändring införd
SFS 2010:1773
Ikraft
2011-01-01
Upphäver
Förordning (2007:949) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Internationella programkontoret för utbildningsområdet är det svenska programkontoret för de EU-program och andra internationella program inom utbildningsområdet som regeringen i ett enskilt fall beslutar.

Information, råd och bidrag

2 §  Myndigheten ska informera och ge råd om de program som avses i 1 §, handlägga ansökningar och besluta om deltagande inom programmen samt besluta om bidrag och följa upp användningen av bidrag.

Redovisning och analys

3 §  Myndigheten ska redovisa och analysera omfattningen och utvecklingen av programmen.

Främjande och samverkan

4 §  Myndigheten ska främja svenskt deltagande i programmen samt följa upp, analysera och sprida resultat och andra erfarenheter från programmen i syfte att öka kvaliteten inom utbildningsområdet.

[S2]Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och organisationer samt ha kontakt med Europeiska kommissionen och institutioner i andra länder.

Andra uppgifter

5 §  Myndigheten ska

  1. informera om andra EU-program inom utbildningsområdet än de som avses i 1 §, och
  2. vara ett nationellt centrum för Europass enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass).

6 §  Myndigheten får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Europeiska kommissionen, Nordiska ministerrådet och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas av befintliga resurser eller genom bidrag från

[S2]kommissionen, Nordiska ministerrådet eller Sida.

Ledning

7 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Bidrag

12 §  Utöver de bidrag som myndigheten får genom avtal mellan regeringen och Europeiska kommissionen om nationella programkontor, kan myndigheten begära bidrag från kommissionen för särskilda aktiviteter.

Undantag från myndighetsförordningen

13 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

  • 27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och
  • 29 § om ärendeförteckning.

Överklagande

14 §  Myndighetens beslut i ärenden om deltagande i program, fördelning av bidrag och annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2010:1773) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:732) om upphävande av förordningen (2010:1773) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Omfattning
upph.