Lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-12-16
Ändring införd
SFS 2010:1919 i lydelse enligt SFS 2019:952
Ikraft
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-12

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

1 §  Ett landsting får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om

  1. en regional kulturplan har upprättats av landstinget, och
  2. kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som regeringen meddelar.

Vad som sägs om landsting i denna lag gäller även för Gotlands kommun.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

1 §  En region får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om

  1. en regional kulturplan har upprättats av regionen, och
  2. kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Det som sägs om regioner i denna lag gäller även för Gotlands kommun. Lag (2019:952).

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om regionala kulturplaner samt om uppföljning och redovisning av statsbidragen.

Ändringar

Lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2010/11:113, Prop. 2010/11:1, Bet. 2010/11:KrU1
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2019:952) om ändring i lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-01-01