Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2010-06-03
Ändring införd
SFS 2010:536 i lydelse enligt SFS 2022:1243
Ikraft
2010-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-03-01

1 §  Arbetsförmedlingen får besluta att tillhandahålla valfrihetssystem för tjänster inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

[S2]Med valfrihetssystem avses i denna lag ett förfarande med löpande annonsering efter leverantörer till ett system där den enskilde som ska nyttja en tjänst har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten bland samtliga leverantörer som uppfyller de krav som Arbetsförmedlingen har ställt och som myndigheten har godkänt och tecknat kontrakt med. Lag (2022:1243).

Prop. 2009/10:146: Paragrafen innebär att Arbetsförmedlingen får tillhandahålla valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, t.ex. tjänster från kompletterande aktörer som erbjuder personlig jobbcoach. De tjänster som Arbetsförmedlingen kan upphandla med valfrihetssystem är inte begränsade till en viss kategori som anges i bilaga till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling på det sätt som gäller för ...

2 §  När Arbetsförmedlingen tillhandahåller valfrihetssystem enligt denna lag ska myndigheten tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem. I stället för det som sägs i 2 kap.3 § första meningen, 6 och 7 §§ lagen om valfrihetssystem ska med

  1. leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller tjänster som nämns i 1 §,
  2. tjänst avses sådan tjänst som nämns i 1 §, och
  3. upphandlande myndighet avses Arbetsförmedlingen.

Prop. 2009/10:146: Paragrafen innebär att Arbetsförmedlingen ska tillämpa lagen om valfrihetssystem. Begreppen leverantör, tjänst och upphandlande myndighet får vid Arbetsförmedlingens tillämpning av lagen delvis en annan innebörd än den som framgår av definitionerna i 2 kap. lagen om valfrihetssystem. Även vid Arbetsförmedlingens tillämpning av lagen ska emellertid med leverantör avses också en grupp av leverantörer.

Förslaget behandlas i avsnitt ...

3 §  Arbetsförmedlingen ska, trots 1 kap. 3 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, tillämpa bestämmelserna om jäv i 1618 §§förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:839).

Prop. 2009/10:146: Paragrafen innebär att Arbetsförmedlingen ska tillämpa bestämmelserna om jäv i 11 och 12 §§förvaltningslagen (1986:223). Av 1 kap. 3 § lagen om valfrihetssystem följer att förvaltningslagen i övrigt inte ska tillämpas vid handläggningen ...

Ändringar

Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

Förarbeten
Rskr. 2009/10:267, Prop. 2009/10:146, Bet. 2009/10:AU11
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2018:839) om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2022:1243) om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

Förarbeten
Rskr. 2021/22:426, Prop. 2021/22:216, Bet. 2021/22:AU15
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2022-12-01