Upphävd författning

Förordning (2011:1022) om tillsyn över energirelaterade produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-09-15
Ändring införd
SFS 2011:1022
Ikraft
2011-11-01
Upphäver
Förordning (1994:1774) om märkning av hushållsapparater
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-20

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter. Termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

2 §  Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 13 § lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter.

3 §  Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 14 § lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter.

4 §  En leverantör ska ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prov av en energirelaterad produkt.

[S2]Ersättningsskyldighet gäller dock bara i de fall då produkten visat sig inte uppfylla de krav som gäller enligt lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter, enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen eller enligt föreskrifter i en delegerad akt enligt artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser.

5 §  En leverantör ska ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prov av däck enligt Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar.

[S2]Ersättningsskyldighet gäller dock bara i de fall då däcket visat sig inte uppfylla de krav som gäller enligt föreskrifter i förordning EG nr 1222/2009.

6 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:1022) om tillsyn över energirelaterade produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012 i fråga om 3 och 5 §§ och i övrigt den 1 november 2011.
  2. Förordningen (1994:1774) om märkning av hushållsapparater ska upphöra att gälla den 1 november 2011.
  3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om produkter som omfattas av föreskrifter, som har meddelats med stöd av den upphävda förordningen. Detta gäller dock inte om en sådan produkt omfattas av föreskrifter i en delegerad akt enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU.
CELEX-nr
32010L0030
Ikraftträder
2011-11-01

Förordning (2018:1499) om upphävande av förordningen (2011:1022) om tillsyn över energirelaterade produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter

Omfattning
upph.