Upphävd författning

Lag (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-06-09
Ändring införd
SFS 2011:721 i lydelse enligt SFS 2016:1158
Ikraft
2011-07-01
Upphäver
Lag (1992:1232) om märkning av hushållsapparater
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens innehåll

1 §  Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser.

[S2]Lagen innehåller bestämmelser om att slutanvändare av energirelaterade produkter ska ges information om dessa produkters användning av energi och av andra väsentliga resurser. Informationen ska ges i form av märkning av produkten och av bifogad standardiserad produktinformation.

[S3]Lagen gäller inte begagnade energirelaterade produkter.

Definitioner

2 §  I denna lag betyder

[S2]andra väsentliga resurser: vatten, kemikalier eller varje annat ämne som förbrukas av en produkt vid normal användning,

[S3]energirelaterad produkt: en produkt som omfattas av föreskrifter i en delegerad akt enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU,

[S4]leverantör: en tillverkare eller en tillverkares representant eller en importör som släpper ut en energirelaterad produkt på unionsmarknaden eller som gör det möjligt att ta den i bruk på unionsmarknaden,

[S5]representant: en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska unionen och som av en tillverkare fått skriftlig fullmakt att handla på dennes vägnar i fråga om samtliga eller vissa av förpliktelserna enligt denna lag,

[S6]importör: en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska unionen och som inom sin näringsverksamhet släpper ut en produkt från tredjeland på unionsmarknaden eller som gör det möjligt att ta den i bruk på unionsmarknaden,

[S7]återförsäljare: en detaljist eller annan person som yrkesmässigt ställer ut eller bjuder ut energirelaterade produkter som är avsedda för slutanvändare, oavsett om detta ska ske genom försäljning, uthyrning eller hyrköp,

[S8]att släppa ut en produkt på unionsmarknaden: att göra en produkt tillgänglig för första gången på unionsmarknaden i syfte att den ska spridas eller användas inom unionen oavsett om det sker i vinstsyfte eller gratis och oavsett vilken försäljningsteknik som används,

[S9]att ta i bruk en produkt på unionsmarknaden: att för första gången ta i bruk en produkt för avsett ändamål inom unionen.

[S10]Om det inte finns någon sådan leverantör som avses i första stycket åvilar leverantörens skyldigheter enligt denna lag varje fysisk eller juridisk person som släpper ut produkten eller som gör det möjligt att ta den i bruk på unionsmarknaden.

Etiketter och informationsblad

3 §  En leverantör ska kostnadsfritt tillhandahålla en etikett och ett informationsblad till alla exemplar av en energirelaterad produkt. För inbyggda eller installerade produkter gäller detta bara om det föreskrivs i den delegerade akten som omfattar produkten.

[S2]Etiketten och informationsbladet ska innehålla den information som krävs enligt den delegerade akten för produkten och i övrigt vara utformade så att slutanvändarna kan ta del av informationen.

4 §  När en energirelaterad produkt ställs ut för försäljning, uthyrning eller hyrköp till slutanvändare ska återförsäljaren eller den som i övrigt ställer ut produkten fästa etiketten på produkten. Detta ska ske på ett sådant sätt att etiketten lätt kan läsas och i övrigt på det sätt som anges i den delegerade akten. Dessutom ska informationsbladet finnas tillgängligt i anslutning till produkten.

5 §  När en energirelaterad produkt bjuds ut till försäljning, uthyrning eller hyrköp på ett sådant sätt att en eventuell slutanvändare inte kan se produkten utställd ska återförsäljaren eller den som i övrigt bjuder ut produkten tydligt lämna den information som anges på etiketten och i informationsbladet på det sätt som anges i den delegerade akten.

6 §  När en energirelaterad produkt säljs till slutanvändare ska säljaren se till att produkten är försedd med en etikett och att informationsbladet finns med i de handlingar som åtföljer produkten.

7 §  Den som på annat sätt än det som sägs i 4 och 5 §§ gör reklam för en särskild modell av en energirelaterad produkt och i reklamen lämnar energirelaterad information eller information om priset ska i reklamen också lämna en hänvisning till produktens energieffektivitetsklass.

8 §  Den som tillhandahåller tekniskt reklammaterial avseende en energirelaterad produkt och som beskriver de specifika tekniska parametrarna för produkten, ska i reklammaterialet lämna den information om produktens energianvändning som en slutanvändare kan antas behöva eller lämna information om produktens energieffektivitetsklass.

Teknisk dokumentation

9 §  Leverantören ska se till att en teknisk dokumentation avseende en energirelaterad produkt upprättas. Dokumentationen ska innehålla de uppgifter som krävs enligt den delegerade akten för produkten.

10 §  Leverantören ska hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig för kontroll i fem år efter det att den sista berörda produkten har tillverkats.

[S2]Om leverantören är importör ska dokumentationen hållas tillgänglig i fem år efter det att importören importerade det sista exemplaret av produkten.

[S3]Leverantören ska på begäran hålla en elektronisk version av dokumentationen tillgänglig för tillsynsmyndigheten i en medlemsstat i Europeiska unionen och för Europeiska kommissionen. Detta ska ske inom tio arbetsdagar från det att leverantören tog emot begäran.

Förbud

11 §  En energirelaterad produkt får inte förses med etiketter, märken, symboler eller påskrifter som inte uppfyller de krav som gäller för produkten, om åtgärden kan leda till missförstånd eller förväxling hos slutanvändarna om produktens användning av energi eller andra väsentliga resurser.

Upphandling

12 §  Upphandlande myndigheter enligt 1 kap. 22 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, bör vid offentlig upphandling av energirelaterade produkter sträva efter att enbart upphandla produkter som uppfyller kriterierna för de högsta prestandanivåerna och som tillhör den högsta energieffektivitetsklassen.

[S2]Första stycket gäller dock bara vid sådan upphandling som avses i lagen om offentlig upphandling och vars värde uppgår till eller överstiger de tröskelvärden som avses i 5 kap. 1 § lagen om offentlig upphandling. Lag (2016:1158).

Tillsyn

13 §  Tillsynen över efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och föreskrifter i en delegerad akt enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU utövas av den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten).

14 §  Tillsynsmyndigheten ska se till att föreskrifterna i Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar följs.

15 §  Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, föreskrifterna i en delegerad akt enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU samt föreskrifterna i förordning EG nr 1222/2009 ska följas. Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite.

[S2]Ett föreläggande angående en leverantörs skyldigheter enligt 10 § tredje stycket gäller omedelbart.

16 §  Ett föreläggande enligt 15 § får avse att en leverantör ska tillhandahålla de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för tillsynen. Ett sådant föreläggande gäller omedelbart.

17 §  För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till den verksamhet som tillsynen avser, dock inte bostäder.

[S2]Polismyndigheten ska på begäran lämna tillsynsmyndigheten den hjälp som behövs vid tillämpningen av första stycket.

[S3]En begäran enligt andra stycket får göras endast om

  1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
  2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:747).

18 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en leverantör att ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prov av

  1. en energirelaterad produkt, eller
  2. däck enligt Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar.

[S2]Föreskrifterna får dock bara avse fall då produkten visat sig inte uppfylla de krav som gäller enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, enligt föreskrifter i en delegerad akt enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU eller enligt föreskrifter i förordning EG nr 1222/2009.

Överklagande

19 §  Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2012 i fråga om 14 § och i övrigt den 20 juli 2011.
  2. Lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater ska upphöra att gälla den 20 juli 2011.
  3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om produkter som omfattas av föreskrifter, som har meddelats med stöd av den upphävda lagen. Detta gäller dock inte om en sådan produkt omfattas av föreskrifter i en delegerad akt enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:271, Prop. 2010/11:106, Bet. 2010/11:NU22
CELEX-nr
32010L0030
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2014:747) om ändring i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:1158) om ändring i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter

Förarbeten
Rskr. 2016/17:66, Prop. 2015/16:195, Bet. 2016/17:FiU7
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2017-01-01

Ändring, SFS 2018:550

Omfattning
upph.